26

Uzziyah Jing Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 14:21, 22; 15:1-7)

1Giŏng anŭn, abih bang ană plei amăng lŏn čar Yudah mă Uzziyah, tơdang ñu hlak hơmâo pluh-năm thŭn, pơjing gơ̆ jing pơtao pơala kơ ama gơ̆ Amazyah. 2Uzziyah yơh jing pô kơsung mă glaĭ plei prŏng Êlat laih anŭn pơdơ̆ng glaĭ plei anŭn hăng brơi glaĭ kơ ƀing Yudah tơdơi kơ ama ñu Amazyah rơngiă laih.
3Ñu hlak pluh-năm thŭn tơdang ñu ngă pơtao laih anŭn ñu wai lăng amăng plei phŭn Yerusalaim truh kơ rơmapluh-dua thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼYekhalyah mơ̆ng plei Yerusalaim. 4Pơtao Uzziyah ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Amazyah hơmâo ngă laih. 5Ñu hơduah sem Ơi Adai amăng rơnŭk pô djru pơmĭn Zekharyah, jing pô kơčrâo brơi kơ Uzziyah thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai. Tơdang ñu hơduah sem Yahweh tŏng ten, Ơi Adai brơi kơ ñu dưi jing nanao yơh.
6Pơtao Uzziyah nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia laih anŭn pơrai hĭ khul pơnăng plei Gat, plei Yabnêh hăng plei Asdôd. Giŏng anŭn, ñu pơdơ̆ng glaĭ khul plei pơnăng jĕ plei Asdôd laih anŭn khul plei pơkŏn dơ̆ng mơ̆n amăng ƀing Philistia. 7Ơi Adai djru kơ ñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ling tơhan Philistia, hăng ƀing Arab, jing ƀing hơdip amăng plei Gur-Baal, laih anŭn hăng ƀing Meunim. 8Ƀing mơnuih lŏn čar Ammôn ăt ba rai prăk jia kơ pơtao Uzziyah mơ̆n laih anŭn tơlơi hing ang ñu pơhing hyu truh pơ lŏn čar Êjip yuakơ ñu hơmâo tơlơi dưi kơtang biă mă.
9Pơtao Uzziyah pơdơ̆ng đĭ khul sang kơtŭm amăng plei phŭn Yerusalaim ƀơi Amăng Ja̱ng Akiăng asuĕk, ƀơi Amăng Ja̱ng Dơnung, ƀơi suĕk pơnăng plei laih anŭn ñu ăt pơkra kơđông kơjăp pơ anŭn mơ̆n. 10Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ khul sang kơtŭm amăng tơdron ha̱r hăng klơi lu ia dơmŭn, yuakơ ñu hơmâo lu hlô rong ƀơi khul anih kơdư laih anŭn amăng khul tơdron tơhnă̱. Yuakơ ñu khăp ngă hơma yơh, tui anŭn, ñu pơtrŭt pơđu̱r ƀing ană plei mă bruă amăng đang hơma laih anŭn đang boh kơƀâo amăng khul kơdư wơ̆t hăng amăng đang hơma kơmơ̆k mơ̆n.
11Yuakơ pơtao Uzziyah hơmâo ƀing ling tơhan thâo pơblah biă mă, prap pre nanao tơbiă kơsung nao tui hăng grup ñu. Pô khua čih hră Yeiêl hăng sa čô khua pơkŏn Maasêyah, jing ƀing čih mrô ƀing ling tơhan anŭn. Dua gơñu mă bruă gah yŭ tơlơi wai lăng Hananyah, jing sa čô amăng ƀing khua moa pơtao. 12Mrô abih bang ƀing khua sang anŏ ba akŏ kơ ƀing ling tơhan amăng sang anŏ gơñu jing truh kơ dua-rơbâo năm-rơtuh čô. 13Mrô pơtŭm ƀing ling tơhan gah yŭ kơ tơlơi git gai ƀing khua anŭn jing truh kơ klâo-rơtuh tơjuh-rơbâo rơma-rơtuh čô, hrăm laih amăng tơlơi pơblah. Ƀing gơñu jing ƀing ling tơhan kơtang biă mă kiăng kơ djru pơtao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gơ̆. 14Uzziyah djru brơi kơ ƀing ling tơhan anŭn khul khiơl, tơbăk, đoăn pơgang, ao pơgang, hraŏ laih anŭn hrĕ wŏt boh pơtâo kơ abih bang ƀing ling tơhan ñu anŭn. 15Ñu brơi kơ ƀing rơgơi pơkra khul maĭ kiăng kơ pơnăh khul ƀrŏm hraŏ hăng glŏm khul boh pơtâo prŏng. Ñu pioh khul maĭ anŭn ƀơi khul sang kơtŭm laih anŭn ƀơi khul anih suĕk pơnăng plei Yerusalaim. Tơlơi hing ang pơtao pơhing hyu tar ƀar yuakơ Yahweh djru hiam klă kơ ñu tơl ñu jing hĭ kơjăp kơtang yơh.
16Samơ̆ tơdơi kơ pơtao Uzziyah jing hĭ kơjăp kơtang laih, ñu ăt jing hĭ pơgao pơang tơl tơlơi anŭn ñu ngă kơ ñu pô tơhneč rơbuh hĭ yơh. Yuakơ ñu ƀu dŏ tŏng ten hăng Yahweh Ơi Adai ñu, tui anŭn ñu mŭt pơ sang yang Yahweh kiăng kơ čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi kơnưl ƀâo mơngưi yơh. 17Giŏng anŭn, khua ngă yang Azaryah prŏng hloh hrŏm hăng sapănpluh čô ƀing khua ngă yang Yahweh pơkŏn, jing ƀing khĭn, mŭt pơ sang yang Yahweh hrŏm hăng ñu. 18Ƀing gơñu bưp pơtao hăng laĭ tui anai, “Ơ pơtao Uzziyah ăh, ih ƀu hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ Yahweh ôh. Bruă anŭn kơnơ̆ng jing kơ khua ngă yang đôč dưi ngă, jing ƀing ană tơčô A̱rôn, jing ƀing hơmâo tŭ pơrơgoh laih kiăng kơ čuh gơnam ƀâo mơngưi anŭn. Rơkâo kơ ih tơbiă đuaĭ bĕ mơ̆ng sang yang, yuakơ ih hơmâo ngă laih tơlơi ƀu tŏng ten laih anŭn Yahweh Ơi Adai ƀu pơpŭ kơ ih ôh.”
19Giŏng anŭn, Uzziyah hil biă mă. Ñu hlak djă̱ gơnam ƀâo mơngưi ƀơi tơngan ñu. Samơ̆ ñu hơngah ƀu kiăng pioh trŭn ôh gơnam anŭn. Tơdang ñu hlak hil ƀrŭk kơ ƀing khua ngă yang ƀơi anăp ƀing gơ̆ gah anăp kơ kơnưl sang yang Yahweh, blĭp blăp ƀơi athơi ñu tơbiă rai tơlơi ruă phŭng yơh. 20Tơdang khua ngă yang prŏng hloh Azaryah hăng abih bang ƀing khua ngă yang pơkŏn lăng ƀơi pơtao, ƀing gơñu ƀuh kơ tơlơi ruă phŭng ƀơi akŏ gơ̆, tui anŭn ƀing gơñu pơječ kiăng kơ pơtao tơbiă tañ yơh. Sĭt yơh, ñu pô ăt gir kiăng kơ tơbiă đuaĭ mơ̆n, yuakơ Yahweh hơmâo pơruă hĭ laih ñu.
21Tơlơi ruă anŭn dŏ tơl hrơi pơtao djai. Tui anŭn, tơdang ñu dŏ hơdip, ñu khŏm dŏ hơjăn amăng sang phara yuakơ ñu khŏm dŏ ataih mơ̆ng sang yang Yahweh yơh. Tui anŭn, ană đah rơkơi ñu Yôtham grơ̆ng glăm bruă amăng sang pơtao hăng git gai ană plei amăng lŏn čar Yuhdah anŭn.
22Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Uzziyah wai lăng, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh pơ rơnuč, Yesayah, ană đah rơkơi Amôz yơh, čih pioh. 23Tơdang Uzziyah tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu amăng sa boh đang lŏm kơ ƀing pơtao jĕ anih pơsat ƀing ơi adon ñu, yuakơ ƀing ană plei laĭ tui anai, “Pơtao Uzziyah djơ̆ phŭng.” Giŏng anŭn, ană đah rơkơi ñu Yôtham tŏ tui ñu jing pơtao.