2

Xalaumoo npaaj ua lub tuam tsev

(1Vntx. 5:1-16)

1Xalaumoo txav sab yuav ua lub tuam tsev rua Yawmsaub lub npe hab ua ib lub tsev vaajntxwv rua nwg. 2Mas Xalaumoo khaiv xyaa vaam leej ua cov kws kwv hov txhua chaw hab yim vaam leej ua cov kws txaam pob zeb peg tej roob hab peb txheeb rau pua leej ua cov kws saib puab.
3Xalaumoo xaa xuv moog rua Hulaa kws ua vaajntxwv kaav lub nroog Thailab tas, “Koj tau paab kuv txwv Tavi yog xaa ntoo cab tuaj rua nwg ua lub tsev rua nwg nyob lawm mas thov koj ua ib yaam le ntawd rua kuv hab. 4Nwgnuav kuv saamswm yuav ua lub tuam tsev rua kuv tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe, hab yuav muab xyeem pub hlo ua lub chaw hlawv moov tshuaj tsw qaab ntawm nwg xubndag hab ua chaw txawb cov ncuav kws xyeem rua ntawm nwg xubndag ib txhws hab ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua thaus taagkig hab thaus yuav tsaus ntuj hab rua nub Xanpatau hab rua nub hli xab hab rua tej kevcai paam noj paam haus kws teem ca rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv lawv le kws has tseg rua cov Yixayee ib txhab ib txhws. 5Lub tuam tsev kws kuv yuav ua hov mas luj heev tsua qhov peb tug Vaajtswv luj dua tej timtswv huvsw. 6Tassws leejtwg yuav muaj peevxwm ua tau lub tuam tsev rua nwg nyob, tsua qhov sau nruab ntug kws sab kawg nkaus los tub tsw txaus rua nwg nyob? Kuv yog leejtwg es yuav ua lub tuam tsev rua nwg nyob tau, tsuas yog ua lub chaw hlawv tej moov tshuaj tsw qaab xyeem rua ntawm nwg xubndag xwb? 7Yog le ntawd nwgnuav thov koj xaa ib tug txwvneej kws txawj ua Kws kub Kws nyaj Kws tooj lab hab Kws hlau hab txawj ntus ntaub yimlaaj hab lab hab xav, hab yog tug Kws txawj txaug, sub nwg txhad nrug kuv cov tuabneeg kws ua Kws ua num huv Yuta hab huv Yeluxalee, kws kuv txwv Tavi nrhav ca lawd. 8Thov koj xaa cov ntoo cab hab cov ntoo cab nplooj suab hab cov ntoo lab ntawm roob Lenpanoo tuaj rua kuv, tsua qhov kuv paub tas koj cov tuabneeg txawj txav ntoo huv Lenpanoo. Mas kuv cov tub teg tub taw yuav nrug koj cov tub teg tub taw ua num, 9es npaaj ntoo rua kuv ntau kawg le, tsua qhov lub tuam tsev kws kuv yuav ua nuav mas yuav ua luj kawg hab zoo nkauj kawg le. 10Kuv yuav muab cov mog kws zum tau lawm ob vaam khaula, cov qeb ob vaam khaula, cawv txwv maab ob vaam npa, hab roj aulib ob vaam npa rua koj cov tub teg tub taw kws txav ntoo hov.”
11Mas Hulaa kws ua vaajntxwv kaav lub nroog Thailab ua ntawv teb tuaj rua Xalaumoo tas, “Tub yog vem Yawmsaub hlub nwg haiv tuabneeg nwg txhad tsaa koj ua vaajntxwv kaav puab.” 12Hulaa kuj has tas, “Qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, tug kws tswm lub ntuj hab lub teb, yog tug kws pub ib tug tub kws txawj ntse rua vaajntxwv Tavi, muaj tswvyim plaab plaw hab muaj kev nkaag sab, yog tug kws yuav ua lub tuam tsev rua Yawmsaub hab ib lub tsev vaajntxwv rua nwg.
13“Nwgnuav kuv xaa ib tug Kws kws txawj hab nkaag sab zoo tuaj rua koj, yog Hulaa‑anpi, 14nwg nam yog tuabneeg xeem Ntaaj nwg txwv yog tuabneeg huv lub nroog Thailab. Nwg txawj ua Kws kub Kws nyaj Kws tooj lab Kws hlau txawj txaug pob zeb hab ua Kws ntoo hab txawj ntus ntaub yimlaaj hab xav hab lab hab ntus tau ntaub maag zoo zoo, hab txawj txaug txhua yaam hab ua lawv le tej qauv txaij nraug quas zeeg kws muab rua nwg ua. Nwg yuav nrug koj cov Kws ua num kws koj txwv Tavi kws yog kuv tug tswv tau nrhav ca lawm ua num ua ke. 15Yog le ntawd mas cov mog cov qeb cov roj cov cawv txwv maab kws koj has txug hov koj ca le xaa tuaj rua peb kws yog koj cov qhev. 16Mas peb yuav txav cov ntoo ntawm Lenpanoo npaum le kws koj cheem tsum yuav hab peb yuav muab ua phuaj txwv es xaa huv dej havtxwv moog rua ntawm lub moos Yaupa, es koj txhad coj tau moog rua ntawm Yeluxalee.”
17Mas Xalaumoo txhad txheeb lwm haiv tuabneeg kws nyob huv Yixayee tebchaws tej npe huvsw ib yaam le nwg txwv Tavi tau txheeb ib zag lawm. Mas txheeb tau muaj 153,600 leej. 18Nwg khaiv xyaa vaam leej ua cov kws kwv hov txhua chaw, yim vaam leej ua cov kws txaam pob zeb peg roob hab peb txheeb rau pua leej ua cov kws saib hab txhwb cov tuabneeg hov ua num.