14

Klei Y-Asa Kiă Kriê

(I Mtao 15:9-12)

1 Snăn Y-Abija djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit; leh anăn Y-Asa anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. Hlăm ênuk ñu čar mâo klei mdei êjai pluh thŭn. 2 Y-Asa ngă klei jăk leh anăn djŏ ti anăp ală Yêhôwa Aê Diê ñu. 3Ñu bi rai hĕ knưl ngă yang phung tue leh anăn anôk ti dlông, leh anăn bi mčah hĕ gơ̆ng kŭt leh anăn druôm hĕ phung rup yang Asêra, leh anăn mtă kơ phung Yuđa duah Yêhôwa, Aê Diê phung aê diñu, 4leh anăn djă pioh klei bhiăn leh anăn klei mtă. 5Msĕ mơh ñu bi rai hĕ anôk dlông leh anăn knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi mơ̆ng jih jang ƀuôn čar Yuđa. Ƀuôn ala mtao mâo klei êđăp ênang êjai ñu kiă kriê. 6Ñu mdơ̆ng lu boh ƀuôn mâo kđông kjăp hlăm čar Yuđa, kyuadah čar mâo klei êđăp ênang. Ñu amâo mâo klei bi blah ôh hlăm thŭn anăn, kyuadah Yêhôwa brei klei êđăp ênang kơ ñu. 7Ñu lač kơ phung Yuđa, “Brei drei mdơ̆ng jih jang ƀuôn anei, ƀư̆ mnư̆ jŭm digơ̆, ngă sang tum, ƀăng jang, leh anăn giê kal; čar anei ăt jing dŏ drei, kyuadah drei duah leh Yêhôwa Aê Diê drei; drei duah ñu leh, leh anăn ñu brei leh kơ drei klei êđăp ênang jŭm dar.” Snăn diñu mdơ̆ng ƀuôn sang leh anăn čăt đĭ. 8Y-Asa mâo sa phung kahan hŏng tlâo êtuh êbâo čô mơ̆ng phung Yuđa djă khil leh anăn kju, leh anăn dua êtuh sa păn pluh êbâo čô kahan mơ̆ng phung Benjamin djă khil leh anăn thâo mnah hna; jih jang phung anei jing phung kahan jhŏng ktang.
9Y-Sêra sa čô Êthiôpi hriê bi blah hŏng diñu mbĭt hŏng sa klăk čô kahan leh anăn tlâo êtuh êdeh aseh; diñu hriê truh kơ ƀuôn Marêsa. 10Y-Asa kbiă nao bi tuôm hŏng ñu, leh anăn diñu dăp kahan diñu čiăng bi blah hlăm tlung Sêphatha ti ƀuôn Marêsa. 11Y-Asa ur kwưh kơ Yêhôwa Aê Diê ñu, “Ơ Yêhôwa, amâo mâo pô msĕ si ih dưi đru ti krah phung ktang hŏng phung awăt. Đru hmei đa, Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, kyuadah hmei knang kơ ih, leh anăn hlăm anăn ih hmei hriê bi kdơ̆ng hŏng phung lu anei. Ơ Yêhôwa, ih jing Aê Diê hmei; đăm brei mnuih dưi hŏng ih ôh.” 12Snăn Yêhôwa brei Y-Asa leh anăn phung Yuđa bi blah dưi hŏng phung Êthiôpi,+ leh anăn phung Êthiôpi đuĕ.
13Y-Asa leh anăn phung mbĭt hŏng ñu tiŏ phung Êthiôpi truh ti ƀuôn Gêrar, leh anăn phung Êthiôpi êbuh djiê tơl amâo lŏ mâo sa čô dôk hdĭp ôh; kyuadah diñu luč leh ti anăp Yêhôwa leh anăn phung kahan ñu. Phung kahan Yuđa mă ba lu mnơ̆ng plah mă. 14Diñu bi blah hŏng jih jang ƀuôn jŭm dar ƀuôn Gêrar, kyuadah klei huĭ kơ Yêhôwa ngă kơ digơ̆. Diñu plah mă mnơ̆ng hlăm jih jang ƀuôn, kyuadah mâo mnơ̆ng lu snăk tinăn. 15Diñu bi mdlưh hĕ sang čhiăm phung mâo mnơ̆ng rông, leh anăn puh ba lu biăp bê leh anăn aseh samô. Leh anăn diñu lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem.