35

Yo^si^yaa Jiex Siex Maengc Zipv

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 23:21-23)

1Yo^si^yaa yiem Ye^lu^saa^lem jiex ⟨Siex Maengc Zipv⟩ weic taaih Ziouv. Zih hlaax ziepc feix wuov hnoi, ninh mbuo daix jiex zipv nyei ba'gi yungh dorn. 2Ninh paaiv sai mienh, gorqv-mienh ziux gorqv-mienh nyei gong zoux, yaac kuinx ninh mbuo yiem zaangc Ziouv nyei biauv jorm hnyouv zoux gong fu-sux. 3Ninh gorngv mbuox ⟨Siex Maengc Zipv⟩ se fungx ganh benx Ziouv nyei cing-nzengc mienh, dongh njaaux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh, “Zorqv cing-nzengc nyei ⟨Siex Maengc Zipv⟩ an jienv I^saa^laa^en nyei hungh, Ndaawitv nyei dorn, Saa^lo^morn, ceix daaih wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Maiv zuqc longc mba'dauh gaeng mingh gaeng daaih aqv. Ih zanc oix zuqc fu-sux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, caux ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. 4Meih mbuo oix zuqc ei jienv I^saa^laa^en nyei hungh, Ndaawitv, caux ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, fiev jienv paaiv nyei waac liuc leiz ziangx ziux meih mbuo nyei bungh buonc benx yietc guanh yietc guanh nyei.
5“Oix zuqc souv jienv cing-nzengc nyei dorngx, mouz guanh Lewi Mienh tengx maiv zeiz zoux sai mienh wuov deix, se meih mbuo nyei gorx-youz ziux ninh mbuo nyei bungh buonc. 6Oix zuqc daix Siex Maengc Zipv nyei ba'gi yungh dorn, saax ganh cing-nzengc daaih, weic meih mbuo juangc fingx nyei gorx-youz, I^saa^laa^en Mienh, liuc leiz ba'gi yungh dorn ei jienv Ziouv longc Mose paaiv nyei waac.
7Yo^si^yaa cuotv fim bun weic yiem wuov nyei pou-tong mienh jiex Siex Maengc Zipv fongc horc nyei ga'naaiv. Ninh bun buo waanc dauh ba'gi yungh caux yungh dorn caux buo cin dauh ngongh gouv. Naaiv deix yietc zungv se yiem hungh diex nyei buonc zorqv cuotv daaih.
8Hungh diex nyei jien yaac cuotv fim bun baeqc fingx caux sai mienh caux Lewi Mienh. Gunv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei mienh, Hin^ki^yaa, Se^kaa^li^yaa caux Ye^hi^en zorqv i cin luoqc baeqv dauh ba'gi yungh dorn caux yungh dorn caux faam-baeqv dauh ngongh gouv jiu bun sai mienh weic zoux jiex zipv fongc horc ziec nyei ga'naaiv. 9Aengx maaih Lewi Mienh nyei bieiv zeiv, Ko^naa^ni^yaa, caux Se^mai^aa caux ninh nyei youz, caux Ne^tan^en, caux Haa^saa^mbi^yaa caux Ye^i^en caux Yo^saa^mbaatc, bun biaa cin dauh ba'gi yungh dorn caux yungh dorn caux hmz baeqv dauh ngongh gouv Lewi Mienh weic zoux Siex Maengc Zipv fongc horc ziec nyei ga'naaiv.
10Jiex zipv nyei jauv-louc liuc leiz ziangx nzengc, sai mienh souv jienv ninh mbuo nyei dorngx caux jienv Lewi Mienh ziux ninh mbuo nyei guanh hnangv hungh diex paaiv nor. 11Lewi Mienh ziouc daix Siex Maengc Zipv nyei ba'gi yungh dorn. Sai mienh zipv wuov deix nziaamv daaih fuqv ziec-dorngh. Lewi Mienh maeqv nqoi ba'gi yungh nyei ndopv. 12Ninh mbuo zorqv fongc horc buov ziec nyei saeng-kuv weic jiu bun pou-tong nyei mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nyei guanh, hnangv fiev jienv Mose nyei sou fongc horc bun Ziouv. Ngongh aeqv, ninh mbuo fih hnangv nyei zoux. 13Ninh mbuo ei jienv leiz longc douz ziqv Siex Maengc Zipv nyei ba'gi yungh dorn, aengx zorqv fongc horc wuov deix cing-nzengc ga'naaiv longc domh caeng, domh caeng-lor caux domh caeng-mbeih zouv yaac siepv-siepv nyei fungx mingh bun zuangx mienh. 14Nqa'haav ninh mbuo weic ganh yaac weic sai mienh liuc leiz weic zuqc sai mienh, dongh Aalon nyei zeiv-fun, buov wuov deix fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux hmei taux lungh muonz zanc. Lewi Mienh ziouc weic ganh caux Aalon sai mienh nyei zeiv-fun liuc leiz.
15Baaux nzung nyei mienh, se ⟨Aasaapc⟩ nyei zeiv-fun, ziux Ndaawitv, Aasaapc, Hemaan caux tengx hungh diex ⟨Aasaapc⟩ wuov dauh Ye^ndu^tun, paaiv nyei waac yiem ninh mbuo nyei dorngx. Zuov gaengh mienh yaac zuov dauh dauh gaengh, maiv zuqc guangc ninh mbuo nyei dorngx, weic zuqc ninh mbuo nyei gorx-youz tengx ninh mbuo liuc leiz ziangx jiex zipv.
16Dongh wuov hnoi ninh mbuo mbenc ziangx Siex Maengc Zipv fu-sux Ziouv, yaac yiem Ziouv nyei ziec-dorngh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv hnangv Yo^si^yaa Hungh paaiv ziangx nor. 17Wuov zanc yiem wuov nyei I^saa^laa^en Mienh jiex Siex Maengc Zipv yaac jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv siec hnoi. 18Yiem douc waac mienh, Saa^mu^en, nyei ziangh hoc taux wuov zanc, yiem I^saa^laa^en maiv duqv hnangv naaiv nor jiex Siex Maengc Zipv. Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung maiv maaih jiex yietc dauh hungh hnangv Yo^si^yaa Hungh caux sai mienh, Lewi Mienh caux jienv ninh mbuo yiem wuov nyei Yu^ndaa Mienh caux I^saa^laa^en Mienh, liemh yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh, jiex Siex Maengc Zipv. 19Ninh mbuo jiex naaiv norm zipv se Yo^si^yaa zoux hungh ziepc betv hnyangx wuov hnyangx.

Yo^si^yaa Mborqv Jaax Zuqc Daic

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 23:28-30)

20Yo^si^yaa liuc leiz ziangx zaangc Tin-Hungh nyei biauv sung nzengc, nqa'haav I^yipv nyei hungh, Neko, daaih taux Yu^fe^ditc Ndaaih, Kaan^ke^mitv wuov, mborqv jaax. Yo^si^yaa cuotv mingh caux ninh mborqv jaax. 21Mv baac Neko paaiv gong-zoh mingh gorngv mbuox ninh, “O Yu^ndaa nyei hungh aah! Yie caux meih maaih haaix nyungc? Yie ih hnoi daaih maiv zeiz oix caux meih mborqv jaax. Yie daaih mborqv dongh caux yie mborqv jaax wuov jauv mienh. Tin-Hungh heuc yie gaanv aqv. Hnangv naaic dingh maah! Maiv dungx dangv jienv Tin-Hungh weic zuqc ninh caux yie yiem. Maiv zei aeqv, ninh oix bun meih zuqc mietc.”
22Mv baac Yo^si^yaa maiv kangv leih nqoi ninh. Ninh zorng jaav benx ganh dauh oix caux Neko mborqv jaax. Ninh maiv muangx Tin-Hungh longc Neko nyei nzuih gorngv nyei waac. Ninh cuotv mingh Me^gitc^ndo nyei ndau-baengh mborqv jaax.
23Buonv juang-zinx nyei mienh buonv zuqc Yo^si^yaa Hungh. Ninh ziouc mbuox ninh nyei bou, “Dorh yie cuotv maah! Yie zuqc siang aqv.” 24Ninh mbuo ziouc dorh ninh cuotv mborqv jaax nyei cie aengx bieqc ninh nyei da'nyeic norm mborqv jaax nyei cie fungx ninh taux Ye^lu^saa^lem. Ninh ziouc yiem wuov daic mi'aqv, zangx jienv ninh nyei ong-taaix nyei zouv. Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem nyei zuangx mienh weic ninh nzauh nyiemv. 25Ye^le^mi weic Yo^si^yaa zoc nzauh nyiemv nyei naanc zingh nzung. Taux ih jaax hnoi baaux nzung nyei m'jangc m'sieqv baaux naaiv deix naanc zingh nzung weic jangx Yo^si^yaa. Hnangv naaiv zoux yiem I^saa^laa^en benx leiz-fingx aqv, yaac fiev jienv Nzauh Nyiemv Nzung nyei sou.
26Yo^si^yaa gunv nyei ziangh hoc zoux zengc njiec nyei sic caux ninh ei jienv Ziouv nyei leiz-latc zoux nyei kuv sic, 27ninh zoux nyei yietc zungv, yiem gorn taux setv mueiz, fiev jienv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa nyei hungh douh daan.