18

Pô Pơala Mikhayah Pơkơđiăng Kơ Pơtao Ahab

(1 Ƀing Pơtao 22:1-28)

1Amăng rơnŭk anŭn, pơtao Yehôsaphat jing pơdrŏng laih anŭn hing ang. Ñu pơjing gŏp djru hăng pơtao Ahab yua mơ̆ng tơlơi pơdŏ ană ñu. 2Tơdơi kơ anŭn ƀiă thŭn, Yehôsaphat trŭn nao čuă ngui pơtao Ahab amăng plei phŭn Samaria. Ahab pơdjai lu triu laih anŭn rơmô kiăng kơ prap pre tơlơi phet kơ Yehôsaphat hăng ƀing mơnuih rai hrŏm hăng ñu. Tơdang hlak ƀơ̆ng huă, pơtao Ahab pơtrŭt pơtao Yehôsaphat nao hăng ñu kiăng kơ kơsung blah plei Ramôt-Gilead. 3Ahab pơtao lŏn čar Israel rơkâo kơ Yehôsaphat pơtao lŏn čar Yudah tui anai, “Rơkâo kơ ih nao hrŏm hăng kâo pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei pơnăng Ramôt-Gilead bĕ.”
 Yehôsaphat laĭ glaĭ tui anai, “Kâo hrup hăng ih mơ̆n, ƀing ling tơhan kâo ăt jing ƀing ling tơhan ih mơ̆n. Ƀing gơmơi či nao hrŏm hăng ih amăng tơlơi pơblah anŭn.”
4Samơ̆ Yehôsaphat laĭ dơ̆ng kơ pơtao ƀing Israel tui anai, “Blung hlâo, brơi kơ ƀing ta hơduah sem bĕ tơlơi Yahweh kiăng.”
5Tui anŭn, pơtao ƀing Israel iâu rai ƀing pô pơala pă̱-rơtuh čô laih anŭn tơña kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Ƀing gơmơi năng nao pơblah anih Ramôt-Gilead mơ̆ ƀôdah ƀu năng nao ôh?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Nao bĕ, yuakơ Yahweh či jao brơi kơ ih dưi hĭ kơ plei anŭn yơh, pơtao ăh.”
6Samơ̆ Yehôsaphat hơduah tơña tui anai, “Ƀu hơmâo sa čô pô pơala Yahweh pơ anih anai kiăng kơ ƀing ta dưi tơña ôh hă?”
7Pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ kơ Yehôsaphat tui anai, “Ăt dŏ hơmâo sa čô dơ̆ng mơ̆n ƀing ta dưi hơduah tơña kơ Yahweh brơi kơ ƀing ta, samơ̆ kâo pơrơmut kơ ñu yuakơ ñu ƀu či laĭ lui hlâo tơlơi hiam klă ôh kơ kâo samơ̆ kơnơ̆ng kơ tơlơi sat nanao đôč yơh. Ñu anŭn jing Mikhayah, ană đah rơkơi Imlah yơh.”
 Yehôsaphat laĭ glaĭ tui anai, “Ơ pơtao ăh, ih ƀu năng pơhiăp tui anŭn ôh.”
8Tui anŭn, pơtao ƀing Israel iâu rai sa čô khua moa ñu laih anŭn pơtă tui anai, “Ba rai bĕ Mikhayah ană đah rơkơi Imlah ră anai mơtam.”
9Tơdang ƀing gơ̆ nao kiăng kơ ba rai pô pơala anŭn, Ahab pơtao ƀing Israel laih anŭn Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah hlak buh khul ao pơtao gơñu, laih anŭn dŏ be̱r ƀơi grê pơtao gơñu ƀơi anih prăh pơdai jĕ jơlan mŭt nao pơ amăng ja̱ng plei Samaria, laih anŭn pơđi̱ng hơmư̆ ƀing pô pơala laĭ lui hlâo ƀơi anăp gơñu. 10Hlak anŭn, pô pơala Zidkiyah hơmâo pơkra laih khul tơki pơsơi laih anŭn ñu pơhaih tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Hăng khul tơki anai yơh ƀing gih či nŭh ƀing Aram tơl ƀing gơñu răm rơngiă hĭ abih.”
11Abih bang ƀing pô pơala hrŏm hăng ñu laĭ lui hlâo kar kaĭ mơ̆n. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Kơsung blah bĕ plei pơnăng Ramôt-Gilead laih anŭn ih či dưi hĭ, yuakơ Yahweh yơh či jao hĭ plei anŭn amăng tơngan tơlơi dưi pơtao.”
12Pô ding kơna đuaĭ nao iâu Mikhayah laih anŭn laĭ hăng gơ̆ tui anai, “Lăng adih, abih bang ƀing pô pơala sa pran sa jua laĭ lui hlâo kơ tơlơi pơtao dưi hĭ kơ plei Ramôt-Gilead. Brơi bĕ boh hiăp ih tŭ ư hrŏm hăng boh hiăp gơñu laih anŭn pơhiăp bĕ tơlơi či mơak kơ pơtao.”
13Samơ̆ Mikhayah laĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh, kâo dưi ruai kơ ñu kơnơ̆ng hơget tơlơi Ơi Adai kâo ruai laih kơ kâo đôč yơh.”
14Tơdang ñu truh, pơtao tơña tui anai, “Ơ Mikhayah hơi, ƀing gơmơi năng nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Ramôt-Gilead mơ̆ ƀôdah kâo ƀu năng nao ôh?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Kơsung blah bĕ laih anŭn ih či dưi hĭ, yuakơ Yahweh či jao hĭ plei anŭn amăng tơngan ih yơh.”
15Pơtao laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo khŏm brơi ih ƀuăn rơ̆ng hăng kâo hơdôm wơ̆t kiăng kơ ruai tơlơi sĭt amăng anăn Yahweh lĕ?”
16Giŏng anŭn, Mikhayah laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀuh abih bang ƀing ling tơhan Israel čơlah đuaĭ ƀơi khul bŏl čư̆ kar hăng triu ƀu hơmâo pô wai laih anŭn Yahweh laĭ: Ƀing gơñu ƀu hơmâo khua ôh. Tui anŭn, brơi bĕ kơ rĭm čô ƀing gơñu glaĭ pơ sang rơnŭk rơnua.”
17Pơtao ƀing Israel laĭ kơ Yehôsaphat jing pơtao ƀing Yudah tui anai, “Lăng bĕ, kâo ruai laih kơ ih, ñu ƀu či laĭ lui hlâo hiam klă kơ kâo ôh, samơ̆ kơnơ̆ng tơlơi sat đôč yơh.”
18Mikhayah laĭ dơ̆ng tui anai, “Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh anai: Kâo ƀuh Yahweh dŏ be̱r ƀơi grê pơtao Ñu wơ̆t hăng abih bang ƀing ling jang adai dŏ dơ̆ng ƀơi gah hơnuă laih anŭn ƀơi gah ieo jing jum dar Ñu. 19Giŏng anŭn, Yahweh tơña tui anai: Hlơi pô či dưi plư Ahab pơtao ƀing Israel nao kơsung blah plei Ramôt-Gilead kiăng kơ ñu djai hĭ pơ anih anŭn lĕ?
 “Pô anai pơphŭn tui anai, pô adih pơphŭn tui adih yơh.
20Hơnăl tuč, hơmâo sa yang bơngăt rai dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh laih anŭn laĭ tui anai: Kâo dưi nao plư ñu.
 “Yahweh tơña dơ̆ng, ‘Plư hiư̆m pă lĕ?’
21“Ñu laĭ glaĭ tui anai, ‘Kâo či tơbiă nao jing sa yang bơngăt laih anŭn yua amăng bah abih bang ƀing pô pơala Ahab pơhiăp ƀlŏr hăng ñu yơh.’
 “Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, ‘Ih či dưi hĭ yơh amăng tơlơi ih plư ñu. Tui anŭn, nao ngă bĕ.’ ”
22Mikhayah laĭ dơ̆ng tui anai, “Ơ pơtao ăh, tui anŭn yơh, ră anai Yahweh hơmâo pioh laih sa yang bơngăt ƀlŏr laih anŭn yua abih bang ƀing pô pơala ih kiăng kơ pơhiăp ƀlŏr hăng ih. Yahweh hơmâo pơkă laih tơlơi răm rai kơ ih.”
23Giŏng anŭn, pô pơala Zidkiyah anŭn, ană đah rơkơi Khenaanah, rai păh ƀô̆ Mikhayah laih anŭn tơña tui anai, “Jơlan pă yang bơngăt mơ̆ng Yahweh nao đuaĭ mơ̆ng kâo kiăng kơ pơhiăp hăng ih lĕ?”
24Mikhayah laĭ glaĭ hăng Zidkiyah tui anai, “Ih či thâo yơh ƀơi hrơi ih đuaĭ pơdŏp ih pô amăng anih gah lăm sa boh sang yuakơ ih huĭ.”
25Giŏng anŭn, pơtao ƀing Israel pơđar tui anai, “Mă bĕ Mikhayah laih anŭn ba glaĭ ñu pơ Amôn jing khua wai lăng plei anai laih anŭn pơ Yôas jing ană đah rơkơi pơtao, 26hăng pơtă kơ gơñu tui anai: Krư̆ bĕ mơnuih anai amăng sang mơnă laih anŭn anăm brơi kơ ñu ƀơ̆ng huă hơget ôh, samơ̆ kơnơ̆ng ƀañ tơpŭng laih anŭn ia mơñum đôč tơl kâo wơ̆t glaĭ rơnŭk rơnua.”
27Mikhayah pơhiăp pơklă hăng Ahab tui anai, “Tơdah ih wơ̆t glaĭ rơnŭk rơnua, sĭt Yahweh ƀu pơhiăp sĭt hăng kâo ôh.” Giŏng anŭn, ñu pơhiăp pơñen dơ̆ng hăng abih bang ƀing dŏ pơ anŭn tui anai, “Djă̱ pioh bĕ khul boh hiăp kâo, Ơ abih bang ƀing ană plei hơi!”

Tơlơi Arăng Pơdjai Hĭ Pơtao Ahab Ƀơi Plei Ramôt-Gilead

(1 Ƀing Pơtao 22:29-35)

28Tui anŭn, Ahab pơtao ƀing Israel laih anŭn Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah đĭ nao pơ anih Ramôt-Gilead yơh. 29Pơtao ƀing Israel laĭ kơ Yehôsaphat tui anai, “Tơdang ƀing ta nao pơblah, kâo či pơhrôp hĭ kâo pô kiăng arăng ƀu thâo krăn ôh kâo, samơ̆ ih buh bĕ ao pơtao ih.” Tui anŭn yơh, pơtao ƀing Israel pơhrôp ñu pô hlâo kơ nao pơblah.
30Hlak anŭn, pơtao Aram hơmâo pơtă laih kơ ƀing khua git gai rơdêh aseh ñu tui anai, “Ƀing gih anăm blah hăng hlơi pô anet ƀôdah prŏng ôh, samơ̆ kơnơ̆ng blah hăng pơtao ƀing Israel đôč.” 31Tơdang ƀing khua git gai rơdêh aseh ƀuh Yehôsaphat, ƀing gơñu pơmĭn tui anai, “Anŭn jing pơtao ƀing Israel yơh.” Tui anŭn, ƀing gơñu wir nao blah gơ̆ yơh, samơ̆ Yehôsaphat ur kraih laih anŭn Yahweh djru kơ gơ̆ yơh. Ơi Adai ngă brơi kơ ƀing khua anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng pơtao Yehôsaphat. 32Tơdang ƀing khua git gai rơdêh aseh anŭn thâo krăn kơ gơ̆ ƀu djơ̆ pơtao ƀing Israel ôh, ƀing gơñu ƀu kiaŏ mă gơ̆ dơ̆ng tah.
33Kơđai glaĭ, hơmâo ling tơhan ƀing Aram pơnăh hraŏ ñu djơ̆ hĭ pơtao ƀing Israel kơplăh wăh anih kơhơ ao pơgang gơ̆, samơ̆ pô tơhan anŭn ƀu thâo ôh anŭn jing pơtao ƀing Israel. Pơtao laĭ kơ pô gai rơdêh aseh ñu tui anai, “Wir glaĭ bĕ hăng ba kâo tơbiă mơ̆ng tơlơi pơblah anai bĕ! Kâo hơmâo ruă kơtang laih!” 34Amăng abih hrơi anŭn tơlơi pơblah kơtang biă mă laih anŭn pơtao ƀing Israel djă̱ grơ̆ng brơi ñu pô ƀơi rơdêh aseh kiăng kơ ñu dưi ƀuh ƀing ling tơhan Aram truh pơ hrơi klăm. Tơdang truh pơ mông yang hrơi lê̆, ñu tơĭ pran yơh.