35

Yauxiya ua kevcai Hlaa Dhau

(2Vntx. 23:21-23)

1Yauxiya ua kevcai Hlaa Dhau huv Yeluxalee rua Yawmsaub. Puab tua tej mivnyuas yaaj ua kevcai Hlaa Dhau rua nub xab kaum plaub lub ib hlis. 2Nwg tsaa cov pov thawj nyag ua nyag tej num hab txhawb puab tug zug ua num rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 3Nwg has rua cov Levi kws ua tug qha cov Yixayee suavdawg hab tub tu puab tug kheej kuas dawb huv rua Yawmsaub lawd tas, “Muab lub swb xaab kws dawb huv ca rua huv lub tuam tsev kws Tavi tug tub Xalaumoo kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv ua ca. Mej tsw xob muab kwv dua le lawm. Nwgnuav ca le ua koom rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua koom rua nwg cov tuabneeg Yixayee. 4Ca le npaaj mej cov tuabneeg nyag nyob nyag paab huv nyag cum lawv le Yixayee tug vaajntxwv Tavi tau sau qha ca hab lawv le nwg tug tub Xalaumoo tau sau qha ca lawd. 5Hab sawv ntsug rua huv lub chaw dawb huv ntawm cov pejxeem kws muab faib ua tej cum, hab ca cov Levi ib feem paab dua ib pawg. 6Hab tua tug yaaj ua kevcai Hlaa Dhau hab tu mej tug kheej kuas dawb huv hab npaaj txhua yaam rua mej cov kwvtij sub txhad ua tau lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe has.”
7Yauxiya pub mivnyuas yaaj mivnyuas tshws huvsw peb vaam tug hab peb txheeb tug txwv nyuj rua cov pejxeem kws tuaj ua kevcai hov suavdawg ua kevai Hlaa Dhau. Tej nuav yeej yog vaajntxwv le. 8Hab nwg cov thawj kuj zoo sab pub rua cov pejxeem hab rua cov pov thawj hab cov Levi. Hikhiya hab Xekhaliya hab Yehi‑ee kws ua thawj saib Vaajtswv lub tuam tsev kuj pub mivnyuas yaaj mivnyuas tshws ob txheeb rau pua tug hab peb puas tug txwv nyuj rua cov pov thawj ua kevcai Hlaa Dhau. 9Khaunaniya hab nwg ob tug kwvtij yog Semaya hab Nethanee, hab Hasanpiya hab Ye‑i‑ee hab Yauxanpa, kws yog cov Levi le thawj, kuj pub mivnyuas yaaj mivnyuas tshws tswb txheeb tug hab tswb puas tug txwv nyuj rua cov Levi ua kevcai Hlaa Dhau.
10Thaus npaaj txhua yaam txhwj lawm, cov pov thawj sawv ntsug rua ntawm puab lub chaw, hab cov Levi nyob ua tej pawg lawv le vaajntxwv tau has ca lawd. 11Tes puab txawm tua tej mivnyuas yaaj ua kevcai Hlaa Dhau, mas cov pov thawj coj cov ntshaav ntawm puab moog nchus, huas cov Levi laws tej tsaj hov. 12Puab kuj muab tej kws yuav hlawv xyeem rhu ca rua ib caag sub txhad tau faib rua cov pejxeem tej pawg kws muab faib lawv le puab cum rua puab coj moog xyeem rua Yawmsaub, lawv le muab sau ca rua huv Mauxe phoo kevcai. Puab muab tej txwv nyuj ua ib yaam nkaus le hov. 13Puab muab tej yaaj kws ua kevcai Hlaa Dhau ci lawv le kevcai. Puab muab tej kws xyeem dawb huv hau rua huv laujkaub miv hab laujkaub luj hab yag thawj tsheb, hab coj sai sai moog rua cov pejxeem suavdawg. 14Dhau ntawd puab le npaaj rua puab tug kheej hab rua cov pov thawj, tsua qhov cov pov thawj kws yog Aloo caaj ceg tseed ua num ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab hlawv tej npluag roj xyeem moog txug tsaus ntuj. Cov Levi txhad npaaj rua puab tug kheej hab rua cov pov thawj kws yog Aloo caaj ceg le nuav.
15Cov tub hu nkauj kws yog Axas caaj ceg kuj nyob rua ntawm puab lub chaw lawv le Tavi hab Axas hab Hemaa hab Yentuthu kws yog vaajntxwv tug xwbfwb kws has pum tom hauv ntej tau has ca lawd. Cov kws zuv tej rooj loog nyag zuv nyag lub rooj loog, tsw txug puab tso num tseg tsua qhov puab cov kwvtij Levi tub npaaj rua puab lawm.
16Puab txhad npaaj txhua yaam ua koom rua Yawmsaub rua nub ntawd le nuav sub txhad ua tau kevcai Hlaa Dhau hab xyeem tej kws hlawv huvsw xyeem rua sau Yawmsaub lub thaaj lawv le vaajntxwv Yauxiya has. 17Cov Yixayee kws nyob ntawd kuj ua kevcai Hlaa Dhau rua nub ntawd hab ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub. 18Txwj thaus Xamuyee kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug nyob tsw txeev muaj ib zag kevcai Hlaa Dhau rua huv cov Yixayee zoo yaam le nuav. Yixayee tej vaajntxwv tsw muaj ib tug twg kws coj kevcai Hlaa Dhau zoo yaam le Yauxiya hab cov pov thawj hab cov Levi hab cov Yuta hab cov Yixayee kws tuaj ua ke suavdawg hab cov kws nyob huv Yeluxalee coj le zag nuav. 19Puab ua kevcai Hlaa Dhau nuav rua xyoo kaum yim kws Yauxiya ua vaajntxwv.

Yauxiya tuag

(2Vntx. 23:28-30)

20Lug rua tom qaab, thaus Yauxiya khu tej kevcai kws swv huv lub tuam tsev tav lawd, Iyi tug vaajntxwv Nekhau moog ua rog rua ntawm lub moos Kakhemi ntawm tug dej Yufeti tes Yauxiya txawm tawm moog ua rog rua nwg. 21Tassws Nekhau khaiv tuabneeg moog has rua Yauxiya tas, “Cov Yuta tug vaajntxwv, kuv hab koj muaj caub daabtsw? Nub nua kuv tsw tau tuaj ua rog rua koj, kuv tuaj ua rog rua cov kws nrug kuv ua rog xwb, hab Vaajtswv tau has kuas kuv ca le maaj nroog. Koj tsw xob tawm tsaam Vaajtswv kws nrug nraim kuv tsaam tes nwg ua rua koj puam tsuaj.” 22Txawm le ntawd los Yauxiya kuj tsw thim ntawm Nekhau moog, nwg tseed hloov tsoog tsho ua cuav moog tawm tsaam Nekhau. Nwg tsw noog Nekhau tej lug kws tawm huv Vaajtswv lub qhov ncauj lug, nwg ca le ua rog rua Nekhau huv lub taj Mekintau. 23Mas cov kws tua neev txhad tua raug vaajntxwv Yauxiya. Vaajntxwv txhad has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Ca le coj kuv rov moog tsua qhov kuv raug mob saab heev lawm.” 24Nwg cov tub teg tub taw txawm muab nwg rhu huv nwg lub tsheb ua rog lug hab muab nwg lub tsheb kws ob thauj nwg lug rua huv Yeluxalee. Nwg txawm tuag lawm mas puab muab nwg log rua huv nwg tej laug tej qhov ntxaa. Cov Yuta hab cov Yeluxalee suavdawg quaj ntsuag Yauxiya. 25Yelemi kuj has tej lug quaj ntsuag txug Yauxiya hab. Tej tub tej ntxhais hu nkauj suavdawg kuj hu zaaj nkauj quaj ntsuag txug Yauxiya lug txug naj nub nwgnuav. Puab muab tej zaaj nuav ua ib txuj kevcai rua cov Yixayee coj hab muab sau ca rua huv phoo ntawv Quaj Ntsuag. 26Lwm yaam num kws Yauxiya ua hab tej num zoo kws nwg ua lawv le kws sau ca rua huv Yawmsaub phoo kevcai, 27hab nwg tej num txwj thaus chiv moog txug thaus kawg tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yixayee hab Yuta tej vaajntxwv.