22

Cov Yudas Tus Vajntxwv Ahaxiyas

(2 Vajntxwv 8.25-29; 9.21-28)

1Cov Alav ibtxhia tuaj muab Vajntxwv Yehaulas cov tub tua tuag tas, tsuas tshuav Ahaxiyas uas yog tus tub ntxawg xwb. Yog li ntawd, cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiaj muab Ahaxiyas tsa ua vajntxwv hloov nwg txiv chaw. 2-3Thaum Ahaxiyas ua vajntxwv, nws hnubnyoog muaj nees nkaum ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau ib xyoos. Ahaxiyas coj raws nraim li Vajntxwv Ahaj tsevneeg tus yamntxwv, rau qhov nws niam Athaliyas yog Ahaj tus ntxhais thiab yog Vajntxwv Aumelis uas kav tebchaws Yixalayees tus xeebntxwv. Nws niam yog tus cob nws ua txhaum ntag. 4Tom qab uas Ahaxiyas txiv tuag lawm, Ahaxiyas ua txhaum rau tus TSWV; rau qhov nws muab Vajntxwv Ahaj tsevneeg ua nws cov tuavxam xwb, lawv thiaj coj nws mus ua txhaum. 5Nws ua raws li lawv tej lus qhia, nws thiaj koom tes nrog Vajntxwv Yaulas uas kav tebchaws Yixalayees mus ua rog rau Vajntxwv Haxayees uas kav tebchaws Xilias ntawm Lamaus hauv cheebtsam Nkile-as thiaj ua rau Yaulas raug mob 6thiab los kho mob hauv lub nroog Yexelees, ces Vajntxwv Ahaxiyas thiaj tuaj xyuas nws.
7Thaum Ahaxiyas mus xyuas Yaulas, Vajtswv siv lub sijhawm ntawd txov Ahaxiyas. Thaum Ahaxiyas mus txog, nws thiab Yaulas txawm mus tawmtsam Yehus uas yog Nimesis tug tub uas tus TSWV tau xaiv mus tua Ahaj tsevneeg. 8Thaum uas Yehus mus muab Ahaj tsevneeg tua tuag tas raws li tus TSWV rau txim rau Ahaj tsevneeg lawm, nws rov los ntsib cov Yudas cov thawjcoj thiab Ahaxiyas cov xeebntxwv uas nrog Ahaxiyas mus xyuas Yaulas, Yehus txawm muab lawv tua tuag tas huv tibsi thiab. 9Yehus tso neeg mus nrhiav Ahaxiyas thiab ntes tau Ahaxiyas hauv lub nroog Xamalis, lawv coj nws los rau Yehus, thiab Yehus muab nws tua. Luag coj nws mus faus, rau qhov nws yog Vajntxwv Yehausafas tus uas hwm Vajtswv kawg siab kawg ntsws, tus xeebntxwv.
 Ahaxiyas tsevneeg tsis tshuav ib tug ua vajntxwv kav tebchaws li lawm.

Cov Yudas Tus Poj Vajntxwv Athaliyas

(2 Vajntxwv 11.1-3)

10Thaum Athaliyas hnov hais tias nws tus tub uas yog Vajntxwv Ahaxiyas raug tua tuag lawm, nws txawm samhwm kom luag muab Vajntxwv Ahaxiyas cov tub tua tuag tas huv tibsi. 11Tiamsis Ahaxiyas tus muam hu ua Yehausenpas uas yuav tus povthawj Yehauyadas, nws coj Ahaxiyas cov tub uas yuav raug luag tua ib tug uas hu ua Yau-ases mus zais thiab tu hauv lub Tuamtsev ib chav. Qhov uas nws muab Yau-as zais li ntawd cawm tau Yau-as dim ntawm Athaliyas txhais tes. 12Lub sijhawm uas Athaliyas kav tebchaws ntawd, Yau-as nkaum hauv lub Tuamtsev tau rau xyoo.