33

Klei Y-Manasê Kiă Kriê

(II Mtao 21:1-18)

1Y-Manasê mâo pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê êma pluh êma thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2 Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa tui si klei jhat Yêhôwa bi êmut phung găp djuê mkăn ngă, phung anăn Yêhôwa suôt leh mơ̆ng anăp phung ƀuôn sang Israel. 3Ñu lŏ mdơ̆ng anôk dlông ama ñu Y-Hêsêkia bi klưh leh, ñu mdơ̆ng knưl kơ yang Baal leh anăn ngă rup yang Asêra, kkuh mpŭ kơ jih jang phung hlăm adiê, leh anăn mă bruă kơ phung anăn. 4 Ñu mdơ̆ng lu boh knưl hlăm sang yang Yêhôwa sang anăn Yêhôwa lač leh, “Hlăm ƀuôn Yêrusalem Anăn kâo srăng dôk nanao hlŏng lar.” 5Ñu mdơ̆ng knưl kơ jih jang phung kahan lăm adiê hlăm dua anôk wăl sang Yêhôwa. 6Ñu čuh phung anak êkei ñu jing mnơ̆ng myơr hlăm tlung anak êkei Y-Hinôm, ksiêm mnơ̆ng čiăng hưn êlâo, ngă klei mdian, ngă bruă mjâo, leh anăn duah phung blŭ hrăm hŏng phung mnuih djiê, leh anăn phung mdian. Ñu ngă lu klei jhat ti anăp ală Yêhôwa bi mčhur ai ngêñ gơ̆. 7 Rup yang krah ñu ngă leh ñu dưm hlăm sang yang Aê Diê, kơ sang anăn Aê Diê lač leh kơ Y-Đawit leh anăn kơ Y-Salômôn anak êkei ñu, “Hlăm sang anei leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem anôk kâo ruah leh mơ̆ng jih jang găp djuê Israel, kâo srăng dưm Anăn kâo nanao hlŏng lar; 8kâo amâo srăng suê̆ hĕ ôh jơ̆ng phung Israel mơ̆ng lăn čar kâo brei leh kơ phung aê diñu, tơdah diñu răng čiăng ngă jih jang klei kâo mtă leh kơ diñu, jih jang klei bhiăn, klei mtă, leh anăn klei mtrŭn kâo brei leh kơ Y-Môis.” 9Ƀiădah Y-Manasê atăt leh phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem hlăm klei čhuai, čiăng kơ diñu ngă klei jhat lu hĭn kơ phung găp djuê Yêhôwa bi rai leh ti anăp phung ƀuôn sang Israel.
10Yêhôwa blŭ kơ Y-Manasê leh anăn kơ phung ƀuôn sang ñu, ƀiădah diñu amâo uêñ ôh. 11Kyuanăn Yêhôwa atăt phung khua kahan mtao Asiri nao wang blah diñu, phung anăn mă Y-Manasê jing mnă, tuăk ñu ti adŭng hŏng knuăk, kă ñu hŏng klei săng đai kông leh anăn đoh ba ñu kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. 12Tơdah ñu dôk hlăm klei knap mñai, ñu kwưh kơ Yêhôwa Aê Diê ñu pap brei, leh anăn bi luă gŭ ñu pô êdimima ti anăp Aê Diê kơ phung aê ñu. 13Ñu wah lač kơ Aê Diê, Aê Diê tŭ klei ñu kwưh, hmư̆ klei ñu akâo leh anăn atăt ñu wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem, brei ñu lŏ jing mtao. Hlăk anăn, Y-Manasê thâo kral kơ Yêhôwa jing Aê Diê.
14Leh klei anăn ñu mdơ̆ng mnư̆ ti êngao kơ ƀuôn Y-Đawit nah yŭ ƀuôn Gihôn hlăm tlung truh kơ anôk mŭt Ƀăng Jang Kan, hlŏng truh kơ Ôphel, leh anăn ngă mnư̆ anăn dlông snăk; msĕ mơh ñu dưm phung khua kahan hlăm jih ƀuôn mâo kđông kahan hlăm čar Yuđa. 15Ñu mă hwiê hĕ phung yang tue leh anăn rup yang mơ̆ng sang yang Yêhôwa, leh anăn jih jang knưl ñu ngă leh ti dlông čư̆ sang yang Yêhôwa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn ñu hwiê dŏ anăn ti êngao ƀuôn. 16Msĕ mơh ñu lŏ mkra knưl Yêhôwa leh anăn čuh ti dlông gơ̆ mnơ̆ng ngă yang kơ klei êđăp ênang leh anăn klei bi mni; leh anăn ñu mtă kơ phung Yuđa brei mă bruă kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel. 17Ƀiădah phung ƀuôn sang ăt ngă yang ti anôk dlông, ƀiădah knŏng kơ Yêhôwa Aê Diê diñu.
18Bruă mkăn Y-Manasê ngă, klei ñu wah lač kơ Aê Diê ñu, leh anăn klei phung thâo bi ƀuh blŭ leh kơ ñu hlăm anăn Yêhôwa Aê Diê Israel, nĕ anei arăng čih leh hlăm hdruôm hră Yăl Dliê kơ Phung Mtao Israel. 19Klei ñu wah lač, leh anăn klei Aê Diê tŭ klei ñu kwưh, leh anăn jih klei soh leh anăn klei ñu amâo dôk sĭt suôr ôh, anôk dlông ñu mdơ̆ng leh anăn mdơ̆ng phung rup yang Asêra leh anăn rup yang krah êlâo ñu bi luă gŭ ñu pô, nĕ anei arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê kơ Phung Thâo Bi Ƀuh. 20Snăn Y-Manasê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, arăng dơr ñu hlăm sang mtao; leh anăn Y-Amôn anak êkei ñu jing mtao kiă kriê čuê ñu.

Klei Y-Amôn Jing Mtao

(II Mtao 21:19-26)

21Y-Amôn mâo dua pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê dua thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 22Ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa msĕ si Y-Manasê ama ñu ngă leh. Y-Amôn ngă yang kơ jih jang rup krah Y-Manasê ama ñu ngă leh, leh anăn mă bruă kơ rup yang anăn. 23Ñu amâo luă gŭ ñu pô ôh ti anăp Yêhôwa msĕ si Y-Manasê ama ñu bi luă gŭ gơ̆ pô leh, ƀiădah Y-Amôn anei lŏ thiăm klei jing soh nanao. 24Phung dĭng buăl ñu trông čhai ngă kơ ñu leh anăn bi mdjiê ñu hlăm sang mtao ñu pô. 25Ƀiădah phung ƀuôn sang hlăm čar bi mdjiê jih jang phung trông čhai bi kdơ̆ng hŏng Mtao Amôn. Leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar brei Y-Jôsia anak êkei ñu jing mtao čuê ñu.