23

Tơlơi Tơgŭ Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng HʼAthalyah

(2 Ƀing Pơtao 11:4-16)

1Amăng thŭn tal tơjuh rơnŭk HʼAthalyah git gai, khua ngă yang Yehôyada pơkơtang ñu pô yơh. Ñu pơkô̆ pơjing sa tơlơi pơgop hăng ƀing khua git gai hăng tơpul rơtuh ƀing gak tui anai:
    Azaryah ană đah rơkơi Yehôram,
    Ismaêl ană đah rơkơi Yêhôhanan,
    Azaryah ană đah rơkơi Ôbed,
    Maasêyah ană đah rơkơi Adayah
    laih anŭn Elisaphat ană đah rơkơi Zikri.
2Yehôyada pơkiaŏ ƀing gơñu anŭn tơbiă nao amăng djŏp anih amăng lŏn čar Yudah kiăng pơƀut glaĭ ƀing Lêwi laih anŭn ƀing djă̱ akŏ sang anŏ ƀing Israel mơ̆ng abih bang plei pla. Tơdang ƀing gơñu rai pơ plei Yerusalaim, 3abih bang ƀing pơjơnum glaĭ pơ anŭn pơkô̆ pơjing sa tơlơi pơgop hăng Yehôyada ƀơi sang yang Ơi Adai. Giŏng anŭn, ñu pơtă kơ ƀing gơñu tui anai,
 “Lăng bĕ, anai yơh jing ană pơtao! Ñu yơh či git gai wai lăng tui hăng tơlơi Yahweh hơmâo ƀuăn laih hăng Dawid kơ tơlơi ană tơčô ñu či jing pơtao.
4Anai yơh jing tơlơi ƀing gih khŏm ngă, jing ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn, či mă bruă ƀơi hrơi Saƀat tui anai: Tơpul ta sa amăng ƀing gih khŏm gak wai sang yang, 5tơpul tal dua ƀơi sang pơtao, laih anŭn tơpul tal klâo ƀơi Amăng Ja̱ng Atur. Abih bang ƀing pơkŏn dơ̆ng khŏm dŏ amăng khul wăl tơdron sang yang Yahweh yơh. 6Anăm brơi hlơi pô ôh mŭt pơ sang yang Yahweh rơngiao kơ ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi hơmâo bruă ngă đôč dưi. Ƀing gơñu dưi mŭt yuakơ ƀing gơñu pơrơgoh gơñu pô laih, samơ̆ abih bang ƀing mơnuih pơkŏn khŏm tui gưt tơlơi phiăn Yahweh kiăng kơ dŏ pơ gah rơngiao sang yang yơh. 7Ƀing Lêwi khŏm djă̱ bĕ gơnam pơblah amăng tơngan laih anŭn pơdŏ bĕ gơñu pô jum dar pơtao, laih anŭn tơdah hlơi pô kiăng mŭt pơ sang yang, ƀing gih khŏm pơdjai hĭ bĕ pô anŭn. Pơ anih pă pơtao nao, ƀing gih khŏm dŏ jĕ pơtao pơ anih anŭn yơh.”
8Ƀing Lêwi laih anŭn ƀing ană plei Yudah ngă tui hăng tơlơi khua ngă yang Yehôyada pơtă yơh. Rĭm čô khua djă̱ ba rai ƀing ling tơhan ñu. Khul tơpul anŭn jing ƀing juăt mă bruă laih anŭn ƀing juăt pơdơi amăng hrơi Saƀat. 9Giŏng anŭn, Yehôyada mă ba rai mơ̆ng sang pioh gơnam sang yang khul tơbăk hăng khiơl prŏng hăng anet lŏm kơ pơtao Dawid hlâo adih laih anŭn pha brơi kơ ƀing khua git gai ling tơhan. 10Bơ kơ abih bang ƀing ană plei Ñu brơi kơ rĭm čô ƀing gơñu djă̱ gơnam blah amăng tơngan, pơdŏ gơñu pô jum dar pơtao, jing ƀơi anih jĕ kơnưl ngă yang laih anŭn ƀơi gah anăp sang yang, čơdơ̆ng mơ̆ng anih gah thu̱ng hlŏng truh pơ anih gah dư̱r sang yang yơh.
11Yehôyada laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu ba tơbiă ană đah rơkơi pơtao mơ̆ng anih ñu dŏ laih anŭn troă brơi đoăn pơtao ƀơi akŏ gơ̆. Ñu ăt jao brơi kơ gơ̆ hră čih glaĭ tơlơi pơgop Yahweh laih anŭn pơhaih gơ̆ jing pơtao. Ƀing gơñu trôč ia ƀâo mơngưi ƀơi pơtao laih anŭn ƀing ană plei păh tơngan ur dreo tui anai, “Brơi kơ pơtao hơdip sui!”
12Tơdang HʼAthalyah hơmư̆ dơnai mơ̆ng ƀing ană plei đuaĭ nao hăng ur dreo kơ pơtao, ñu tơbiă tañ pơ sang yang Yahweh jing anih ƀing gơñu pơjơnum. 13Ñu lăng ƀuh pơtao dŏ pơ anŭn, hlak dŏ dơ̆ng jĕ khul tơmĕh sang yang ƀơi bah amăng mŭt yơh. Ƀing khua moa hăng ƀing ayŭp tơdiăp dŏ jĕ pơtao laih anŭn abih bang mơnuih lu pơjơnum glaĭ mơ̆ng anih lŏn Yudah ăt hơ̆k mơak hăng ayŭp đĭ tơdiăp, hrŏm hăng ƀing nai adoh hăng khul gơnam ayŭ yơh hlak ba akŏ tơlơi adoh bơni. Giŏng anŭn, HʼAthalyah hil biă mă hek hĭ ao phyung ñu laih anŭn ur đĭ tui anai, “Tơlơi pơblư̆! Tơlơi pơblư̆!”
14Khua ngă yang Yehôyada hơmâo pơtă laih tui anai, “Ƀu dưi pơdjai hĭ ôh HʼAthalyah amăng sang yang Yahweh.” Tui anŭn, ñu pơđar kơ ƀing khua ling tơhan wai lăng abih bang ling tơhan tui anai, “Ba pơđuaĭ hĭ bĕ HʼAthalyah tơbiă mơ̆ng tơroai anih ƀing ling tơhan laih anŭn pơdjai hĭ hăng đaŏ ƀing hlơi pô kiăng pơklaih hĭ ñu.” 15Tui anŭn, ƀing gơñu wang dar hăng kơsung mă ba HʼAthalyah pơ amăng ja̱ng Aseh, jing jơlan aseh mŭt nao pơ sang pơtao laih anŭn pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu pơdjai hĭ ñu.

Khua Ngă Yang Prŏng Hloh Yehôyada Pơkô̆ Glaĭ Sa Tơlơi Pơgop

(2 Ƀing Pơtao 11:17-20)

16Giŏng anŭn, Yehôyada pơkô̆ sa tơlơi pơgop tŏng krah ñu pô hăng pơtao hrŏm hăng ƀing ană plei, jing tơlơi ƀing gơñu či dŏ tŏng ten hăng Yahweh yơh. 17Giŏng anŭn, abih bang ƀing mơnuih lu amăng anih lŏn anŭn nao pơ sang yang rơba̱ng Baal laih anŭn pơglưh pơrai hĭ. Ƀing gơñu taih pơrai hĭ khul kơnưl ngă yang laih anŭn pơphač hĭ khul rup trah. Ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ mơ̆n Mattan jing khua ngă yang yang rơba̱ng Baal ƀơi gah anăp khul kơnưl ngă yang. Giŏng anŭn, khua ngă yang Yehôyada brơi ƀing ling tơhan gak wai ƀơi sang yang Yahweh yơh.
18Giŏng anŭn, khua ngă yang Yehôyada jao kơ ƀing ling tơhan gak wai sang yang Yahweh yơh. Ƀing gơñu mă bruă gah yŭ tơlơi dưi ƀing khua ngă yang yuakơ pơtao Dawid jao brơi kơ ƀing Lêwi anŭn khul bruă amăng sang yang, wơ̆t hăng tơlơi pơyơr khul gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh tui hăng hơmâo čih laih amăng Hră Tơlơi Juăt Môseh, laih anŭn tơlơi hơ̆k mơak adoh bơni tui hăng pơtao Dawid hơmâo pơđar laih yơh. 19Yehôyada ăt brơi kơ ƀing arăng gak wai khul amăng ja̱ng Yahweh mơ̆n kiăng kơ ƀu brơi ôh hlơi pô ƀu rơgoh dưi mŭt pơ anŭn.
20Ñu djă̱ ba hăng ñu ƀing khua git gai ling tơhan rơtuh, jing ƀing kơdrưh kơang, ƀing khua moa ană plei laih anŭn abih bang ƀing mơnuih lu amăng lŏn čar anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba trŭn pơtao mơ̆ng sang yang Yahweh mŭt amăng sang pơtao tui hăng jơlan amăng ja̱ng ƀing gak juăt nao rai laih anŭn ƀing gơñu brơi pơtao Yôas dŏ be̱r ƀơi grê pơtao amăng sang pơtao. 21Tui anŭn, abih bang ƀing mơnuih lu anŭn hơ̆k mơak yơh. Amăng plei phŭn Yerusalaim jing hĭ rơnŭk rơno̱m yuakơ arăng hơmâo pơdjai hĭ laih HʼAthalyah hăng đao.