21

1Yehausafa kuj tuag moog nrug nwg tej laug nyob, hab puab muab nwg log nrug nwg tej laug ua ke rua huv Tavi lub nroog mas nwg tug tub Yehaulaa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 2Yehaulaa cov kwv kws yog Yehausafa cov tub yog Axaliya, Yehi‑ee, Xekhaliya, Axaliya, Mikha‑ee hab Sefathiya. Cov nuav yog Yuta tug vaajntxwv Yehausafa le tub. 3Puab txwv pub tej hov txhua chaw kws xuas nyaj xuas kub ua hab tej kws muaj nqes heev, hab pub tej moos huv Yuta kws muaj ntsaa loog rua puab. Tassws nwg pub lub tebchaws rua Yehaulaa kaav tsua qhov nwg yog tug tub hlub.

Yehaulaa ua vaajntxwv kaav

(2Vntx. 8:16-24)

4Thaus Yehaulaa sawv lug nyob sau nwg txwv lub zwm txwv hab ua vaajntxwv ruaj khov lawm, nwg xuas ntaaj tua nwg cov kwv huvsw hab tua Yuta cov thawj qee leej pov tseg. 5Thaus Yehaulaa chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj peb caug ob xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau yim xyoo. 6Nwg taug nraim cov Yixayee tej vaajntxwv tug neev taw, yog ua lawv le Ahaj caaj ceg, vem yog nwg yuav Ahaj tug ntxhais ua quaspuj. Tej kws nwg ua mas Yawmsaub pum tas phem. 7Txawm le caag los Yawmsaub yeej tsw ua rua Tavi caaj ceg puam tsuaj taag vem yog tej lug kws nwg nrug Tavi cog tseg, hab vem nwg tub cog lug tseg tas nwg yuav pub ib lub teeb ci rua Tavi hab rua Tavi caaj ceg moog ib txhws.
8Ntu kws Yehaulaa ua vaajntxwv mas Entoo faav xeeb rua Yuta hab tsaa dua ib tug vaajntxwv kaav puab. 9Mas Yehaulaa txhad coj nwg cov thawj rog hab nwg tej tsheb ua rog huvsw ua ke hlaa moog. Thaus mo ntuj nwg txawm moog ntaus cov Entoo kws tuaj vej nwg hab nwg cov thawj kws kaav nwg tej tsheb ua rog. 10Cov Entoo txhad faav xeeb tsw zwm rua cov Yuta lug txug naj nub nwgnuav. Hab lub swjhawm hov lub moos Lina kuj faav xeeb tsw zwm rua Yehaulaa lawm, tsua qhov nwg tau tso Yawmsaub kws yog nwg tej laug tug Vaajtswv tseg.
11Dua le ntawd nwg tseed ua tej chaw sab teev daab rua sau Yuta tej roob, hab coj cov tuabneeg huv Yeluxalee tso Yawmsaub tseg hab ua rua cov Yuta yuam kev lawm. 12Mas muaj ib tsaab ntawv tuaj ntawm Eliya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj has tas, “Yawmsaub kws yog koj yawm koob Tavi tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Vem yog koj tsw tau ua lawv nraim le koj txwv Yehausafa txujkev hab tsw ua lawv le Yuta tug vaajntxwv Axa txujkev, 13tassws koj taug nraim Yixayee tej vaajntxwv tug neev taw hab coj cov Yuta hab cov tuabneeg huv Yeluxalee tso Yawmsaub tseg ib yaam le Ahaj caaj ceg coj cov Yixayee tso Yawmsaub tseg, hab vem koj tau tua koj cov kwv kws yog koj txwv caaj ceg hab puab zoo dua koj, 14saib maj, Yawmsaub yuav tso tej mob phem luj lug raug koj cov tuabneeg hab koj cov mivnyuas hab koj tej quaspuj hab koj tej hov txhua chaw huvsw. 15Hab koj yuav mob nyaav heev mob koj tej plaab tej nyuv moog txug tej plaab nyuv tawm lug ib nub taag ib nub thab tsw txawj zoo.’ ”
16Yawmsaub ua rua cov Filixatee hab cov Alam kws nyob ze cov tuabneeg Khuj chim rua Yehaulaa. 17Tes puab txhad tuaj ua rog rua Yuta hab txeem moog rua huv lub tebchaws, mas txeeb tej hov txhua chaw huv vaajntxwv tsev huvsw thauj moog hab coj nwg tej tub tej quaspuj moog tsw tshuav tub nrug nwg nyob tsuas yog tshuav Ahaxiya kws yog tug tub ntxawg xwb.
18Thaus dhau tej xwm txheej hov lawm, Yawmsaub ua rua Yehaulaa tej plaab nyuv mob khu tsw tau le. 19Dhau ob xyoos tom qaab, nwg tej plaab nyuv tawm lug taag vem tim tug mob hov, tes nwg txawm tuag khwv khwv le. Nwg cov pejxeem tsw rauv ib cub tawg luj heev ua koob meej rua nwg ib yaam le puab rauv rua nwg tej laug. 20Thaus Yehaulaa chiv kaav nwg muaj peb caug ob xyoos, nwg ua vaajntxwv kaav huv Yeluxalee tau yim xyoo. Nwg tuag tsw muaj leejtwg ncu le. Puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog kuas tsw yog log rua huv vaajntxwv tej qhov ntxaa.