2

Saa^lo^morn Liuc Leiz Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 5:1-18)

1Saa^lo^morn dingc hnyouv oix weic Ziouv nyei Mengh ceix norm biauv yaac oix weic ninh ganh ceix norm hungh dinc. 2Ninh ginv cuotv siec waanc dauh mienh bienh ga'naaiv caux hietc waanc dauh yiem mbong-aiv dorngx zuqc la'bieiv. Aengx maaih buo cin luoqc baeqv dauh zoux gunv gong mienh gunv ninh mbuo.
3Saa^lo^morn fungx fienx mingh bun Tailaqv nyei hungh, Hilaam. Ninh hnangv naaiv nor gorngv,
“Zinh ndaangc meih fungx si^ndaa zongh ndiangx daaih bun yie nyei die, Ndaawitv, ceix hungh dinc bun ninh yiem. Ih zanc yie tov meih hnangv naaiv nor fungx bun yie.
4Yie oix jiez gorn weic Ziouv, yie nyei Tin-Hungh nyei Mengh, ceix norm biauv benx cing nzengc nyei dorngx fungx bun ninh, yaac yiem ninh nyei nza'hmien fongc horc buov hung, zanc-zanc gengx njuov, se ndorm-ndorm muonz-muonz caux Dingh Gong Hnoi caux Siang-Hlaax, aengx weic Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, dingc daaih nyei zipv fongc horc buov ziec. Naaiv se weic I^saa^laa^en Mienh dingc daaih yietc liuz longc nyei leiz.
5“Yie oix ceix nyei biauv oix zuqc za'gengh hlo haic, weic zuqc yie mbuo nyei Tin-Hungh se gauh hlo jiex yietc zungv zienh. 6Mv baac haaix dauh haih weic ninh ceix naaiv norm biauv? Weic zuqc lungh, liemh hlang jiex nyei lungh, ninh yiem maiv njiec. Wuov nyungc yie benx haaix dauh cingx oix ceix norm biauv bun ninh, cuotv liuz ceix daaih weic yiem ninh nyei nza'hmien buov hung?
7“Weic naaiv, ih zanc tov meih fungx dauh zaangc mienh daaih, se maaih buoz-dauh longx nyei mienh, haih longc jiem, nyaanh, dongh siqv, hlieqv caux ba'gi suix siqv, luoqc, mbuov. Ninh yaac oix zuqc maaih banh zeic diu nzaangc, yaac caux buoz-dauh longx nyei zaangc mienh, dongh yie nyei die, Ndaawitv, liuc leiz ziangx nyei zaangc mienh, juangc jienv zoux gong yiem Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem.
8“Tov meih wuonc deix yiem Le^mbaa^norn nyei si^ndaa zongh ndiangx, zongh ndiangx caux hung ndiangx daaih bun yie, weic zuqc yie hiuv duqv meih nyei gong-mienh maaih banh zeic haih goix Le^mbaa^norn nyei ndiangx. Yie nyei gong-mienh caux meih nyei gong-mienh mingh juangc jienv zoux, 9tengx yie lorz ndiangx camv nyei, weic zuqc yie oix ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv hlo hlang haic, mbuoqc horngh haic. 10Weic meih nyei gong-mienh yie oix bun i sinx i waanc tongv mborqv ziangx nyei mbiauh, caux i sinx i waanc tongv mbiauh mbaali, caux i waanc i cin tongv ga'lanv youh, caux i waanc i cin tongv a'ngunc diuv.”
11Tailaqv nyei hungh, Hilaam fiev fienx wuih Saa^lo^morn. Ninh gorngv,
“Weic zuqc Ziouv hnamv ninh nyei baeqc fingx, ninh liepc meih zoux ninh mbuo nyei hungh.”
12Hilaam aengx jaa waac gorngv,
“Oix zuqc ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, dongh zeix lungh zeix ndau wuov dauh. Ninh ceix bun Ndaawitv Hungh duqv dauh cong-mengh nyei dorn, maaih wuonh zaang yaac haih hnamv duqv tong nyei. Ninh oix weic Ziouv ceix norm biauv aengx weic ninh ganh ceix norm hungh dinc.
13“Ih zanc yie paaiv dauh buoz-dauh hlang, maaih cong-mengh nyei mienh, mbuox heuc Hulaam Aa^mbi. 14Ninh nyei maa se Ndaan Fingx nyei mienh. Ninh nyei die se Tailaqv Mienh. Ninh haih longc jiem, nyaanh, dongh siqv, hlieqv, la'bieiv caux ndiangx, yaac haih longc mbuov, luoqc caux siqv nyei ba'gi suix yaac haih ndatv la'maah ndie-muonc. Ninh haih diu nyungc-nyungc biangh biouv yaac ziux mienh heuc ninh zoux nyei nyungc-nyungc fangx ninh haih zoux duqv cuotv nyei. Ninh caux jienv meih nyei zaangc mienh caux yie nyei ziouv, Ndaawitv, nyei zaangc mienh, haih juangc jienv zoux.
15“Dongh yie nyei ziouv laengz wuov deix mbiauh witv, mbiauh mbaali, ga'lanv youh caux a'ngunc diuv, tov fungx daaih bun yie nyei gong-mienh. 16Yie mbuo ziouc yiem Le^mbaa^norn Mbong goix ziux meih qiemx zuqc longc nyei ndiangx, aengx gitv benx mbaih, gan koiv fungx njiec taux Yapv^faa. Meih mbuo ziouc yiem naaic fungx mingh taux Ye^lu^saa^lem.”

Saa^lo^morn Lorz Gong-Mienh

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 5:13-16)

17Saa^lo^morn faaux mienh houz saauv nzengc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, hnangv zinh ndaangc ninh nyei die, Ndaawitv, faaux mienh houz nor. Buatc maaih yietc sinx biaa waanc buo cin luoqc baeqv dauh ganh fingx mienh. 18Saa^lo^morn paaiv siec waanc dauh bienh ga'naaiv, hietc waanc dauh yiem mbong zuqc la'bieiv, buo cin luoqc baeqv dauh zoux gunv gong mienh dorh mienh zoux gong.