3

1Vajntxwv Daviv uas yog Xalumoos txiv twb npaj qhov chaw uas yuav tsa lub Tuamtsev tseg lawm. Qhov chaw ntawd nyob saum lub Roob Mauliyas, hauv lub nroog Yeluxalees, ntawm Alaunas uas yog neeg Yenpus lub tshav ntaus nplej. Vajntxwv Xalumoos pib tsa lub Tuamtsev 2rau thaum lub ob hlis ntuj, xyoo plaub uas nws ua vajntxwv. 3Lub Tuamtsev uas Vajntxwv Xalumoos ua, qhov ntev muaj rau caum tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tshim, 4chav ntawm lub qhovrooj uas mus rau hauv lub Tuamtsev, qhov dav muaj nees nkaum tshim thiab qhov siab muaj ib puas nees nkaum tshim. Chav no sab hauv muab kub vuam thoob plaws. 5Luag muab txiag ntoo ciab pua chav loj thiab muab kub vuam, muab suam ua duab toovlaj thiab ua duab saw rau huv tibsi. 6Vajntxwv tseem muab cov pobzeb muaj nqis uas zoo nkauj heev lo rau lub Tuamtsev thiab muab cov kub uas coj hauv tebchaws Pavais tuaj vuam rau. 7Nws muab kub vuam lub Tuamtsev tej phabntsa, qab nthab, thiab cov kev huv tibsi; thiab luag suam tej duab qhelunpees rau ntawm tej phabntsa. 8Chav hauv plawv uas yog Chav Dawbhuv kawg nkaus, qhov dav muaj nees nkaum tshim thiab qhov ntev muaj nees nkaum tshim ib yam li lub Tuamtsev qhov dav. Cov kub uas vuam rau Chav Dawbhuv kawg nkaus tej phabntsa muaj nees nkaum tsib tas; 9muab ib choj thiab plaub lag kub los ua cov ntsia, thiab cov chav uas nyob txheej saud los puavleej muab kub vuam rau.
10Vajntxwv kom nws cov neeg ua tsev muab tooj nchuav ua tau ob tug qhelunpees, muab kub vuam rau thiab coj mus txawb rau hauv Chav uas Dawbhuv kawg nkaus, 11-13muab ib tug txawb rau ib sab tig xubntiag rau ntawm qhovrooj. Ib tug qhelunpees muaj ob phab tis, ib phab twg ntev tsib tshim. Ob tug qhelunpees ntawd nthuav tis tuaj sib twb rau hauv plawv, thiab dua li ob phab tis tom ntug nthuav mus twb rau ob sab phabntsa, qhov ntev muaj nees nkaum tshim. 14Muab daim ntaub uas luag ntos txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab uas luag nraj ua tej duab qhelunpees ntawd los thaiv Chav Dawbhuv kawg nkaus.

Ob Tug Ncej Tooj

(1 Vajntxwv 7.15-22)

15Vajntxwv ua tau ob tug ncej tooj, ib tug twg siab peb caug tsib tshim thiab muab txhos rau ntawm hauv ntej lub Tuamtsev. Ib tug ncej twg muaj ib lub hau siab tsib tshim dhos rau saum. 16Nws nchuav ob txoj saw tooj thiab ib puas lub tswb tooj uas zoo li txiv ntsiav kws dai rau saum ob lub hau ncej. 17Ob tug ncej ntawd txhos rau ntawm ob sab qhovrooj uas mus rau hauv lub Tuamtsev: tus ncej uas txhos rau sab nrad hu ua Yakhees, thiab tus ncej uas txhos rau sab ped hu ua Npau-am.