21

Yu^ndaa Nyei Hungh, Ye^ho^lam

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 8:16-24)

1Ye^ho^saa^fatv guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh. Ninh nyei dorn, Ye^ho^lam, nzipc jienv ninh zoux hungh. 2Ye^ho^lam maaih juqv dauh youz, se Ye^ho^saa^fatv nyei dorn, Aa^saa^li^yaa, Ye^hi^en, Se^kaa^li^yaa, Aa^saa^li^yaa^hu, Mi^kaa^en caux Se^faa^ti^yaa. Naaiv deix yietc zungv se Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv nyei dorn. 3Ninh mbuo nyei die zorqv jiem nyaanh caux jaaix nyei ga'naaiv camv nyei zoux zingh nyeic bun ninh mbuo, yaac zorqv yiem Yu^ndaa weih wuonv nyei zingh jiu bun ninh mbuo. Mv baac ninh zorqv guoqv jiu bun Ye^ho^lam, weic zuqc Ye^ho^lam zoux dorn-hlo.
4Ye^ho^lam zueiz ninh nyei die nyei weic liepc wuonv liuz, ninh longc nzuqc ndaauv daix nzengc ninh nyei youz, yaac daix I^saa^laa^en Mienh nyei ziex dauh bieiv zeiv. 5Ye^ho^lam faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv faah ziepc nyeic hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv hietc hnyangx. 6Ninh ei jienv I^saa^laa^en nyei hungh nyei za'eix, se hnangv Aa^hapc nyei biauv nyei mienh, weic zuqc ninh longc Aa^hapc nyei sieqv zoux auv. Ziux Ziouv mangc, ninh zoux waaic sic. 7Mv baac Ziouv weic ninh caux Ndaawitv liepc nyei ngaengc waac maiv oix mietc Ndaawitv nyei douh zong. Ninh yaac laengz bun Ndaawitv yietc liuz maaih zeiv-fun zoux hungh.
8Doix Ye^ho^lam zoux hungh nyei ziangh hoc, E^ndom Mienh ngaengc Yu^ndaa ziouc weic ninh mbuo ganh liepc hungh. 9Ye^ho^lam ziouc dorh ninh nyei jun-baeng-bieiv caux ninh nyei yietc zungv mborqv jaax nyei maaz-cie mingh mborqv E^ndom Deic-Bung. E^ndom Mienh weih gormx ninh caux ninh zaangv maaz-cie nyei baeng-bieiv. Ninh mbuo ziouc lungh muonz zanc jiez daaih mborqv tong biaux. 10Hnangv naaic E^ndom ngaengc jienv, maiv bun Yu^ndaa gunv taux ih jaax hnoi.
 Wuov zanc Lipv^naa yaac fih hnangv nyei ngaengc jienv maiv bun Yu^ndaa gunv, weic zuqc Ye^ho^lam guangc Ziouv, ninh nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh.
11Ninh yaac yiem Yu^ndaa nyei mbong gu'nguaaic liepc zaangc zienh nyei dorngx, bun Ye^lu^saa^lem Mienh maiv ziepc zuoqv nyei zoux, yaac bun Yu^ndaa Mienh baamz zuiz dorngc Tin-Hungh.
12Ye^ho^lam duqv zipv zeiv douc waac mienh, ⟨E^li^yaa,⟩ fiev nyei fienx. Fienx gorngv,
“Ziouv, meih nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv. ‘Meih maiv gan meih nyei die, Ye^ho^saa^fatv, fai Yu^ndaa nyei hungh, Aasaax, nyei jauv yangh.
13Daaux nzuonx meih gan I^saa^laa^en Mienh nyei jauv yangh. Meih yaac dorh Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx maiv ziepc zuoqv nyei zoux, hnangv Aa^hapc nyei biauv zong mienh. Meih yaac daix meih nyei youz, se meih nyei die nyei douh zong. Ninh mbuo zungv gauh longx meih. 14Weic naaiv Ziouv oix bun meih nyei baeqc fingx, meih nyei auv, meih nyei naamh nyouz caux meih maaih nyei yietc zungv ga'naaiv zuqc domh zeqc naanc. 15Meih ganh oix butv jaangh nyei baengc hniev nyei, yietc hnoi beiv yietc hnoi kouv, taux baengc zungv hoic meih nyei jaangh baetv cuotv daaih.’+”
16Nqa'haav Ziouv coqv Fi^li^saa^die Mienh caux nitv fatv E^ti^o^bie wuov deix Aalapc Mienh oix mingh mborqv Ye^ho^lam. 17Ninh mbuo ziouc mborqv Yu^ndaa, caangv bieqc aengx luv yiem hungh dinc nyei ga'naaiv, liemh ninh nyei auv, ninh nyei dorn yietc zungv. Cuotv liuz ninh nyei dorn-faix, Aa^hatc^yaa, Ye^ho^lam maiv zengc yietc dauh dorn aqv.
18Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Ziouv bun Ye^ho^lam nyei jaangh butv baengc, se maiv haih zorc maiv longx nyei baengc. 19Ninh butv baengc kouv nyei buangv i hnyangx, jaangh baetv cuotv daaih aqv. Setv mueiz nyei ziangh hoc ninh diev kouv haic taux daic mi'aqv. Baeqc fingx yaac maiv buov douz weic houc ninh hnangv zinh ndaangc buov douz nor.
20Ye^ho^lam faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv faah ziepc nyeic hnyangx. Ninh yaac yiem Ye^lu^saa^lem gunv hietc hnyangx. Ninh guei seix nyei ziangh hoc maiv maaih haaix dauh nzauh ninh. Ninh mbuo dorh mingh zangx yiem Ndaawitv nyei Zingh, mv baac maiv zangx yiem hungh diex nyei zouv-gemh.