14

Axa ua vaajntxwv kaav Yuta

(1Vntx. 5:11-12)

1Anpiya txawm tuag moog nrug nwg tej laug nyob, puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog. Nwg tug tub Axa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav. Thaus Axa ua vaajntxwv lub tebchaws su tsw ua rog tau kaum xyoo. 2Axa ua tej kws Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv pum tas zoo hab raug cai. 3Nwg rhuav tshem tej thaaj teev lwm haiv tuabneeg tej daab hab tej chaw sab, hab tsoo tej ncej teev daab hab ntuv tej ncej daab Asela pov tseg, 4hab has kuas cov Yuta nrhav Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv, hab tuav rawv nwg txuj kevcai hab nwg tej lug nkaw. 5Hab nwg rhuav tshem tej chaw sab teev daab hab tej thaaj hlawv moov xyaab huv Yuta txhua lub moos pov tseg. Mas nwg txhad kaav lub tebchaws nyob tug yeeg. 6Nwg tswm ntsaa loog rua tej moos huv Yuta tebchaws, tsua qhov lub tebchaws nyob tug yeeg. Nwg tsw tau ua rog rua ncua swjhawm ntawd, vem yog Yawmsaub pub nwg tau su tsw ua rog. 7Nwg has rua cov Yuta tas, “Ca peb tswm khu tej moos nuav, xov ntsaa loog hab ua chaw tsom faaj hab ua rooj loog hab laag rooj. Lub tebchaws tseed yog peb le vem yog peb tau nrhav Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. Peb tau nrhav nwg, nwg txhad pub peb tau su tug yeeg rua txhua faab.” Puab txhad le tswm tej ntawd hab vaam meej tuaj. 8Axa muaj tub rog huv Yuta tebchaws 300,000 leej tuav rawv daim phaj hlau luj hab muv, hab muaj tub rog huv Npeeyamee tebchaws 280,000 leej tuav rawv phaj hlau hab txawj tua neev, puavleej yog tub rog sab luj sab tuab.
9Xelag kws yog tuabneeg Khuj kuj tuaj ua rog rua puab, nwg muaj tub rog 1,000,000 leej hab tsheb neeg ua rog peb puas lub tuaj rua ntawm lub moos Malesa. 10Axa txawm moog ua rog rua nwg mas puab ob tog npaaj chaw ua rog rua huv lub haav Xefatha ntawm lub moos Melesa. 11Mas Axa thov hu Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv tas, “Au Yawmsaub, tsw muaj leejtwg paab tau yaam le koj huv txujkev ua rog kws ib tog muaj zug ib tog tsw muaj zug. Au Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv, thov koj paab peb tsua qhov peb vaam khom koj hab peb tuaj tawm tsaam haiv tuabneeg coob heev nuav huv koj lub npe. Au Yawmsaub, koj yog peb tug Vaajtswv, thov tsw xob ca tuabneeg kov yeej koj.” 12Yawmsaub txhad ua rua cov tuabneeg Khuj swb Axa hab cov Yuta, cov tuabneeg Khuj txhad tswv moog lawm. 13Axa hab nwg cov tub rog lawv caum puab moog txug lub moos Kelas, mas cov tuabneeg Khuj raug tua tuag taag tsw tshuav ib tug caj le, tsua qhov puab tawg swb hlo Yawmsaub hab nwg paab tub rog. Cov Yuta txeeb tau puab tej hov txhua chaw ntau kawg le coj moog. 14Puab kuj ntaus txhua lub moos kws nyob ib ncig ntawm Kelas tsua qhov Yawmsaub ua rua luas ntshai kawg le. Puab lws txhua lub moos hov tsua qhov muaj ntau yaam kws txeeb tau huv tej moos hov. 15Puab ntaus tej tuabneeg yug tsaj tej tsev ntaub hab coj tej yaaj tej ntxhuav coob kawg le moog. Tes puab txawm rov lug rua huv Yeluxalee lawm.