2

Tơlơi Prap Rơmet Kiăng Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang

(1 Ƀing Pơtao 5:1-18)

1Solomôn pơđar kơ ƀing arăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kơ Anăn Yahweh laih anŭn sa boh sang pơtao kơ ñu pô. 2Ñu pơkô̆ pơjing tơjuhpluh-rơbâo čô jing ƀing pơdŭ pơdiăng, sapănpluh-rơbâo čô jing ƀing trah khăt boh pơtâo ƀơi khul bŏl čư̆ laih anŭn klâo-rơbâo năm-rơtuh čô jing khua wai lăng ƀing gơñu.
3Pơtao Solomôn ăt mơit tơlơi pơhiăp kơ Hiram jing pơtao lŏn čar Tir tui anai mơ̆n:
Hlâo adih ih mơit rai kơ ama kâo Dawid kơyâo sar kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang pơtao kơ ñu dŏ. Ră anai rơkâo kơ ih mơit rai bĕ kơ kâo khul kơyâo sar kar hăng ih hơmâo mơit laih kơ ñu.
4Bơ kơ kâo, kâo jĕ či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom Anăn Yahweh Ơi Adai kâo. Sang anŭn kâo či jao pơyơr kơ Yahweh kiăng kơ ƀing gơmơi, jing ƀing Israel, dưi čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anăp Ñu laih anŭn pơyơr nanao ƀañ tơpŭng rơgoh hiam rĭm hrơi. Ƀing gơmơi ăt či čuh khul gơnam pơyơr čuh rĭm mơguah rĭm klăm amăng hrơi phet Saƀat, amăng khul hrơi phet Blan Phrâo laih anŭn amăng khul hrơi phet pơkŏn Yahweh Ơi Adai gơmơi hơmâo pơkơčah laih. Anŭn yơh jing tơlơi phiăn hlŏng lar kơ ƀing Israel.
5Sang yang kâo či pơdơ̆ng đĭ anai či jing hĭ hing ang prŏng yơh yuakơ Ơi Adai ta jing hing ang prŏng hloh kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng. 6Samơ̆ hlơi pô dưi pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang lăp kơ Ñu lĕ, yuakơ khul tal adai glông hloh ăt kŏn dưi hơmâo anih ƀrô kơ Ñu dưi dŏ lơi? Tui anŭn, hlơi kâo jing tơl kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang yang kơ Ñu lĕ? Samơ̆ sang kâo či pơdơ̆ng đĭ kơnơ̆ng jing kar hăng anih kiăng kơ čuh pơyơr khul gơnam ngă yang ƀơi anăp Ñu đôč!
7Hơnŭn yơh, rơkâo kơ ih pơkiaŏ rai pơ kâo bĕ sa čô mơnuih thâo pơkra gơnam hăng mah, amrăk, ko̱ng laih anŭn pơsơi, wơ̆t hăng pơkra gơnam hăng mơrai mơla̱ng, mơrai mriah laih anŭn mơrai mik. Pô anŭn ăt khŏm thâo mưn tŭ laih mơ̆n amăng bruă čih treh. Ñu či mă bruă amăng tring Yudah laih anŭn amăng plei Yerusalaim hrŏm hăng ƀing ding kơna thâo mưn tŭ kâo, jing ƀing ama kâo Dawid hơmâo ruah mă laih.
8Mơit rai bĕ kơ kâo khul kơyâo sar, kơyâo hơngo̱ laih anŭn kơyâo mơnâo mriah mơ̆ng anih lŏn Lebanôn, yuakơ kâo thâo ƀing ding kơna ih thâo biă mă treh trah tơmĕh amăng anih lŏn anŭn. Ƀing ding kơna mă bruă kâo či mă bruă hăng ƀing ding kơna ih, 9kiăng kơ pơkra brơi kơ kâo lu kơyâo hơnăl, yuakơ sang yang kâo či pơdơ̆ng đĭ anai jing sa boh sang rơhaih prŏng laih anŭn kơdrưh kơang yơh. 10Kâo či pha brơi kơ ƀing ding kơna ih, jing ƀing mă bruă kơyâo kiăng kơ khăt tơmĕh, duapluh-rơbâo kor pơdai kơtor, duapluh-rơbâo kor pơdai kơtur, duapluh-rơbâo bat tơpai boh kơƀâo laih anŭn duapluh-rơbâo bat ia rơmuă ôliwơ.
11Hiram pơtao lŏn čar Tir čih glaĭ kơ pơtao Solomôn tui anai:
Yuakơ Yahweh khăp kơ ƀing ană plei Ñu, tui anŭn yơh Ñu hơmâo brơi laih kơ ih jing hĭ pơtao kơ ƀing gơ̆.
12Bơni hơơč kơ Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, jing Pô hrih pơjing adai adih laih anŭn lŏn tơnah anai! Ñu hơmâo brơi laih kơ pơtao Dawid sa čô ană đah rơkơi rơgơi, jing pô ăt hơmâo mơ̆n tơlơi thâo hluh wơ̆t hăng tơlơi thâo rơđah. Ñu yơh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kơ Yahweh laih anŭn sang pơtao kơ ñu pô.
13Kâo či pơkiaŏ nao pơ ih Huram-Abi, jing pô thâo mưn tŭ biă mă amăng bruă anŭn. 14Amĭ ñu jing mơnuih Israel mơ̆ng kơnung djuai Dan, samơ̆ ama ñu mơ̆ng lŏn čar Tir. Ñu thâo biă mă pơkra gơnam hăng mah, amrăk, ko̱ng, pơsơi, pơtâo laih anŭn kơyâo, wơ̆t hăng thâo pơkra gơnam hăng mơrai mơla̱ng, mơrai mik, mơrai mriah laih anŭn mơrai blâo ƀlĭ mơ̆n. Ñu ăt thâo mưn tŭ mơ̆n amăng djŏp mơta bruă čih treh laih anŭn ăt dưi pơgiŏng hĭ djŏp mơta gơnam hrôp arăng jao brơi kơ ñu mơ̆n. Ñu yơh či mă bruă hăng ƀing ding kơna thâo mưn tŭ ih, jing hrŏm hăng ƀing ding kơna thâo mưn tŭ ama ih, jing khua kâo pơtao Dawid yơh.
15Hơnŭn yơh, rơkâo kơ ih khua kâo hơi, mơit rai bĕ kơ ƀing gơmơi, jing ƀing ding kơna ih, pơdai kơtor hăng pơdai kơtur, tơpai boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ tui hăng ih hơmâo ƀuăn brơi laih. 16Bơ kơ ƀing gơmơi, ƀing gơmơi či khăt dro̱m abih bang kơyâo tơmĕh ih kiăng mơ̆ng anih lŏn Lebanôn, laih anŭn pơđu̱ng khul kơyâo anŭn kar hăng ra ƀơi ia rơsĭ Meditera truh pơ anih plei pơnăng Yapô. Tui anŭn, ƀing gih dưi pơdŭ khul kơyâo anŭn mơ̆ng anih anŭn đĭ nao pơ plei phŭn Yerusalaim yơh.
17Solomôn yap abih bang mrô ƀing tuai hơdip amăng ƀing Israel, jing kar hăng mrô ama ñu Dawid hơmâo yap laih hlâo adih, laih anŭn abih bang ƀing gơñu jing sa-rơtuh rơmapluh-klâo-rơbâo năm-rơtuh čô. 18Ñu jao brơi tơjuhpluh-rơbâo čô amăng ƀing gơñu jing ƀing pơdŭ pơdiăng, sapănpluh-rơbâo čô jing ƀing khăt treh boh pơtâo ƀơi khul bŏl čư̆ laih anŭn klâo-rơbâo năm-rơtuh čô jing ƀing wai lăng ƀing gơñu kiăng kơ kơčrâo brơi ƀing gơñu mă bruă yơh.