2

Npaj ua Lub Tuamtsev

(1 Vajntxwv 5.1-18)

1Vajntxwv Xalumoos ua lub Tuamtsev ua qhov chaw rau sawvdaws tuaj pehawm tus TSWV thiab ua ib lub loog rua nws. 2Nws muaj xya caum txhiab leej txivneej ua cov nqa pobzeb, yim caum txhiab leej txivneej ua cov txaug pobzeb thiab peb txhiab rau puas leej ua cov saib thiab qhia lawv ua haujlwm.
3Xalumoos xa xov mus rau Vajntxwv Hilas uas kav lub nroog Tiles hais tias, “Thov koj xa ntoo ciab tuaj rau kuv ib yam li thaum koj tau xa tuaj rau kuv txiv uas yog Vajntxwv Daviv ua nws lub loog. 4Kuv tabtom ua lub Tuamtsev rau tus TSWV uas yog kuv tug Vajtswv thiab muab fij rau nws ua qhov chaw rau kuv thiab cov pejxeem pehawm nws, hlawv tshuaj tsw qab, niaj hnub fij tej ncuav tsis xyaw keeb, thiab tua tsiaj hlawv fij thaum sawv ntxov thiab thaum yuav tsaus ntuj uas yog Hnub Xanpataus, ua rooj noj rooj haus thaum Hli Xiab thiab tej hnub uas ua kevcai qhuas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv. Tus TSWV samhwm kom cov Yixalayees yuav tsum ua li no mus ibtxhis li. 5Kuv yuav ua ib lub Tuamtsev uas zoo heev, rau qhov peb tus Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim loj dua tej vajtswv huv tibsi. 6Puas muaj leejtwg ua tau lub Tuamtsev rau Vajtswv nyob? Txawm yog lub ntuj lub teb los twb tsis txaus rau nws nyob. Yog li ntawd lub Tuamtsev uas kuv ua no, tsuas yog ua qhov chaw hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau Vajtswv xwb. 7Thov koj xa ib tug neeg uas txawj nchuav kub, nchuav nyiaj, nchuav tooj thiab nchuav hlau, thiab txawj ntos ntaub xiav, ntaub tsamxem thiab ntaub liab tuaj rau kuv. Nws yuav nrog cov kws txua ntoo uas kuv txiv Daviv xaiv tseg hauv tebchaws Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees ua haujlwm ua ke. 8Kuv paub hais tias koj cov neeg txawj txua ntoo heev, yog li ntawd, thov koj xa ntoo ciab, ntoo thuv thiab ntoo thwjsuab pem roob Lenpanoos tuaj rau kuv. Kuv twb npaj yuav xa kuv cov neeg tuaj pab koj cov neeg 9txiav kom tau ntoo ntau heev tuaj rau kuv, rau qhov lub Tuamtsev uas kuv yuav ua ntawd loj thiab zoo nkauj heev. 10Kuv yuav xa ib puas txhiab kawm hmoov qib, ib puas txhiab kawm hmoov nplej, nees nkaum ob txhiab thoob cawv txiv hmab thiab nees nkaum ob txhiab thoob roj txiv ntoo tuaj rau koj cov neeg ua haujlwm tau noj.”
11Vajntxwv Hilas sau ntawv tuaj teb Vajntxwv Xalumoos hais tias, “Tus TSWV hlub nws haivneeg, nws thiaj tsa koj los ua vajntxwv. 12Cia li qhuas tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas Tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb! Nws pub kom Daviv muaj ib tug tub txawj ntse, muaj lajlim tswvyim, thiab thoob tsib to nrog uas nimno tabtom ua lub Tuamtsev rau tus TSWV thiab ib lub loog rau nws. 13Kuv yuav xa ib tug neeg txawj ntse thiab yog kws txua ntoo tuaj rau koj, nws lub npe hu ua Hulas. 14Nws niam yog xeem Das thiab nwg txiv yog neeg uas ibtxwm nyob hauv lub nroog Tiles. Hulas txawj nchuav nyiaj, nchuav kub, nchuav tooj, nchuav hlau, txawj txaug pobzeb thiab txawj txua ntoo. Nws txawj ntos ntaub pajyeeb ntsha, ntaub liab thiab ntaubmag. Nws txawj txaug txhua yam raws li tej qauv uas luag kom nws ua. Cia nws ua haujlwm nrog koj cov neeg txua ntoo uas ua haujlwm rau koj txiv uas yog Vajntxwv Daviv. 15Nimno koj cia li xa tej hmoov qib, hmoov nplej, roj txiv ntoo thiab cawv txiv hmab tuaj rau kuv raws li koj tau coglus tseg lawm. 16Peb yuav mus txiav tej ntoo ciab saum tej roob Lenpanoos uas koj xav tau thiab muab pav ua phuaj nquam raws ntug dej hiavtxwv tuaj rau ntawm lub nroog Yaupas; koj mam tuaj coj mus rau hauv Yeluxalees.”

Tsa Lub Tuamtsev

(1 Vajntxwv 6.1-33)

17Vajntxwv Xalumoos txheeb cov neeg txawv tebchaws uas nyob hauv tebchaws Yixalayees tej npe. Qhov uas Xalumoos txheeb npe no, nws ua ib yam li nws txiv Daviv tau ua los lawm. Lawv txheeb tau ib puas tsib caug peb txhiab rau pua leej neeg txawv tebchaws nyob hauv lawv lub tebchaws. 18Xalumoos thiaj muab xya caum txhiab leej ua cov nqa pobzeb, yim caum txhiab leej ua cov txaug pobzeb saum tej roob, thiab peb txhiab rau puas leej ua cov saib thiab qhia cov neeg ua haujlwm kom tiav.