21

Giô-ram

1Giô-sa-phát qua đời, được an táng với các tiên đế trong thành Đa-vít. Thái tử Giô-ram lên ngai kế vị cha mình. 2Giô-ram có nhiều em là A-xa-ria, Giê-hi-ên, Xa-cha-ri, A-xa-ra, Mi-ca-ên và Sê-pha-tia. 3Vua cha đã cho các hoàng tử này nhiều tặng phẩm bằng bạc, vàng và bảo vật với các thành phố kiên cố trong nước Giu-đa, nhưng giao vương quyền cho Giô-ram vì là trưởng nam. 4Vì muốn thống trị toàn vương quốc của cha mình và củng cố quyền hành, Giô-ram xử tử tất cả các em ruột mình cùng một số lãnh tụ Y-sơ-ra-ên.
5Giô-ram được 32 tuổi khi lên ngai và trị vì 8 năm tại Giê-ru-sa-lem. 6Vua đi theo đường lối các vua Y-sơ-ra-ên thuộc gia tộc A-háp vì vua cưới con gái A-háp làm hoàng hậu, và làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu. 7Tuy nhiên, Chúa không muốn tiêu diệt gia tộc Đa-vít, vì giao ước Ngài đã lập với Đa-vít, rằng 'Chúa sẽ dành một ngọn đèn cho người và dòng dõi người mãi mãi.'
8Dưới triều vua Giô-ram, dân Ê-đôm nổi dậy giành độc lập và lập một vua lên ngai Ê-đôm. 9Giô-ram cùng các tướng lãnh và các đoàn chiến xa ban đêm thức dậy kéo quân tiến công quân đội Ê-đôm đang dùng chiến xa bao vây quân Giu-đa. 10Tuy nhiên, cuộc nổi loạn của Ê-đôm thành công và Ê-đôm thoát ách thống trị của Giu-đa cho đến ngày nay. Lúc đó, Líp-na cũng phản nghịch với Giô-ram, vì vua đã lìa bỏ Chúa Hằng Hữu, là Chân Thần của tổ phụ mình.
11Giô-ram cũng lập các miếu thờ thần trên các đỉnh đồi núi xứ Giu-đa, gây cho dân chúng kinh đô phạm tội gian dâm và kéo dân Giu-đa vào con đường sai lạc. 12Nhà tiên tri Ê-li gửi thông điệp cho vua Giô-ram như sau: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Đa-vít, tổ phụ của nhà vua đã phán: Ngươi không đi theo đường lối của Giô-sa-phát, thân phụ ngươi, cũng chẳng đi theo đường lối của A-sa, vua Giu-đa, 13nhưng lại đi theo đường lối của vua Y-sơ-ra-ên, xúi giục nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem phạm tội gian dâm như gia tộc A-háp. Hơn nữa, ngươi tàn sát các em ruột ngươi là những người tốt hơn ngươi. 14Này, Chúa Hằng Hữu sẽ đổ tai họa lớn trên dân tộc ngươi, trên các con ngươi, trên các vợ ngươi, và trên tài sản ngươi. 15Còn chính ngươi sẽ mắc bạo bệnh trong gan ruột, ngày càng trầm trọng cho đến khi gan ruột ngươi đứt rời ra.
16Chúa lại thúc dục dân Phi-li-tin và dân Á-rập (ở gần nước Ê-ti-ô-bi) kéo quân tiến công Giô-ram, 17chiếm đóng cả đất nước, cướp đoạt các tài sản trong cung điện, bắt các hoàng tử và các hoàng hậu điệu đi biệt tích, chỉ còn lại người con út là Giô-a-cha. 18Sau hết, Chúa hành hạ Giô-ram, phạt vua bị bạo bệnh trong ruột, vô phương cứu chữa. 19Ngày tháng trôi qua, bệnh càng trầm trọng; đến năm thứ nhì, ruột gan của Giô-ram đứt rời ra và vua qua đời trong một cơn đau khủng khiếp. Nhân dân không xông thuốc thơm để ướp xác vua như họ đã làm cho các tiên đế. 20Giô-ram được 32 tuổi khi lên ngai và trị vì 8 năm tại Giê-ru-sa-lem. Khi vua qua đời, chẳng một người thương tiếc. Người ta an táng vua trong thành Đa-vít nhưng bên ngoài khu lăng tẩm các vua.