13

Anpiya ua vaajntxwv kaav Yuta

(1Vntx. 15:1-8)

1Xyoo kaum yim kws Yelaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav mas Anpiya chiv ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws. 2Nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau peb xyoos. Nwg nam npe hu ua Mikhaya kws yog Uli‑ee kws nyob huv Kinpe‑a le ntxhais. Anpiya hab Yelaunpau‑aa pheej sws ua rog.
3Anpiya coj ib paab tub rog sab luj sab tuab, muaj 400,000 leej kws txawj tshaaj plawg tawm moog ua rog. Yelaunpau‑aa npaaj nwg cov tub rog moog ua rog rua Anpiya, muaj 800,000 leej tub rog kws muaj zug hab txawj tshaaj plawg. 4Anpiya txawm sawv ntsug sau lub roob Xemala‑i kws nyob peg toj sab Efa‑i tebchaws hab has tas, “Yelaunpau‑aa hab cov Yixayee suavdawg 'e, ca le tig ntsej noog kuv has. 5Mej tseed tsw paub tas Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv tau cog lug ruaj khov tas yuav pub Tavi hab nwg caaj ceg ua vaajntxwv kaav Yixayee tebchaws moog ib txhws lov? 6Txawm le ntawd los Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa kws yog Tavi tug tub Xalaumoo le ib tug tub teg tub taw tseed faav xeeb sawv twv nwg tug tswv. 7Muaj tuabneeg loj leeb tsw tsheej haaj tuaj koom nrug Yelaunpau‑aa faav xeeb rua Xalaumoo tug tub Lehaunpau‑aa rua thaus Lehaunpau‑aa tseed hluas lub sab ywj faab ywj fwj txhad tiv tsw tau puab.
8“Nwgnuav mej xaav tas yuav tawm tsaam Yawmsaub lub tebchaws kws nyob huv Tavi caaj ceg txhais teg, tsua qhov mej yog paab kws coob kawg hab muaj tej txoov daab thaav nyuj kub kws Yelaunpau‑aa nchuav rua mej. 9Mej tsw tau ntab Yawmsaub cov pov thawj kws yog Aloo caaj ceg hab cov Levi tswv lov, hab tsaa pov thawj rua mej ib yaam le tuabneeg lwm lub tebchaws? Leejtwg coj ib tug thaav txwv nyuj hab xyaa tug txwv yaaj tuaj ua kevcai tu kuas nwg tug kheej dawb huv txhad tau ua pov thawj ua num rua tej kws tsw yog Vaajtswv. 10Tassws peb cov, Yawmsaub yog peb tug Vaajtswv hab peb tsw tau tso nwg tseg. Peb muaj pov thawj kws yog Aloo caaj ceg ua koom rua Yawmsaub hab muaj cov Levi paab puab ua num. 11Puab naj taagkig hab naj mo muab tsaj ua kevcai hlawv xyeem hab hlawv moov tshuaj tsw qaab hab muab cov ncuav txawb rua sau lub rooj dawb huv ntawm Yawmsaub xubndag hab tu lub teeb kub kuas tej teeb cig rua txhua mo. Peb tuav rawv Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tej lug nkaw, tassws mej tub tso nwg tseg lawm. 12Saib maj, Vaajtswv nrug nraim peb coj peb lub hauv ntej, hab nwg cov pov thawj muaj raaj xyu tshuab txhwb ua rog rua mej. Yixayee caaj ceg 'e, tsw xob tawm tsaam Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv, tsua qhov mej yuav kov tsw yeej.”
13Yelaunpau‑aa tau tso ib txha tub rog zos moog zuv cov Yuta qub qaab. Yog le nuav nwg cov tub rog txhad nyob ntawm cov Yuta hauv ntej hab zuv tom puab qub qaab. 14Thaus cov Yuta tsaa muag saib na cav kev ua rog nyob ntawm puab hauv ntej hab nyob tom puab qub qaab. Puab txawm hu thov Yawmsaub hab cov pov thawj tshuab raaj xyu. 15Cov Yuta txawm qw lub suab ua rog nrov. Thaus cov Yuta qw nrov, Vaajtswv ua rua Yelaunpau‑aa hab cov Yixayee suavdawg swb hlo Anpiya hab cov Yuta. 16Cov Yixayee txhad tswv cov Yuta hab Vaajtswv muab puab cob rua huv cov Yuta txhais teg. 17Anpiya hab nwg cov tub rog kuj tua cov Yixayee tuag coob kawg, cov Yixayee tuag 500,000 leej tub rog kws txawj tshaaj plawg. 18Yog le nuav cov Yixayee txhad swb hlo zag hov hab cov Yuta kov yeej, tsua qhov puab vaam khom Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv. 19Hab Anpiya lawv caum Yelaunpau‑aa hab txeeb tau tej moos nuav ntawm nwg, yog lub moos Npe‑ee, lub moos Yesana, lub moos Efoo, hab tej zej zog kws nyob ib ncig tej moos ntawd. 20Yelaunpau‑aa tsw rov muaj fwjchim le qub taag Anpiya swm neej. Hab Yawmsaub ntaus Yelaunpau‑aa, nwg txhad tuag lawm. 21Tassws Anpiya muaj fwjchim luj quas zug. Nwg yuav kaum plaub tug quaspuj hab muaj neeg nkaum ob tug tub muaj kaum rau tug ntxhais. 22Lwm yaam num kws Anpiya ua, tej kws nwg ua hab tej kws nwg has tub muab sau ca rua huv Intau kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug phoo ntawv lawm.