23

Yehauyanta tsaa Yau‑as ua vaajntxwv

(2Vntx. 11:4-21)

1Xyoo kws xyaa Yehauyanta muaj sab tuab hab nrug cov thawj rog kws kaav ib puas leej sws cog lug, yog Axaliya tug tub Yelauhaa, Yehauhanaa tug tub Yisama‑ee, Aunpe tug tub Axaliya, Antaya tug tub Ma‑axeya hab Xikhi tug tub Elisafa. 2Puab moog thoob plawg Yuta tebchaws hab sau cov Levi huv Yuta txhua lub moos hab cov thawj huv Yixayee cov quas cum tuaj, mas puab tuaj rua huv Yeluxalee. 3Puab suavdawg kws tuaj txoos ua ke hov cog lug rua vaajntxwv huv Vaajtswv lub tuam tsev. Yehauyanta has rua puab tas, “Saib maj, nuav yog vaajntxwv tug tub. Ca nwg ua vaajntxwv kaav lawv le kws Yawmsaub has ca txug Tavi cov tub. 4Mej yuav tsum ua le nuav. Mej cov pov thawj hab cov Levi kws tuaj ua num rua nub Xanpatau, mas muab faib ua peb feem, ib feem yuav nyob zuv tej rooj loog, 5ib feem yuav zuv ntawm vaajntxwv lub tsev hab ib feem yuav zuv ntawm lub Rooj Loog Muaj Taw Tag. Cov pejxeem suavdawg yuav tsum tuaj nyob rua huv tej tshaav puam ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 6Tsw xob kheev leejtwg nkaag moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev tsuas yog ca cov pov thawj hab cov Levi kws ua num nkaag xwb. Puab nkaag tau xwb vem puab yog cov dawb huv kuas cov pejxeem suavdawg yuav tsum ua lawv le Yawmsaub has. 7Cov Levi yuav tsum nyob vej vaajntxwv, txhua tug nyag tuav rawv nyag cuab yeej. Leejtwg nkaag rua huv lub tuam tsev yuav raug muab tua. Mej yuav tsum nrug nraim vaajntxwv rua thaus nwg nkaag lug hab tawm moog.”
8Cov Levi hab cov Yuta suavdawg ua lawv le tug pov thawj Yehauyanta has rua puab txhua yaam, nyag coj nyag cov tub rog tuaj tsw has cov kws tawm num rua nub Xanpatau hab cov kws yuav nkaag moog ua num rua nub Xanpatau, tsua qhov tug pov thawj Yehauyanta tsw kheev ib paab twg tawm num le. 9Mas tug pov thawj Yehauyanta muab vaajntxwv Tavi cov muv hab cov phaj hlau thaiv tsw has daim miv daim luj kws nyob huv Vaajtswv lub tuam tsev rua cov thawj rog. 10Nwg tsaa cov pejxeem suavdawg ua cov kws zuv vaajntxwv, txhua tug tuav rawv nyag le cuab yeej nyob vej nkaus lub thaaj hab vej Yawmsaub lub tuam tsev saab peg saab nraag huvsw. 11Tes nwg txawm coj vaajntxwv tug tub tawm lug hab muab lub mom vaajntxwv ua rua ntoo hab muab Vaajtswv tej kevcai rua nwg hab puab tshaaj tawm tas nwg ua vaajntxwv. Yehauyanta hab nwg cov tub muab roj laub ywg tsaa nwg, hab puab has tas, “Thov kuas vaajntxwv muaj txujsa luj sav ntev.”
12Thaus Athaliya nov cov pejxeem lub suab dha hab qhuas vaajntxwv nwg txawm moog rua ntawm cov pejxeem huv Yawmsaub lub tuam tsev. 13Thaus nwg tsaa muag saib nwg pum tug vaajntxwv sawv ntawm tug ncej kws nyob ib saab qhov rooj tuam tsev, hab muaj cov thawj rog hab cov kws tshuab raaj xyu nyob ib saab ntawm vaajntxwv, hab cov pejxeem thoob tebchaws suavdawg zoo sab xyiv faab hab tshuab raaj xyu, hab cov tub hu nkauj muaj suab cuab yeej phim nkauj coj suavdawg hu zoo sab xyiv faab. Mas Athaliya kuj dua rhe nwg lub tsho qw has tas, “Faav xeeb lauj, faav xeeb lauj!”
14Pov thawj Yehauyanta txawm coj cov thawj rog kws kaav cov tub rog tawm lug hab has rua puab tas, “Ca le coj Athaliya tawm huv cov tub rog moog. Yog leejtwg lawv nwg qaab mas xuas ntaaj tua pov tseg.” Tsua qhov tug pov thawj has tas, “Tsw xob tua nwg rua huv Yawmsaub lub tuam tsev.” 15Puab txhad nteg nwg, mas nwg taug txujkev moog rua huv Rooj Loog Neeg ntawm vaajntxwv lub tsev tes puab muab nwg tua rua hov ntawd lawm.
16Mas Yehauyanta kuas cov pejxeem suavdawg hab tug vaajntxwv nrug nwg cog lug tseg tas puab yuav ua Yawmsaub haiv tuabneeg. 17Mas cov pejxeem suavdawg moog rua ntawm lub tsev daab Npa‑aa hab muab lub tsev hov rhuav pov tseg. Puab muab lub thaaj hab tej txoov daab Npa‑aa tsoo ua tej dwb daim taag, hab tua tug pov thawj Mathaa kws teev daab Npa‑aa rua ntawm tej thaaj ib saab. 18Qhov kws zuv Yawmsaub lub tuam tsev Yehauyanta muab tso rua cov pov thawj kws yog xeem Levi hab rua cov Levi kws Tavi tau tsaa ca kuas saib Yawmsaub lub tuam tsev hab tua tsaj hlawv xyeem rua Yawmsaub lawv le kws sau ca rua huv Mauxe txuj kevcai, hab puab yuav hu nkauj zoo sab xyiv faab lawv le Tavi tu ca. 19Nwg tso cov kws zuv tej rooj loog kuas zuv tej rooj loog huv Yawmsaub lub tuam tsev sub txhad tsw muaj ib tug kws tsw huv qhov twg nkaag tau moog rua huv. 20Nwg coj cov thawj rog, hab cov kws ua hlub hab cov kws kaav pejxeem hab cov pejxeem suavdawg nrug nwg moog mas puab coj tug vaajntxwv nqeg ntawm Yawmsaub lub tuam tsev taug txujkev huv lub rooj loog saab peg moog rua huv vaajntxwv lub tsev. Hab puab muab nwg txawb rua sau vaajntxwv lub zwm txwv. 21Cov pejxeem thoob tebchaws suavdawg zoo sab xyiv faab hab lub nroog kuj nyob tug yeeg rua thaus Athaliya raug xuas ntaaj tua lawm.