22

Ahazyah Jing Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 8:25-29; 9:21-28)

1Ƀing ană plei plei Yerusalaim pơjing Ahazyah, ană đah rơkơi rơnuč pơtao Yehôram, tŏ tui ñu jing pơtao, yuakơ sa grup ƀing klĕ dŏp rai hrŏm hăng ƀing Arab pơ anih jưh ƀing Yudah laih anŭn pơdjai hĭ abih ayŏng Ahazyah. Tui anŭn, Ahazyah ană đah rơkơi Yehôram pơtao lŏn čar Yudah čơdơ̆ng git gai wai lăng yơh. 2Ahazyah hlak duapluh-dua thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim kơnơ̆ng sa thŭn đôč. Anăn amĭ ñu jing HʼAthalyah, jing tơčô đah kơmơi pơtao Omri.
3Ahazyah rơbat amăng khul jơlan sat ƀai ƀing sang anŏ pơtao Ahab, yuakơ amĭ ñu jing pô djru pơmĭn kơ ñu kiăng kơ ngă tơlơi soh sat. 4Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh tui hăng sang anŏ Ahab hơmâo ngă laih, yuakơ tơdơi kơ ama ñu djai laih, ƀing sang anŏ Ahab yơh jing hĭ ƀing djru pơmĭn kơ ñu. Tơlơi djru pơmĭn gơñu ba rai tơlơi răm rai kơ Ahazyah. 5Ahazyah đuaĭ tui tơlơi djru pơmĭn gơñu kiăng kơ tơbiă nao hrŏm hăng Yôram, jing ană đah rơkơi pơtao lŏn čar Israel Ahab, nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Hazaêl jing pơtao ƀing Aram ƀơi plei pơnăng Ramôt-Gilead. Tơdang ƀing Aram pơrơka hĭ Yôram laih, 6pơtao anŭn wơ̆t glaĭ pơ plei Yizreel kiăng kơ hla̱o hĭ mơ̆ng tơlơi ruă rơka tơdang pơblah hăng Hazaêl, pơtao ƀing Aram anŭn. Tơdang Yôram dŏ pơ plei anŭn, Ahazyah ană đah rơkơi Yehôram pơtao Yudah trŭn nao pơ plei Yizreel kiăng kơ čuă ngui Yôram, ană đah rơkơi Ahab yơh, yuakơ gơ̆ hơmâo ruă rơka laih.
7Ơi Adai yua tơlơi pơtao Ahazyah nao čuă ngui pơtao Yôram, kiăng kơ brơi kơ arăng pơrai hĭ pơtao Ahazyah yơh. Tơdang Ahazyah truh laih, ñu tơbiă nao hrŏm hăng Yôram kiăng bưp Yêhu ană đah rơkơi Nimsi, jing pô Yahweh hơmâo trôč ia jâo laih kiăng pơrai hĭ sang anŏ Ahab. 8Tơdang Yêhu hlak pơrai hĭ sang anŏ Ahab, ñu bưp ƀing khua moa lŏn čar Yudah hrŏm hăng ƀing amôn đah rơkơi pơtao Ahazyah, jing ƀing rai hrŏm hăng Ahazyah, tui anŭn Yêhu pơdjai hĭ ƀing gơñu yơh. 9Giŏng anŭn, ñu nao hơduah pơtao Ahazyah laih anŭn ƀing ding kơna ñu hơduah ƀuh gơ̆ ƀơi anih gơ̆ hlak dŏ kơdŏp amăng plei Samaria. Ƀing gơñu mă ba rai Ahazyah pơ Yêhu laih anŭn Yêhu pơdjai hĭ gơ̆ yơh. Ƀing gơñu dơ̱r hĭ gơ̆ hăng laĭ tui anai, “Ƀing ta dơ̱r hĭ ñu yuakơ ñu jing ană đah rơkơi pơtao Yehôsaphat, jing pô hơduah sem Yahweh hăng abih pran jua.”
 Giŏng anŭn, ƀu hơmâo hlơi pô dơ̆ng tah amăng sang anŏ Ahazyah hơmâo tơlơi dưi kơtang kiăng kơ git gai wai lăng lŏn čar anŭn.

HʼAthalyah Hăng Yôas

10Tơdang HʼAthalyah amĭ pơtao Ahazyah ƀuh ană đah rơkơi ñu djai laih, ñu čơdơ̆ng pơdjai hĭ abih bang sang anŏ pơtao lŏn čar Yudah yơh. 11Samơ̆ HʼYêhôseba, jing ană đah kơmơi pơtao Yehôram, mă pơđuaĭ hĭ hơgŏm Yôas ană đah rơkơi Ahazyah mơ̆ng ƀing ană pơtao, jing ƀing HʼAthalyah jĕ či pơdjai hĭ. Ñu ba nao gơ̆ wơ̆t hăng pô čem rong gơ̆ pơ sa boh anih pĭt kiăng kơ pơdŏp hĭ gơ̆ mơ̆ng yă gơ̆ HʼAthalyah, kiăng kơ gơ̆ ƀu djai hĭ ôh. HʼYêhôseba, ană đah rơkơi pơtao Yehôram, jing bơnai khua ngă yang Yehôyada, ăt jing adơi pơtao Ahazyah mơ̆n, jing pô pơdŏp hĭ ană nge anŭn. 12Tui anŭn, Yôas ăt hơdip pơdŏp ƀơi sang yang Yahweh hrŏm hăng pô čem rong ñu amăng năm thŭn tơdang HʼAthalyah git gai wai lăng lŏn čar Yudah.