32

Y-Sênakêrip Wang Blah Ƀuôn Yêrusalem

(II Mtao 18:13-37; Êsai 36:1-22)

1Leh ruê̆ jih klei anăn leh anăn jih bruă sĭt suôr Y-Hêsêkia ngă, Y-Sênakêrip mtao Asiri hriê mŭt čar Yuđa leh anăn wang čiăng bi blah hŏng ƀuôn mâo kđông kahan, mĭndah mă ƀuôn anăn kơ ñu pô. 2Tơdah Y-Hêsêkia ƀuh Y-Sênakêrip hriê leh čiăng bi blah hŏng ƀuôn Yêrusalem, 3ñu bi trông čhai hŏng phung khua leh anăn hŏng phung khua kahan jhŏng ktang ñu čiăng ƀư̆ hĕ akŏ êa dôk ti êngao ƀuôn; leh anăn digơ̆ đru ñu mơh. 4Lu mnuih bi kƀĭn leh anăn diñu ƀư̆ jih jang akŏ êa leh anăn hnoh êa đoh hlăm čar, lač, “Si phung mtao Asiri srăng hriê leh anăn ƀuh lu êa?” 5Y-Hêsêkia čuăn ngă bruă lŏ mdơ̆ng mnư̆ klưh leh, leh anăn mdơ̆ng sang tum ti dlông gơ̆, leh anăn ti êngao ñu mdơ̆ng mnư̆ mkăn; leh anăn ñu bi kjăp Milô hlăm ƀuôn Y-Đawit. Ñu ngă msĕ mơh lu êbeh mnơ̆ng bi blah leh anăn khil. 6Ñu mdưm phung khua kahan kiă kriê phung ƀuôn sang, leh anăn bi kƀĭn digơ̆ mbĭt hŏng ñu hlăm wăl ti ƀăng jang ƀuôn leh anăn blŭ klei bi mđĭ ai kơ digơ̆, lač, 7“Jing ktang bĕ leh anăn dôk jhŏng. Đăm huĭ amâodah êdu ai ôh ti anăp mtao Asiri leh anăn jih jang phung kahan lu mbĭt hŏng ñu; kyuadah mâo sa čô pô mbĭt hŏng drei jing prŏng hĭn kơ pô dôk mbĭt hŏng ñu. 8Ñu mâo sa ƀĕ kngan mnuih; ƀiădah drei mâo Yêhôwa Aê Diê drei čiăng đru bi blah brei kơ drei.” Phung ƀuôn sang mđĭ ai kyua klei Y-Hêsêkia mtao Yuđa blŭ.
9Leh klei anăn, êjai Y-Sênakêrip mtao Asiri dôk wang ƀuôn Lakis mbĭt hŏng jih jang phung kahan ñu, tiŏ nao phung dĭng buăl ñu kơ ƀuôn Yêrusalem kơ Y-Hêsêkia mtao Yuđa leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang Yuđa dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, lač, 10“Snei Y-Sênakêrip mtao Asiri lač, ‘Kơ ya mnơ̆ng diih knang tơl diih bi kdơ̆ng hŏng klei arăng wang čiăng ngă kơ ƀuôn Yêrusalem? 11Amâo djŏ hĕ Y-Hêsêkia mplư diih, čiăng kơ ñu dưi brei diih djiê hŏng klei ư̆ êpa leh anăn mhao tơdah ñu hưn kơ diih, “Yêhôwa Aê Diê drei srăng bi mtlaih drei mơ̆ng kngan mtao Asiri”? 12Amâo djŏ hĕ Y-Hêsêkia anei mơh mă hwiê leh anôk dlông leh anăn knưl Yêhôwa, leh anăn mtă leh kơ phung Yuđa leh anăn phung ƀuôn Yêrusalem, “Diih srăng kkuh mpŭ ti anăp sa boh knưl, leh anăn knŏng ti dlông knưl anăn diih srăng čuh mnơ̆ng diih ngă yang”? 13Diih amâo thâo hĕ klei kâo leh anăn phung aê kâo ngă leh kơ jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar mkăn? Yang phung găp djuê čar anăn mâo klei dưi bi mtlaih čar digơ̆ mơ̆ng kngan kâo mơ̆? 14Hlei yang hlăm jih jang phung yang phung găp djuê anăn phung aê kâo bi rai leh mâo klei dưi bi mtlaih phung ƀuôn sang ñu mơ̆ng kngan kâo? Snăn si Aê Diê diih dưi bi mtlaih diih mơ̆ng kngan kâo? 15Snăn ară anei đăm brei Y-Hêsêkia mplư amâodah atăt diih hlăm klei čhuai msĕ snei, leh anăn đăm đăo klei ñu ôh, kyuadah amâo mâo sa čô yang hlăm jih jang găp djuê mnuih amâodah ƀuôn ala mtao dưi bi mtlaih phung ƀuôn sang ñu mơ̆ng kngan kâo amâodah mơ̆ng kngan phung aê kâo. Ƀai hĭn Aê Diê diih amâo dưi bi mtlaih diih mơ̆ng kngan kâo ôh.’ ”
16Phung dĭng buăl Y-Sênakêrip ăt lŏ blŭ lu klei mkăn bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa Aê Diê leh anăn bi kdơ̆ng hŏng dĭng buăl gơ̆ Y-Hêsêkia. 17Ñu čih hră mưč kơ Yêhôwa Aê Diê Israel leh anăn blŭ bi kdơ̆ng hŏng gơ̆, êjai lač, “Msĕ si phung yang phung găp djuê čar mkăn amâo dưi bi mtlaih phung ƀuôn sang digơ̆ mơ̆ng kngan kâo ôh, msĕ mơh Aê Diê Y-Hêsêkia amâo dưi bi mtlaih ôh phung ƀuôn sang ñu mơ̆ng kngan kâo.” 18Diñu ur driâo klei anăn hŏng asăp kraih ktang hlăm klei blŭ Yuđa kơ phung ƀuôn sang ƀuôn Yêrusalem dôk ti dlông mnư̆, čiăng bi krưp leh anăn bi huĭ digơ̆, čiăng kơ diñu dưi mă ƀuôn. 19Diñu blŭ djŏ kơ Aê Diê ƀuôn Yêrusalem msĕ si diñu blŭ djŏ kơ phung yang phung ƀuôn sang ti lăn ala, jing bruă kngan mnuih ngă.

Yêhôwa Bi Mtlaih Y-Hêsêkia

(II Mtao 19:1-37; Êsai 37:1-38)

20Mtao Hêsêkia leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Êsai, anak êkei Y-Amôt, wah lač kyua klei anăn leh anăn ur krao kơ adiê. 21Yêhôwa tiŏ nao sa čô dĭng buăl jăk bi mdjiê hĕ jih jang phung kahan jhŏng ktang leh anăn phung khua kahan leh anăn phung khua mkăn hlăm kđông mtao Asiri. Snăn ñu lŏ wĭt hŏng ƀô̆ mta hêñ kơ čar ñu pô. Tơdah ñu mŭt hlăm sang yang ñu, đa đa hlăm phung anak êkei ñu pô koh bi mdjiê ñu hŏng đao gưm. 22Msĕ snăn Yêhôwa bi mtlaih Y-Hêsêkia leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem mơ̆ng kngan Y-Sênakêrip mtao Asiri leh anăn mơ̆ng kngan jih jang phung roh ñu; leh anăn Yêhôwa brei kơ diñu klei mdei jŭm dar. 23Lu mnuih ba mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn mnơ̆ng yuôm kơ Y-Hêsêkia mtao Yuđa, snăn mơ̆ng ênuk anăn kơ anăp, ñu mâo klei mpŭ ti anăp ală jih jang găp djuê mnuih.

Klei Y-Hêsêkia Ruă

(II Mtao 20:1-11; Êsai 38:1-22)

24Hlăm ênuk anăn Y-Hêsêkia mâo klei ruă tơl giăm djiê. Ñu wah lač kơ Yêhôwa; leh anăn Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ ñu, leh anăn brei kơ ñu sa klei bi knăl. 25Ƀiădah Y-Hêsêkia amâo bi wĭt klei djŏ kơ Yêhôwa tui si klei jăk Yêhôwa ngă leh kơ ñu, kyuadah ai tiê ñu jing mgao. Kyuanăn klei ngêñ truh kơ ñu, kơ phung Yuđa leh anăn kơ phung ƀuôn Yêrusalem. 26Ti knhal tuč, Y-Hêsêkia bi luă gŭ ñu pô kyua klei mgao ai tiê ñu, ñu leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, snăn klei Yêhôwa ngêñ amâo truh kơ diñu ôh hlăm ênuk Y-Hêsêkia.

Y-Hêsêkia Jum Phung Dĭng Ktang Čar Ƀaƀilôn

(II Mtao 20:12-19; Êsai 39:1-8)

27Y-Hêsêkia mâo klei mdrŏng leh anăn klei mpŭ prŏng snăk; ñu mdơ̆ng kơ ñu pô adŭ pioh prăk, mah, boh tâo yuôm, êa ƀâo mngưi, khil, leh anăn kơ djăp mta čhiên mngan yuôm; 28ñu ngă msĕ mơh hjiê pioh mdiê, kpiê, êa boh ôliwơ, war pioh krư̆ djăp mta mnơ̆ng rông, leh anăn war biăp. 29Msĕ mơh ñu mdơ̆ng lu boh ƀuôn prŏng kơ ñu pô, leh anăn ñu mâo lu snăk biăp leh anăn êmô, kyuadah Aê Diê brei leh kơ ñu ngăn dŏ lu snăk. 30Y-Hêsêkia anei mơh ƀư̆ hnoh êa Gihôn leh anăn mđoh gơ̆ trŭn tĭng nah yŭ ƀuôn Y-Đawit. Y-Hêsêkia čăt đĭ hlăm jih jang bruă ñu ngă. 31Kyuanăn, tơdah phung dĭng ktang mơ̆ng phung khua čar Ƀaƀilôn arăng tiŏ nao leh kơ ñu čiăng êmuh kơ klei bi knăl ñu ngă leh hlăm čar, Aê Diê lui tha ñu, čiăng lông dlăng ñu leh anăn čiăng thâo jih jang klei hlăm ai tiê ñu.

Klei Y-Hêsêkia Djiê

(II Mtao 20:20,21)

32Bruă mkăn Y-Hêsêkia ngă leh anăn klei ñu ngă jăk, nĕ anei arăng čih hlăm hdruôm hră khua pô hưn êlâo Y-Êsai anak êkei Y-Amôt bi ƀuh, leh anăn hlăm hdruôm hră Phung Mtao Yuđa leh anăn Israel. 33Y-Hêsêkia nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu ti anôk đĭ kơ msat phung anak êkei Y-Đawit. Jih jang phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem mpŭ kơ ñu ti hruê ñu djiê. Y-Manasê anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.