14

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aasaax

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 15:9-12)

1Aa^mbi^yaa Hungh guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei dorn, Aasaax, nzipc jienv ninh zoux hungh. Ninh gunv nyei hnoi-nyieqc, guoqv taaix-baengh ziepc hnyangx.
2Ziux Ziouv, Aasaax nyei Tin-Hungh mangc, Aasaax zoux duqv longx, zoux duqv horpc. 3Ninh zorqv guangc ganh fingx mienh nyei ziec-dorngh caux yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx. Ninh yaac mborqv huv la'bieiv-dongc yaac goix ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx. 4Ninh hatc Yu^ndaa Mienh lorz Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, yaac gan ninh nyei leiz-latc caux lingc. 5Ninh zorqv nqoi Yu^ndaa nyei norm-norm zingh yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx caux buov hung dieh. Ninh gunv nyei guoqv taaix-baengh nyei yiem. 6Yiem Yu^ndaa ninh ceix ziex norm weih wuonv nyei zingh, weic zuqc guoqv taaix-baengh nyei. Yiem wuov deix hnyangx-daauh maiv maaih haaix dauh caux ninh mborqv jaax, weic zuqc Ziouv ceix baengh orn bun ninh.
7Hungh diex gorngv mbuox Yu^ndaa Mienh, “Mbuo oix zuqc ceix naaiv deix zingh, aengx ceix zingh laatc caux laauh weih jienv, an jienv zingh laatc gaengh caux gaengh sorn. Deic-bung corc benx mbuo nyei weic zuqc mbuo lorz Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh. Ninh ziouc bun mbuo feix bung taaix-baengh nyei.” Ninh mbuo ziouc ceix zingh. Deic-bung yaac longx jienv faaux.
8Aasaax Hungh nyei jun-baeng maaih Yu^ndaa Mienh buo sinx dauh nanv domh torngv-baaih caux cang. Yaac maaih Mben^yaa^min Mienh i sinx hietc waanc dauh nanv fiuv-torngv-baaih caux juang-zinx.

Yu^ndaa Mienh Mborqv Baaic E^ti^o^bie Nyei Jun-Baeng

9E^ti^o^bie Mienh, Zelaa, cuotv daaih caux ninh mbuo mborqv jaax. Zelaa maaih ziepc sinx dauh jun-baeng yaac maaih faam-baeqv norm mborqv jaax nyei maaz-cie. Ninh cuotv daaih taux Maa^le^saa. 10Aasaax cuotv mingh caux ninh mbuo mborqv jaax. Ninh mbuo i bung ziouc mingh mbaih jienv Se^faa^taa Horngz nitv Maa^le^saa wuov.
11Aasaax ziouc heuc Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh. Aasaax gorngv, “O Ziouv aac, maiv maaih haaix dauh ndongc meih haih tengx mau nyei mienh hingh jiex henv nyei wuov deix. O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, tov tengx yie mbuo weic zuqc yie mbuo kaux meih. Yie mbuo dengv meih nyei mbuox daaih mborqv naaiv deix domh guanh baeng. O Ziouv aac, meih zoux yie mbuo nyei Tin-Hungh. Maiv dungx bun mienh hingh meih.”
12Weic naaiv, Ziouv yiem Aasaax caux Yu^ndaa Mienh nyei nza'hmien mborqv hingh E^ti^o^bie Mienh. E^ti^o^bie Mienh ziouc tiux biaux. 13Aasaax caux gan ninh wuov deix jun-baeng zunc jienv mingh taux Gelaa. E^ti^o^bie Mienh zuqc daix daic camv! nyei, zungv maiv maaih yietc dauh duqv cuotv singx maengc, weic zuqc ninh mbuo yiem Ziouv caux ninh nyei jun-baeng nyei nza'hmien zuqc baaic. Yu^ndaa Mienh ziouc caangv duqv ga'naaiv camv nyei. 14Weih gormx Gelaa nyei norm-norm mungv nyei mienh gamh nziex Ziouv. Yu^ndaa nyei jun-baeng ziouc mietc nzengc naaiv deix zingh yaac luv njang nzengc, weic zuqc naaiv deix zingh gu'nyuoz maaih ga'naaiv camv haic. 15Ninh mbuo mborqv waaic yungz saeng-kuv nyei mienh nyei ciangv aengx caangv duqv ba'gi yungh caux lorh torh camv nyei. Nqa'haav ninh mbuo nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh mi'aqv.