23

Ye^ho^yaa^ndaa Liepc Yo^aatc Zoux Hungh

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 11:4-12)

1Taux da'cietv hnyangx Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh zoux henv jienv faaux. Ninh ziouc bun gunv yietc baeqv dauh nyei baeng-beiv caux ninh laengz waac. Maaih Ye^lo^ham nyei dorn, Aa^saa^li^yaa, caux Ye^ho^haa^nan nyei dorn, I^saa^maa^en, caux O^mbetc nyei dorn, Aa^saa^li^yaa, caux Aa^ndaa^yaa nyei dorn, Maa^aa^se^aa, caux Sikc^li nyei dorn, E^li^saa^fatv. 2Ninh mbuo ziouc mingh gormx Yu^ndaa Deic, heuc yiem Yu^ndaa nyei norm-norm zingh nyei ⟨Lewi Mienh⟩ caux I^saa^laa^en nyei bungh buonc bieiv zeiv daaih zunv. Ninh mbuo ziouc daaih taux Ye^lu^saa^lem. 3Gapv zunv nyei zuangx mienh ziouc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux hungh diex liepc jiez ngaengc waac.
 Ye^ho^yaa^ndaa gorngv mbuox ninh mbuo, “Mangc maah! Naaiv se hungh diex nyei dorn. Ninh oix zuqc zoux hungh gunv hnangv Ziouv gorngv Ndaawitv nyei zeiv-fun oix zuqc gunv nor.
4Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Taux ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ sai mienh caux Lewi Mienh ziux luonh baan bieqc wuov hnoi, maaih buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc zuov gaengh. 5Buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc zuov hungh dinc, buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc zuov Gorn-Ndoqv wuov dauh Laatc Gaengh. Zuangx baeqc fingx oix zuqc yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz. 6Maiv dungx bun haaix dauh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv cuotv liuz zoux gong fu-sux nyei sai mienh caux Lewi Mienh. Naaiv deix bieqc duqv nyei, weic zuqc ninh mbuo cing-nzengc, mv baac zuangx baeqc fingx oix zuqc ei jienv Ziouv paaiv nyei waac. 7Lewi Mienh oix zuqc weih gormx hungh diex, dauh dauh nanv jienv mborqv jaax nyei wuoqc ginc. Haaix dauh bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, oix zuqc daix daic. Hungh diex bieqc cuotv nyei ziangh hoc yaac oix zuqc gan jienv ninh yiem.
8Lewi Mienh caux Yu^ndaa nyei yietc zungv mienh ziouc ei jienv Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh paaiv nyei waac zoux. Gorqv-mienh dorh ganh nyei mienh, se Dingh Gong Hnoi ziux luonh baan bieqc gong fai cuotv gong nyei mienh, weic zuqc Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh maiv bungx haaix dauh cuotv gong. 9Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh zorqv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zinh ndaangc benx Ndaawitv Hungh nyei cang caux torngv-baaih bun zuangx baeng-bieiv. 10Ninh yaac paaiv zuangx baeqc fingx, gorqv-mienh nyei buoz nanv jienv wuoqc ginc, beu hungh diex, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv mbiaauc maengx bung mingh taux zaaix maengx bung, weih gormx ziec-dorngh caux biauv.
11Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh dorh hungh diex nyei dorn cuotv daaih, yaac zorqv hungh ningv tengx ninh ndongx jienv, aengx zorqv laengz ngaengc waac sou jiu bun ninh. Ye^ho^yaa^ndaa caux ninh nyei dorn mbuo yaac longc youh orn ninh. Zuangx mienh ziouc heuc jienv gorngv, “Tov bun hungh diex ziangh duqv maanc fuix.”

Aa^taa^li^yaa Zuqc Daix

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 11:13-16)

12Aa^taa^li^yaa haiz baeqc fingx tiux yaac ceng hungh diex nyei qiex mbui, ninh ziouc bieqc zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz taux baeqc fingx wuov. 13Hungh maac mangc buatc hungh diex souv jienv bieqc gaengh nyei dorngx, hungh nyei ndiouh ga'hlen. Baeng-bieiv caux biomv nzatc nyei mienh souv jienv hungh nyei ga'hlen. Guoqv nyei zuangx baeqc fingx njien-youh yaac biomv jorng. Aengx maaih baaux nzung nyei mienh longc zoux nzung nyei jaa-sic dorh ninh mbuo baaux nzung ceng Tin-Hungh. Aa^taa^li^yaa ziouc ⟨betv ninh nyei lui,⟩ heuc jienv gorngv, “Beic sih aav loh! Beic sih aav loh!”
14Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh dorh gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv cuotv daaih gorngv mbuox ninh mbuo, “Dorh hungh maac yangh baeng nyei mbu'ndongx cuotv daaih. Haaix dauh gan hungh maac mingh, oix zuqc longc nzuqc ndaauv daix wuov dauh daic.” Weic zuqc sai mienh gorngv jiex, “Maiv dungx yiem zaangc Ziouv nyei biauv daix hungh maac.” 15Ninh mbuo ziouc zorqv hungh maac aqv. Mingh taux hungh dinc, bieqc Maaz-Gaengh nyei dorngx, ninh mbuo ziouc daix ninh daic mi'aqv.

Ye^ho^yaa^ndaa Goiv Yienc Ziex Nyungc

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 11:17-20)

16Ye^ho^yaa^ndaa ganh caux baeqc fingx caux hungh diex liepc jiez ngaengc waac laengz ninh mbuo yietc zungv oix zoux Ziouv nyei baeqc fingx. 17Guoqv gu'nyuoz nyei zuangx baeqc fingx mingh ⟨Mbaa^an zienh⟩ nyei miuc-biauv caeqv njiec nzengc. Ninh mbuo mborqv ziec-dorngh caux miuc-fangx huv muonc nzengc yaac yiem ziec-dorngh nza'hmien maengx daix Mbaa^an zienh nyei sai mienh, Matv^taan.
18Ye^ho^yaa^ndaa paaiv zuov gaengh mienh zuov zaangc Ziouv nyei biauv yaac bun ninh mbuo yiem Lewi sai mienh nyei buoz-ndiev, dongh Ndaawitv dingc ziangx goux zaangc Ziouv nyei biauv yaac ziux fiev jienv Mose nyei leiz-latc fongc horc ga'naaiv buov ziec bun Ziouv. Ninh mbuo yaac oix zuqc ziux Ndaawitv paaiv nyei waac njien-youh nyei baaux nzung. 19Ninh yaac paaiv mienh zuov zaangc Ziouv nyei biauv nyei laatc gaengh, weic maiv bun maaih haaix nyungc uix nyei haaix dauh mienh duqv bieqc.
20Ye^ho^yaa^ndaa dorh jienv gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv caux zoux hlo nyei mienh caux gunv baeqc fingx nyei domh jien caux guoqv zaangc nyei zuangx mienh. Ninh mbuo dorh hungh diex yiem zaangc Ziouv nyei biauv njiec daaih, gan wuov jiex nyei gaengh bieqc hungh dinc. Ninh mbuo ziouc bun hungh diex zueiz jienv hungh weic. 21Guoqv zaangc nyei zuangx baeqc fingx ziouc njien-youh. Zingh gu'nyuoz yaac taaix-baengh nyei, weic zuqc Aa^taa^li^yaa Hungh Maac zuqc nzuqc ndaauv daix.