36

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehau-ahas

(2 Vajntxwv 23.30-35)

1Cov Yudas xaiv Yauxiyas tus tub Yehau-ahas thiab muab nws tsa ua vajntxwv nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees. 2Thaum Yehau-ahas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum peb xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb hlis. 3Vajntxwv Nekaus uas kav lub tebchaws Iziv tuaj ntes Vajntxwv Yehau-ahas coj mus thiab yuam cov Yudas them xya txhiab tsib puas choj nyiaj thiab xya caum tsib choj kub rau nws. 4Nekaus tsa Yehau-ahas tus tijlaug Eliyakees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thiab muab nws hloov npe hu ua Yehauyakees. Nekaus coj Yehau-ahas mus rau nram tebchaws Iziv lawm.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehauyakees

(2 Vajntxwv 23.36–24.7)

5Thaum Yehauyakees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum ib xyoos. Yehauyakees ua txhaum rau tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv. 6Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav lub tebchaws Npanpiloos thiaj tuaj tua lub tebchaws Yudas thiab ntes tau Yehauyakees, muab saw hlau khi coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 7Nenpukajnexales coj tej nyiaj tej kub hauv lub Tuamtsev ibtxhia mus tso rau hauv nws lub loog uas nyob tim tebchaws Npanpiloos. 8Txhua yam uas Yehauyakees ua, tsis hais nws tej kev phem kev qias thiab tej kev txhaum uas nws ua, puavleej muab sau cia rau hauv phau ntawv keebkwm uas teev cov Yixalayees thiab cov Yudas cov vajntxwv lub neej lawm. Thiab nws tus tub Yehauyakhees ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yehauyakhees

(2 Vajntxwv 24.8-17)

9Thaum Yehauyakhees ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj kaum yim xyoo, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau peb hlis thiab kaum hnub. Nws tau ua txhaum rau tus TSWV. 10Thaum lub caij nplooj ntoos hlav, Vajntxwv Nenpukajnexales txawm tuaj ntes Yehauyakhees mus rau tim tebchaws Npanpiloos thiab coj tagnrho tej nyiaj tej kub hauv lub Tuamtsev mus lawm. Nenpukajnexales thiaj tsa Yehauyakhees tus txivntxawm Xedekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Xedekiyas

(2 Vajntxwv 24.18-20; Yelemis 52.1-3a)

11Thaum Xedekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, nws hnubnyoog muaj nees nkaum ib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum ib xyoos. 12Nws ua txhaum rau tus TSWV, nws tsis txo hwjchim thiab tsis mloog Yelemis tus uas cev tus TSWV tej lus li.

Luag Txeeb Tau Lub Nroog Yeluxalees

(2 Vajntxwv 25.1-21; Yelemis 52.3b-11)

13Xedekiyas ntxeev siab rau Vajntxwv Nenpukajnexales tus uas yuam kom Xedekiyas tuav Vajtswv lub npe coglus hais tias nws yuav muab siab npuab Nenpukajnexales. Nws muaj lub siab tawv tsis kam lees txim thiab tig los cuag tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv. 14Tsis yog li ntawd xwb, cov Yudas cov thawjcoj, cov povthawj thiab cov neeg cia li mus nrog cov neeg txhaum uas nyob ibncig lawv, pe lawv tej mlom thiab ua rau tus TSWV lub Tuamtsev uas dawbhuv tsis huv lawm. 15Tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv txib cov cev Vajtswv lus ntuas lawv ua ntu zus, rau qhov nws hlub nws haivneeg thiab lub Tuamtsev. 16Tiamsis lawv saib tsis tau Vajtswv cov cevlus, tsis quavntsej nws tej lus thiab luag cov cev Vajtswv lus plig mus txog thaum tus TSWV chim rau nws haivneeg, lawv thiaj khiav tsis dim tus TSWV txojkev rau txim li.
17Yog li ntawd, tus TSWV thiaj coj tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos tuaj tua lawv. Tus vajntxwv ntawd tua cov Yudas tej tub hluas tuag pawglug rau hauv lub Tuamtsev. Nws tsis hlub leejtwg li, tsis hais tus laus tus hluas, pojniam txivneej, tus muaj mob lossis noj qab nyob zoo. Vajtswv muab lawv cob huv tibsi rau Nenpukajnexales tes. 18Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos muab tej nyiaj tej kub hauv lub Tuamtsev thiab muab vajntxwv thiab nws cov nomtswv tej nyiaj tej kub txhua yam coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm. 19Nws muab hluavtaws hlawv lub Tuamtsev thiab lub nroog Yeluxalees, tej loog thiab txhua yam muaj nqis uas nyob hauv tej loog kub hnyiab tas, thiab tsoo tus ntsayeej uas thaiv lub nroog pob puas tas. 20Nws coj cov neeg uas seem mus huv tibsi rau tim tebchaws Npanpiloos, lawv ua nws thiab ua nws cov xeebntxwv qhev mus txog thaum tebchaws Pawxias muaj vajntxwv kav. 21Yog li ntawd, thiaj muaj raws li tus TSWV tej lus uas hais rau Yelemis tus uas cev Vajtswv lus hais tias, “Lub tebchaws yuav nyob qhuav nquas xya caum xyoo kom lub tebchaws muaj xyoo Xanpataus rau qhov lawv tsis cia lub tebchaws so li.”

Xailas Tso Cov Yudas Rov Qab

(Exalas 1.1-4)

22Thawj xyoo uas Xailas ua huabtais kav lub tebchaws Pawxias, tus TSWV thiaj ua kom muaj raws li nws tau hais rau Yelemis tus uas cev Vajtswv lus lawm. Tus TSWV tshoov Xailas siab kom tshabxo raws li tej lus samhwm nram no thiab sau xa mus nyeem nrov nrov rau cov pejxeem thoob plaws txhua qhov hauv lub tebchaws uas Xailas kav mloog hais tias, 23“Ntawm no yog Xailas uas yog tus huabtais kav lub tebchaws Pawxias tej lus samhwm. Tus TSWV uas yog Vajtswv, tus uas nyob saum ntuj tsa kuv los kav tagnrho lub qab ntuj no thiab kom kuv txhim kho lub Tuamtsev rau nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees hauv lub tebchaws Yudas. Nimno nej cov uas yog Vajtswv haivneeg, nej cia li rov qab mus rau nej lub tebchaws thiab thov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv nrog nraim nej.”