13

Klei Y-Abija Kiă Kriê

(I Mtao 15:1-8)

1Hlăm thŭn tal pluh sa păn Mtao Jêrôbôam, Y-Abija dơ̆ng kiă kriê čar Yuđa. 2Ñu kiă kriê êjai tlâo thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. Anăn amĭ ñu H'Mikaya anak mniê Y-Uriêl mơ̆ng ƀuôn Gibêa.
 Mâo klei bi blah Y-Abija hŏng Y-Jêrôbôam.
3Y-Abija kbiă nao bi blah atăt ba mbĭt sa phung kahan jhŏng ktang, pă êtuh êbâo čô kahan jăk hĭn; leh anăn Y-Jêrôbôam dăp phung kahan ñu mâo sa păn êtuh êbâo čô phung kahan jhŏng ktang jăk hĭn bi blah hŏng Y-Abija. 4Y-Abija dôk dơ̆ng ti dlông čư̆ Sêmaraim hlăm čar kngư Êphraim, leh anăn lač, “Hmư̆ bĕ kâo, Ơ Y-Jêrôbôam leh anăn jih jang phung Israel! 5Amâo djŏ hĕ jing yuôm diih thâo kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel jao leh ƀuôn ala mtao Israel brei Y-Đawit leh anăn phung anak êkei ñu kiă hlŏng lar hŏng klei bi mguôp hra? 6Ƀiădah Y-Jêrôbôam anak êkei Y-Nêbat, sa čô dĭng buăl Y-Salômôn anak êkei Y-Đawit, kgŭ leh anăn bi kdơ̆ng hŏng khua ñu; 7leh anăn đa đa phung jhat bi kƀĭn mbĭt hŏng ñu leh anăn bi kdơ̆ng hŏng Y-Rôbôam anak êkei Y-Salômôn hlăk Y-Rôbôam ăt jing hlăk ai leh anăn blao amâo dưi bi kdơ̆ng hŏng phung Y-Jêrôbôam ôh.
8Leh anăn ară anei diih mĭn čiăng bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn ala mtao Yêhôwa hlăm kngan phung anak êkei Y-Đawit, kyuadah diih jing sa phung lu snăk leh anăn mâo mbĭt hŏng diih rup êđai êmô mah Y-Jêrôbôam mkra leh jing yang kơ diih. 9Amâo djŏ hĕ diih suôt leh phung khua ngă yang Yêhôwa, phung anak êkei Y-Arôn leh anăn phung Lêwi, leh anăn mjing mơh kơ diih pô phung khua ngă yang msĕ si phung găp djuê čar mkăn ngă leh? Hlei pô hriê čiăng pioh brei ñu pô mbĭt hŏng sa drei êmô knô êdam amâodah kjuh drei biăp knô jing sa čô khua ngă yang kơ yang amâo sĭt ôh? 10Ƀiădah bi kơ hmei, Yêhôwa jing Aê Diê hmei, leh anăn hmei amâo lui wir ñu ôh. Hmei mâo phung khua ngă yang dôk mă bruă kơ Yêhôwa jing phung anak êkei Y-Arôn, leh anăn phung Lêwi đru bruă diñu. 11Diñu myơr kơ Yêhôwa grăp aguah leh anăn grăp tlam mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi hŏng êa ƀâo mngưi, dăp kpŭng myơr kơ Aê Diê ti dlông jhưng mah doh, leh anăn răng kriê jơ̆ng diăn mah čiăng kơ pui kđen mtrang mngač grăp tlam; kyuadah hmei djă pioh klei Yêhôwa Aê Diê hmei mtă leh, ƀiădah diih lui wir ñu leh. 12Nĕ anei, Aê Diê dôk mbĭt hŏng hmei jing khua hmei, leh anăn phung khua ngă yang ñu djă ki klei bi blah čiăng ayŭ mtrŭt kơ klei bi blah hŏng diih. Ơ phung anak êkei Israel, đăm bi blah hŏng Yêhôwa Aê Diê phung aê diih ôh, kyuadah diih amâo srăng dưi ôh.”
13Y-Jêrôbôam tiŏ nao mnuih leh dôk kăp ngă ti tluôn diñu; snăn phung kahan ñu dôk ti anăp phung Yuđa, leh anăn phung kăp ngă dôk ti tluôn diñu. 14Tơdah phung Yuđa dlăng, nĕ anei mâo klei bi blah ti anăp leh anăn ti tluôn diñu; leh anăn diñu ur kwưh kơ Yêhôwa, leh anăn phung khua ngă yang ayŭ ki. 15Hlăk anăn phung kahan Yuđa ur driâo kơ klei bi blah. Tơdah phung kahan Yuđa ur driâo, Aê Diê brei Y-Jêrôbôam leh anăn jih jang phung Israel luč klei bi blah ti anăp Y-Abija leh anăn phung Yuđa. 16Phung Israel đuĕ ti anăp phung Yuđa, leh anăn Aê Diê jao diñu hlăm kngan phung Yuđa. 17Y-Abija leh anăn phung kahan ñu bi mdjiê lu snăk mnuih; snăn diñu bi mdjiê êma êtuh êbâo kahan jăk hĭn hlăm phung Israel. 18Snăn ênuk anăn phung kahan Israel luč klei bi blah, leh anăn phung kahan Yuđa dưi, kyuadah diñu knang kơ Yêhôwa Aê Diê kơ phung aê diñu. 19Y-Abija tiŏ Y-Jêrôbôam leh anăn plah mă lu boh ƀuôn mơ̆ng ñu, ƀuôn Bêthel mbĭt hŏng ƀuôn đơ điêt gơ̆, ƀuôn Jêsana mbĭt hŏng ƀuôn đơ điêt gơ̆, leh anăn ƀuôn Êphron mbĭt hŏng ƀuôn đơ điêt gơ̆. 20Y-Jêrôbôam amâo lŏ dưi mâo klei ktang ôh hlăm ênuk Y-Abija; leh anăn Yêhôwa čăm ñu, snăn ñu djiê. 21Ƀiădah Y-Abija jing ktang hĭn nanao. Ñu mă pluh pă čô mô̆, leh anăn mâo dua pluh dua čô anak êkei leh anăn pluh năm čô anak mniê. 22Bruă mkăn Y-Abija ngă, klei ñu dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă leh anăn klei ñu blŭ yăl, arăng čih leh hlăm klei khua pô hưn êlâo Y-Idô yăl dliê.