33

Manasseh Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 21:1-9)

1Pơtao Manasseh hlak pluh-dua thŭn tơdang ñu jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ rơmapluh-rơma thŭn. 2Manasseh ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh, jing tơlơi ñu đuaĭ tui hăng khul tơlơi hơƀak drak ƀing kơnung djuai Yahweh hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel hlâo adih. 3Ama ñu Hizkiyah hơmâo pơglưh hĭ laih khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng, samơ̆ Manasseh pơdơ̆ng glaĭ hơdôm anih glông anŭn. Ñu ăt rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl ngă yang kơ yang rơba̱ng Baal laih anŭn pơkra khul tơmĕh rup trah yang HʼAsêrah. Ñu ăt bon kơkuh pơpŭ laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ abih bang khul pơtŭ hăng adai adih mơ̆n. 4Ñu pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl kiăng kơ ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng amăng sang yang Yahweh, jing anih Yahweh hơmâo laĭ laih tui anai, “Amăng plei Yerusalaim yơh Anăn Kâo či dŏ hlŏng lar.” 5Ƀơi dua boh anih wăl tơdron amăng sang yang Yahweh, ñu pơdơ̆ng đĭ khul kơnưl ngă yang kơ abih bang khul pơtŭ hăng adai adih. 6Ñu čuh ngă yang ƀing ană đah rơkơi ñu pô amăng Dơnung Ben-Hinnôm, pơjuăt ngă pơjâo gai phai yang laih anŭn hơduah tơña ƀing mơnuih iâu atâo, jing ƀing rơkâo yang bơngăt ƀing djai. Ñu ngă tơlơi sat ƀai lu biă mă ƀơi anăp Yahweh tơl čuih kơ Yahweh hil nač biă mă yơh.
7Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ñu mă tơmĕh rup trah yang, jing gơnam ñu hơmâo pơkra laih, hăng pioh rup trah anŭn amăng sang yang Ơi Adai. Anŭn jing amăng anih Ơi Adai hơmâo laĭ laih kơ pơtao Dawid laih anŭn kơ pơtao Solomôn tui anai, “Amăng sang yang anai laih anŭn amăng plei Yerusalaim anai, jing anih Kâo hơmâo ruah mă laih mơ̆ng abih bang kơnung djuai ƀing Israel, Kâo či pioh Anăn Kâo pơ anŭn hlŏng lar yơh. 8Tơdah ƀing Israel kơnơ̆ng pơñen ngă tui abih bang tơlơi Kâo pơđar laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ djă̱ pioh khul tơlơi juăt, tơlơi pơtă pơtăn hăng tơlơi phiăn Môseh, jing ding kơna Kâo, hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu, tui anŭn Kâo ƀu či ngă kơ ƀing Israel rơbat đuaĭ ataih hĭ dơ̆ng tah mơ̆ng anih lŏn Kâo brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu.” 9Samơ̆ Manasseh dui ba ƀing Yudah hrŏm hăng ƀing Yerusalaim jrôk hĭ jơlan tơl ƀing gơñu ngă tơlơi sat ƀai hloh kơ ƀing kơnung djuai Yahweh hơmâo pơrai hĭ laih mơ̆ng anăp ƀing Israel hlâo adih anŭn.
10Yahweh pơhiăp laih kơ Manasseh laih anŭn hăng ƀing ană plei Ñu, samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ ôh. 11Tui anŭn, Yahweh brơi ƀing khua ling tơhan pơtao prŏng dêh čar Assiria pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yudah laih anŭn ƀing rŏh ayăt anŭn mă mơnă hĭ Manasseh. Ƀing gơñu guaĭ hăng sa gơnam guaĭ ƀơi grŏng adŭng ñu, akă hĭ ñu hăng khul hrĕ čuăk laih anŭn ba ñu nao pơ plei prŏng Babilon. 12Amăng tơlơi tơnap gleh rŭng răng ñu anŭn, Manasseh ur kwưh hăng Yahweh Ơi Adai ñu kơ tơlơi pap mơñai laih anŭn pơluă gŭ ñu pô hlo̱m ƀo̱m ƀơi anăp Ơi Adai ƀing ơi adon ñu yơh. 13Tơdang ñu iâu laĭ kơ Yahweh, Yahweh glưh pran jua hăng hơmư̆ tơlơi ñu kwưh rơkâo. Tui anŭn, Ơi Adai brơi kơ ñu wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim kiăng kơ git gai wai lăng dơ̆ng. Tui anŭn, Manasseh thâo krăn Yahweh jing Ơi Adai yơh.
14Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ñu pơdơ̆ng glaĭ pơnăng glông hloh pơ gah rơngiao kơ Plei Dawid, čơdơ̆ng mơ̆ng gah yŭ̱ kơ hơnŏh ia Gihôn hlŏng truh pơ Amăng Ja̱ng Akan gah dư̱r hăng dar nao pơ bŏl čư̆ Ôphel. Ñu ăt brơi mơ̆n kơ ƀing khua ling tơhan dŏ glaĭ dơ̆ng amăng abih bang khul kơđông kơjăp amăng lŏn čar Yudah yơh.
15Ñu mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng sang yang Yahweh abih bang yang rơba̱ng tuai hăng tơmĕh rup trah ñu pơkra laih wơ̆t hăng abih bang khul kơnưl ngă yang ñu pơdơ̆ng đĭ laih hlâo adih ƀơi čư̆ jĕ sang yang laih anŭn ƀơi anih pơkŏn amăng plei Yerusalaim mơ̆n. Ñu mă glŏm tơbiă hĭ abih bang kơnưl anŭn mơ̆ng plei anŭn yơh. 16Giŏng anŭn, ñu pơdơ̆ng glaĭ kơnưl Yahweh laih anŭn pơyơr khul gơnam pơyơr pơgop pơlir hăng gơnam pơyơr hơdơr bơni ƀơi kơnưl anŭn, laih anŭn ăt pơtă mơ̆n kơ abih bang ƀing Yudah kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel. 17Wơ̆t tơdah ƀing ană plei ăt dŏ pơyơr ngă yang ƀơi khul anih glông, samơ̆ ƀing gơñu kơnơ̆ng pơyơr kơ Yahweh Ơi Adai gơñu đôč yơh.
18Hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk pơtao Manasseh git gai wai lăng, wơ̆t hăng tơlơi ñu iâu laĭ kơ Ơi Adai ñu hrŏm hăng boh hiăp ƀing pô pơƀuh pơhiăp kơ ñu amăng anăn Yahweh, Ơi Adai ƀing Israel, arăng čih pioh amăng khul hră čih pioh ƀing pơtao Israel. 19Arăng ăt čih pioh abih bang tơlơi amăng hră čih pioh ƀing pô pơƀuh mơ̆n kar hăng tơlơi ñu iâu laĭ laih anŭn hiư̆m Ơi Adai glưh pran jua kơ tơlơi ñu kwưh rơkâo, wơ̆t hăng abih bang tơlơi soh hăng tơlơi ƀu tŏng ten ñu, khul anih kơnăl jing anih ñu pơdơ̆ng đĭ hơdôm anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng, pơdơ̆ng đĭ rup yang tơmĕh HʼAsêrah hrŏm hăng khul rup trah, laih anŭn tơlơi ñu pô luă gŭ mơ̆n. 20Manasseh tơĭ pran, arăng dơ̱r hĭ ñu amăng pơsat ñu pô ƀơi sang ñu pô laih anŭn ană đah rơkơi ñu Amôn tŏ tui ñu ngă pơtao.

Amôn Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 21:19-26)

21Pơtao Amôn hlak duapluh-dua thŭn tơdang ñu jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim dua thŭn. 22Amôn ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Manasseh hơmâo ngă laih hlâo adih. Sĭt Amôn kơkuh pơpŭ hăng pơyơr khul gơnam ngă yang kơ abih bang rup trah ama ñu Manasseh hơmâo pơkra laih. 23Samơ̆ ƀu hrup hăng ama ñu Manasseh ôh, ñu hơngah ƀu pơluă gŭ ñu pô ôh ƀơi anăp Yahweh. Kơđai glaĭ, Amôn jai ngă tơlơi sat ƀai lu hloh dơ̆ng.
24Ƀing khua moa Amôn ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu laih anŭn pơdjai hĭ ñu amăng sang pơtao ñu pô yơh. 25Giŏng anŭn, ƀing ană plei Yudah mă pơdjai hĭ abih bang ƀing hlơi pô pơčrŏng sai laih kiăng kơ pơdjai hĭ pơtao Amôn laih anŭn ƀing gơñu brơi ană đah rơkơi gơ̆ Yôsiyahu ngă pơtao pơala kơ gơ̆.