26

Yu^ndaa Nyei Hungh, Utc^si^yaa

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 14:21-22; 15:1-7)

1Yu^ndaa nyei zuangx baeqc fingx liepc Aa^maa^si^yaa nyei dorn, Utc^si^yaa, nzipc jienv ninh nyei die, Aa^maa^si^yaa, zoux hungh. Wuov zanc Utc^si^yaa duqv ziepc luoqc hnyangx. 2Ninh nyei die, Aa^maa^si^yaa, guei seix mi'aqv, nqa'haav Utc^si^yaa aengx siang-ceix jiez Elatv Zingh yaac fungx nzuonx bun Yu^ndaa.
3Utc^si^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv ziepc luoqc hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv hmz ziepc nyeic hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ye^ko^li^yaa, se Ye^lu^saa^lem Mienh. 4Ziux Ziouv mangc, ninh zoux duqv horpc, hnangv ninh nyei die, Aa^maa^si^yaa, zoux nyei yietc zungv nor. 5Se^kaa^li^yaa corc ziangh jienv nyei seix zeiv, Utc^si^yaa liepc dingc hnyouv lorz Tin-Hungh, weic zuqc Se^kaa^li^yaa njaaux ninh taaih Tin-Hungh. Da'faanh ninh lorz Ziouv, Tin-Hungh bun ninh duqv longx.
6Ninh cuotv mingh mborqv Fi^li^saa^die Mienh, caeqv nzengc Gatc Zingh, Yapv^ne Zingh caux Atc^ndotc Zingh nyei zingh laatc. Ninh aengx ceix jiez nitv Atc^ndotc nyei ziex norm mungv caux yiem Fi^li^saa^die Mienh mbu'ndongx nyei ziex norm mungv. 7Tin-Hungh tengx ninh mborqv Fi^li^saa^die Mienh caux yiem Gu^aa Mbaa^an nyei Aalapc Mienh, yaac tengx ninh mborqv Me^u^ni Mienh. 8Ammon Mienh cuotv nzou-zinh bun Utc^si^yaa. Ninh nyei mengh dauh sing taux I^yipv nyei gapv-jaaix, weic zuqc ninh za'gengh henv haic.
9Utc^si^yaa ceix jiez laauh yiem Ye^lu^saa^lem nyei Gorqv Gaengh caux Horngz-Gaengh, aengx caux zingh laatc nzuonx njuotv nyei dorngx yaac zoux naaiv deix zingh laauh wuonv nyei. 10Ninh yiem deic-bung ceix ziex norm laauh, yaac wetv camv-norm ⟨siou wuom nyei kuotv⟩ weic zuqc ninh maaih saeng-kuv guanh camv yiem mbong-juoqv caux ndau-baengh. Ninh maaih mienh tengx ninh zoux ndeic yaac yiem mbong-aiv caux ndau-longx nyei dorngx tengx ninh fioux a'ngunc huingx weic zuqc ninh hnamv liangx-ndeic.
11Utc^si^yaa aengx maaih hoqc ziangx haih mborqv jaax nyei jun-baeng, liuc leiz ziangx cuotv mingh benx yietc guanh yietc guanh ziux Ye^i^en sai mienh caux dauh jien, mbuox heuc Maa^aa^se^aa, dingc daaih nyei soux mouc. Naaiv deix i dauh yiem hungh nyei yietc dauh jien, Haa^nan^yaa, nyei buoz-ndiev. 12Bungh buonc nyei yietc zungv bieiv zeiv, dongh gunv mborqv jaax henv nyei baeng, maaih i cin luoqc baeqv dauh. 13Ninh mbuo gunv nyei jun-baeng maaih buo sinx siec cin hmz baeqv dauh maaih qaqv henv, tengx duqv hungh diex mborqv hingh ninh nyei win-wangv. 14Utc^si^yaa weic zuangx jun-baeng liuc leiz torngv-baaih, cang, mborqv jaax nyei muoc caux lui, juang-zinx caux longc ndopv-hlaang bungx nyei la'bieiv. 15Yiem Ye^lu^saa^lem ninh bun maaih buoz-dauh nyei zaangc mienh hnamv cuotv za'eix zoux mborqv jaax nyei wuoqc ginc an jienv zingh laatc nyei laauh caux zingh gorqv nyei laauh, weic buonv juang-zinx yaac bungx domh la'bieiv. Utc^si^yaa nyei mengh dauh sing mingh go nyei, weic zuqc Tin-Hungh tengx ninh camv, ninh ziouc henv! haic.

Utc^si^yaa Zuqc Dingc Zuiz

16Mv baac Utc^si^yaa henv jienv faaux, ninh nyei hnyouv ziouc maux, ziang naaic zoux gorn bun ninh zuqc baaic. Ninh maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh. Ninh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz yiem buov hung dieh oix buov hung. 17Aa^saa^li^yaa sai mienh caux jienv Ziouv nyei betv ziepc dauh daamv hlo nyei sai mienh gan jienv ninh bieqc. 18Ninh mbuo baav jienv Utc^si^yaa, aengx gorngv mbuox ninh, “Utc^si^yaa aah! Se maiv zeiz meih horpc zuqc buov hung bun Ziouv. Se Aalon nyei zeiv-fun, saax ganh cing-nzengc nyei sai mienh, horpc zuqc buov. Meih cuotv singx dinc maah! Meih zoux dorngc mi'aqv. Meih maiv haih duqv Ziouv Tin-Hungh taaih yietc deix aqv.
19Utc^si^yaa ziouc qiex jiez haic. Wuov zanc ninh nanv jienv hung-louh oix buov hung. Ninh qiex jiez sai mienh wuov zanc, ⟨gomh huv baengc⟩ ziouc yiem ninh nyei biorngh butv cuotv dorng jienv zuangx sai mienh, yiem zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz buov hung dieh ga'hlen. 20Aa^saa^li^yaa domh sai mienh caux zuangx sai mienh mangc ninh, buatc ninh nyei biorngh butv gomv huv baengc, ninh mbuo gaanv jienv fongv ninh cuotv. Ninh ganh siepv-siepv nyei cuotv weic zuqc Ziouv dingc ninh nyei zuiz.
21Utc^si^yaa Hungh butv ⟨gomh huv baengc⟩ taux ninh guei seix nyei hnoi. Weic zuqc ninh butv gomh huv baengc ninh oix zuqc ganh ca'lengc yiem, zuqc nqaeqv jienv maiv bun bieqc zaangc Ziouv nyei biauv. Ninh nyei dorn, Yotaam, goux hungh dinc yaac gunv baeqc fingx.
22Utc^si^yaa zoux zengc njiec nyei sic, yiem gorn taux setv mueiz, Aamortv nyei dorn, douc waac mienh, I^saa^yaa, fiev jienv nyei. 23Utc^si^yaa guei seix mi'aqv, yaac zangx jienv nitv hungh diex nyei zouv wuov nzong ndau, weic zuqc ninh mbuo gorngv, “Ninh butv gomh huv baengc.” Ninh nyei dorn, Yotaam, nzipc jienv ninh zoux hungh.