28

Ahat Cỡt Puo Cruang Yuda

1Ahat cỡt puo bo án mbỡiq bar chít cumo, cớp án táq sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít tapoât cumo. Án tỡ bữn táq ranáq o choâng moat Yiang Sursĩ ariang puo Davĩt, achúc achiac án, khoiq táq. 2Ma án táq puai machớng puo cũai I-sarel khoiq táq tễ nhũang chơ; án táq rup dŏq cucốh sang yiang Ba-al, 3cớp bốh crơng sang pỡ avúng Hi-nôm, dếh bốh con samiang án bữm chiau sang tũoiq rit nhơp nhuo tễ cũai ca Yiang Sursĩ khoiq tuih aloŏh bo tỗp I-sarel mut tâng cruang cutễq ki. 4Ahat bốh crơng chiau sang, cớp chŏ́ng crơng phuom pỡ ntốq noau dốq cucốh sang yiang canŏ́h. Án táq ngkíq tâng máh anũol cóh cớp dũ nhưp nỡm aluang.

Cũai Si-ri Rachíl Cớp Cũai I-sarel

5Cỗ tian puo Ahat táq lôih, ngkíq yuaq Yiang Sursĩ la Ncháu án yỗn puo cũai Si-ri chíl riap cớp cỗp cũai Yuda sa‑ữi lứq dŏq táq tũ pỡ vil Damac. Yiang Sursĩ chiau Ahat pỡ talang atĩ Pê-cah con samiang Rê-malia la puo cruang I-sarel. 6Pê-cah cachĩt tỗp tahan Yuda ca clŏ́q lứq mán 120,000 náq tâng muoi tangái, cỗ cũai proai Yuda khoiq calỡih táh Ncháu achúc achiac alới. 7Bữn muoi noaq tahan tễ tỗp Ep-ra-im ramứh Si-cri, án cachĩt Masĩa con samiang puo Ahat, At-racam la cũai sốt tâng dống puo, cớp El-cana la cũai sốt pưn puo. 8Lứq pai tỗp Yuda la sễm ai muoi tỗp cớp alới, ma tỗp tahan I-sarel noâng cỗp nheq mansễm cớp carnễn mán 200,000 náq, cớp dững alới táq tũ pỡ cruang Sa-mari, dếh ĩt máh crơng crớu tỗp alới sa‑ữi lứq.

Ô-det Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ

9Bữn muoi noaq samiang ramứh Ô-det; án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tâng vil Sa-mari. Án pỡq ramóh tỗp tahan I-sarel ca ntôm chu pỡ vil Sa-mari, bữn dếh cũai Yuda hỡ alới cỗp táq tũ. Án pai chóq tỗp alới neq: “Yuaq Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac anhia, cutâu mứt chóq tỗp Yuda, ngkíq án yỗn tỗp anhia chíl riap tỗp alới. Ma sanua, án hữm anhia cachĩt táh tỗp alới sa‑ữi lứq. 10Sanua tỗp anhia ễ ĩt máh cũai samiang cũai mansễm tễ cruang Yuda cớp tễ vil Yaru-salem táq cũai sũl anhia. Nŏ́q anhia tỡ bữn dáng la tỗp anhia táq lôih tê choâng moat Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia? 11Sanua cóq anhia tamứng yỗn samoât! Máh cũai tũ nâi la sễm ai anhia bữm. Cóq anhia acláh yỗn tỗp alới chu, yuaq Yiang Sursĩ cutâu mứt lứq, cớp án yỗn anhia roap tôt ntâng lứq ễn.”
12Chơ bữn pỗn náq cũai plỡ tễ tỗp Ep-ra-im, ramứh A-saria con samiang Yê-hô-hanan, Be-rakia con samiang Mê-si-lamôt, Yê-hit-kia con samiang Salum, cớp A-masa con samiang Hat-lai, alới tỡ bữn pruam cớp tỗp tahan ca chu tễ rachíl. 13Tỗp alới pai neq: “Anhia chỗi dững cũai tũ toâq pỡ nâi. Khân anhia dững, ki Yiang Sursĩ cutâu mứt, cớp án yỗn hái roap tôt acữn tữm cớp máh ranáq lôih cớp máh ŏ́c bap hái khoiq táq, yuaq án sâng cutâu mứt lứq chóq tỗp I-sarel.”
14Ngkíq, máh cũai tahan acláh máh cũai tũ, cớp táh dŏq nheq máh crơng alới cheng ĩt yỗn máh cũai sốt cớp cũai proai ca ỡt rôm parnơi. 15Samiang pỗn náq nâi, noau chóh alới yỗn bữn mpỗl sacrai máh tampâc khoiq pũr bữn, yỗn máh cũai tũ ca ỡt mu rariat. Chơ máh cũai tũ ki bữn tâc tampâc, sớp cỡp, nguaiq, cha, cớp bữn dỡq nsễng atia chóq tâng bớc. Cớp noau yỗn máh cũai ieuq ot ỡt tâng cloong aséh dễn; chơ noau asuoi nheq tữh cũai tũ ki pỡ raloan cutễq cruang Yuda pỡ vil Yê-ri-cô noau amứh Vil Nỡm Tarễc hỡ. Chơ tỗp I-sarel bữn píh chu loah pỡ vil Sa-mari.

Puo Ahat Sễq Cruang Asi-ria Chuai

16Bo ki puo Ahat ớn cũai ayững atĩ án pỡq sễq Tic-lat Pi-lasơ, la puo cruang Asi-ria, yỗn toâq rachuai. 17Yuaq bữn tahan tỗp Ê-dôm toâq chíl loah máh vil tâng cruang Yuda, cớp alới cỗp dững cũai tễ cruang ki. 18Ma muoi prớh ki tê tỗp Phi-li-tin mut chíl máh vil tâng cuar cóh coah angia mandang pât cớp coah angia pưn cruang Yuda. Tỗp alới cheng ĩt máh vil neq: Bet Samet, Ai-yalôn, Ke-dê-rôt, cớp máh vil cớt mpễr vil Sô-co, Tim-nah, cớp Kim-sô hỡ. 19Yiang Sursĩ dững atoâq máh ŏ́c túh coat nâi pỡ cruang Yuda, cỗ tian Ahat puo Yuda paluan máh rit cuang cũai proai cớp tỡ bữn puai phễp rit Yiang Sursĩ. 20Chơ Tic-lat Pi-lasơ toâq tễ cruang Asi-ria, ma án tỡ bữn chuai puo Ahat; án táq yỗn Ahat tamóh túh coat hỡn ễn. 21Ahat ĩt máh crơng tễ Dống Sang Toâr, tễ dống puo, cớp tễ dống máh cũai sốt, chơ dững yỗn pỡ puo Asi-ria. Lứq pai án táq máh ki, puo Asi-ria noâng tỡ ễq rachuai án.

Puo Ahat Táq Ranáq Lôih

22Tữ ŏ́c túh coat toâq, puo Ahat noâng táq lôih achỗn ễn chóq Yiang Sursĩ. 23Án chiau sang crơng yỗn máh yiang tỗp Si-ri, la cũai chíl riap án, cỗ án pai neq: “Máh yiang tỗp Si-ri khoiq chuai tỗp alới, ngkíq khân cứq chiau sang crơng yỗn máh yiang ki, lứq samoât yiang ki rachuai cứq tê.”
 Ma yiang ki dững atoâq ŏ́c rúng ralốh yỗn án cớp cruang cutễq án.
24Hỡn tễ ki ễn, Ahat parỗm máh crơng tâng Dống Sang Toâr cớp prỗn chu canŏ́h dếh cloaih chíq ngoah toong Dống Sang Toâr, cớp táq prông sang dũ ravéh rana tâng vil Yaru-salem. 25Tâng máh vil toâr vil cớt chũop cruang Yuda, án táq ntốq dŏq cucốh sang cớp ntốq bốh crơng sang yỗn yiang canŏ́h. Máh ranáq nâi, án mandốq ễq Yiang Sursĩ, Ncháu achúc achiac án, cutâu mứt lứq chóq án.
26Máh ranáq canŏ́h ca án khoiq táq bo án cỡt puo tễ dâu toau toâq parsốt, khoiq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq Atỡng Tễ Máh Puo Cũai Yuda Cớp I-sarel Khoiq Táq. 27Puo Ahat cuchĩt, cớp noau tứp án pỡ vil Yaru-salem, ma tỡ bữn tứp án tâng ping máh cũai puo. Vớt ki, Hê-sakia con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.