35

Y-Jôsia Mkŏ mjing Knăm Klei Găn

(II Mtao 23:21-23)

1Y-Jôsia mkŏ mjing knăm Klei Găn kơ Yêhôwa hlăm ƀuôn Yêrusalem; leh anăn diñu koh bi mdjiê êđai biăp Klei Găn ti hruê tal pluh pă hlăm mlan tal sa. 2Ñu mdưm phung khua ngă yang kơ bruă digơ̆ pô, leh anăn bi mđĭ ai digơ̆ hlăm bruă sang yang Yêhôwa. 3Ñu lač kơ phung Lêwi phung mtô kơ jih jang phung Israel leh anăn phung pioh brei leh kơ Yêhôwa, “Mă dưm hip doh jăk hlăm sang Y-Salômôn anak êkei Y-Đawit mtao Israel mdơ̆ng leh. Amâo yuôm ôh diih lŏ kkung gơ̆ ti mra diih. Ară anei mă bruă bĕ kơ Yêhôwa Aê Diê diih leh anăn kơ phung ƀuôn sang ñu Israel. 4 Mprăp bĕ diih pô tui si djuê ana diih tui si êpul diih, tui hlue klei Y-Đawit mtao Israel leh anăn Y-Salômôn anak êkei ñu mtă. 5Dôk bĕ hlăm anôk doh jăk tui si êpul djuê ana phung ayŏng adei diih phung ƀuôn sang, sa êpul phung Lêwi kơ grăp djuê ana. 6Koh bi mdjiê bĕ êđai biăp Klei Găn, bi doh hĕ diih pô, leh anăn mkra kơ phung ayŏng adei diih, čiăng ngă tui si klei Yêhôwa blŭ hŏng ƀăng êgei Y-Môis.”
7Y-Jôsia brei kơ phung ƀuôn sang jing mnơ̆ng myơr kơ Klei Găn pioh kơ jih jang phung truh tinăn, tlâo pluh êbâo drei êđai biăp leh anăn êđai bê, leh anăn tlâo êbâo drei êmô knô; mnơ̆ng anăn jing dŏ mtao. 8Phung khua ñu myơr hŏng ai tiê čŏng čiăng kơ phung ƀuôn sang, kơ phung khua ngă yang, leh anăn kơ phung Lêwi, Y-Hilkia, Y-Sakari, leh anăn Y-Jêhiêl khua prŏng kơ sang yang Aê Diê, brei kơ phung khua ngă yang pioh myơr kơ Klei Găn dua êbâo năm êtuh drei êđai biăp leh anăn êđai bê leh anăn tlâo êtuh drei êmô knô. 9Msĕ mơh Y-Kênania, Y-Sêmaya, leh anăn Y-Nêthanel phung adei ñu, leh anăn Y-Hasabia, Y-Jêiêl, leh anăn Y-Jôsabat phung khua kơ phung Lêwi brei kơ phung Lêwi mnơ̆ng myơr pioh kơ Klei Găn êma êbâo drei êđai biăp leh anăn êđai bê leh anăn êma êtuh drei êmô knô.
10Tơdah bruă mkra leh, phung khua ngă yang dôk dơ̆ng hlăm anôk diñu pô, leh anăn phung Lêwi hlăm êpul diñu tui si mtao mtă. 11Diñu koh bi mdjiê êđai biăp Klei Găn, leh anăn phung khua ngă yang hƀrah êrah diñu mă tŭ mơ̆ng mnơ̆ng anăn êjai phung Lêwi lôk klĭt mnơ̆ng anăn. 12Diñu dưm mdê mnơ̆ng myơr čuh čiăng kơ diñu bi mbha dŏ anăn tui si êpul djuê ana phung ƀuôn sang, čiăng myơr kơ Yêhôwa, tui si arăng čih leh hlăm hdruôm hră Y-Môis. Msĕ snăn mơh diñu ngă hŏng êmô knô. 13 Diñu ghang êđai biăp Klei Găn hŏng pui tui si klei mtă; leh anăn diñu tŭk mnơ̆ng myơr doh jăk hlăm gŏ, gŏ ƀŭng, leh anăn hlăm jam, leh anăn ba digơ̆ djăl kơ jih jang phung ƀuôn sang. 14Leh klei anăn diñu mkra kơ diñu pô leh anăn kơ phung khua ngă yang, kyuadah phung khua ngă yang phung anak êkei Y-Arôn dôk mă bruă myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn kdrêč prăi tơl mlam; snăn phung Lêwi mkra kơ diñu pô leh anăn kơ phung khua ngă yang phung anak êkei Y-Arôn. 15 Phung mmuñ, phung anak êkei Y-Asap, Y-Hêman, leh anăn Y-Yêduthun pô thâo bi ƀuh kơ mtao dôk hlăm anôk diñu tui si klei mtao Y-Đawit mtă; Phung kiă ƀăng jang dôk ti grăp ƀăng jang, amâo yuôm diñu đuĕ mơ̆ng bruă diñu ôh, kyuadah phung ayŏng adei diñu phung Lêwi mkra brei kơ diñu.
16Snăn jih jang bruă Yêhôwa arăng mkra hruê anăn, čiăng hdơr mpŭ kơ knăm Klei Găn leh anăn čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh ti dlông knưl Yêhôwa tui si klei Mtao Jôsia mtă. 17 Phung ƀuôn sang Israel truh tinăn hdơr mpŭ kơ knăm Klei Găn leh anăn ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei êjai kjuh hruê hlăk anăn mơh. 18Amâo tuôm mâo ôh knăm Klei Găn msĕ snăn arăng tuôm mkŏ mjing hlăm čar Israel dơ̆ng mơ̆ng ênuk khua pô hưn êlâo Y-Samuel; amâo mâo sa čô mtao Israel tuôm hdơr mpŭ kơ knăm Klei Găn msĕ si Y-Jôsia, phung khua ngă yang, phung Lêwi, jih jang phung Yuđa leh anăn Israel truh tinăn, leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem mkŏ mjing leh. 19Hlăm thŭn tal pluh sa păn ênuk Y-Jôsia kiă kriê arăng mkŏ mjing knăm Klei Găn anăn.

Klei Y-Jôsia Djiê

(II Mtao 23:28-30)

20Leh klei anăn, leh Y-Jôsia mkra leh sang yang, Y-Nêkô mtao Êjip đĭ nao čiăng bi blah ti ƀuôn Karkêmis ti êa krông Ơprat, leh anăn Y-Jôsia kbiă nao bi blah hŏng ñu. 21Ƀiădah mtao Êjip tiŏ nao phung dĭng ktang kơ Y-Jôsia, lač, “Ơ mtao Yuđa, ya klei drei mâo hdơ̆ng drei? Hruê anei kâo amâo hriê bi blah hŏng ih ôh, ƀiădah bi blah hŏng găp djuê kâo dôk bi blah leh; leh anăn Aê Diê mtă leh kơ kâo brei ngă djăl. Mdei bĕ, đăm bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê ôh, pô dôk mbĭt hŏng kâo, huĭdah ñu bi rai ih.” 22Ƀiădah Y-Jôsia amâo wir đuĕ ôh mơ̆ng mtao Êjip, ƀiădah mgưt ngă pô mkăn čiăng bi blah hŏng gơ̆. Ñu amâo dôk hmư̆ ôh klei Aê Diê blŭ hŏng mơ̆ng ƀăng êgei Nêkô, ƀiădah dơ̆ng bi blah hlăm tlung Mêgidô. 23Phung mnah hna mnah djŏ Mtao Jôsia, leh anăn mtao lač kơ phung dĭng buăl ñu, “Mă ba bĕ kâo kơ anôk mkăn, kyuadah kâo êka kjham.” 24Snăn phung dĭng buăl ñu mă ñu mơ̆ng êdeh aseh ñu leh anăn mdiăng ñu hlăm êdeh aseh tal dua ñu, leh anăn ba ñu kơ ƀuôn Yêrusalem. Ñu djiê, leh anăn arăng dơr ñu hlăm msat phung aê ñu. Jih jang phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem kơŭ kyăm kơ Y-Jôsia. 25Y-Yêrêmi mkra klei čŏk hia kơ Y-Jôsia; leh anăn jih jang phung êkei mniê mmuñ čŏk hia leh kơ Y-Jôsia truh kơ hruê anei. Diñu brei klei čŏk hia anăn jing klei bhiăn hlăm čar Israel; klei anei arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Čŏk Hia. 26Bruă mkăn Y-Jôsia ngă, leh anăn bruă jăk ñu ngă tui si klei arăng čih leh hlăm klei bhiăn Aê Diê, 27bruă ñu mơ̆ng phŭn truh kơ knhal tuč, arăng čih leh hlăm hdruôm hră Phung Mtao Israel leh anăn Yuđa.