3

Saa^lo^morn Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 6:1-38)

1Saa^lo^morn ziouc jiez gorn ceix zaangc Ziouv nyei biauv yiem Ye^lu^saa^lem, Mo^li^yaa Mbong, dongh Ziouv hinc cuotv bun ninh nyei die, Ndaawitv, wuov norm dorngx. Se Ndaawitv dingc nyei dorngx, Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv. 2Saa^lo^morn zoux hungh da'feix hnyangx, nyeic hlaax saeng-nyeic ninh jiez gorn ceix.
3Naaiv se Saa^lo^morn ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei ciqv-cunx. Ziux loz-hnoi nyei ciqv-cunx, ndaauv luoqc ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc ndorqc. 4Biauv nza'hmien maengx nyei gaengh ndaangc wuov norm dorngx ndaauv nyic ziepc ndorqc, se caux biauv fih ndongc jangv, hlang nyic ziepc ndorqc.
 Biauv gu'nyuoz ninh buang jienv jiem.
5Gu'nyuoz hlo jiex wuov qongx longc si^ndaa zongh ndiangx weih, aengx longc zien jiem buang jienv, diu jienv daau-ndiangx caux limc nyei fangx zorng jienv. 6Ninh longc nzueic haic nyei la'bieiv-jaaix zorng biauv gu'nyuoz. Ninh longc nyei jiem se yiem Baan^waa^im daaih nyei jiem. 7Aengx longc jiem buang jienv haengh, gaengh zouc, njongc caux gaengh, yaac diu ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei fangx yiem wuov njongc.
8Ninh yaac ceix ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx⟩ ndaauv nyic ziepc ndorqc, se caux biauv fih njietv. Jangv yaac nyic ziepc ndorqc. Gu'nyuoz buang jienv zien jiem. Longc yietc waanc buo cin joih jiem. 9Jiem-ding nyei hniev-daauh se ziepc hmz lungz. Biauv gu'nguaaic wuov deix qongx-qongx yaac longc jiem buang jienv.
10Yiem Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx ninh zuqc i dauh ke^lu^mbim nyei fangx longc jiem buang jienv. 11Naaiv deix i dauh ke^lu^mbim yang jienv ndaatv nyic ziepc ndorqc ndaauv. Yietc dauh nyei yietc bung ndaatv biaa ndorqc ndaauv yaac yang donx jienv wuov bung njongc. Naaiv dauh yang nyei wuov bung ndaatv caux wuov dauh yang nyei naaiv bung ndaatv camx jienv jaax. 12Da'nyeic dauh ke^lu^mbim nyei ndaatv, yietc bung ndaatv biaa ndorqc ndaauv, yang mingh donx jienv njongc. Wuov bung ndaatv yaac biaa ndorqc, caux da'yietv dauh ke^lu^mbim camx jienv. 13Naaiv deix i dauh ke^lu^mbim yang ndaatv nyic ziepc ndorqc ndaauv. Naaiv deix i dauh souv jienv, hmien huin mingh gauh hlo jiex wuov qongx.
14Ninh longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv caux la'maah ndie-muonc zoux kuaaiv mbaeqc gaengh ndie congx jienv ke^lu^mbim nyei fangx.

I Norm Dongh Siqv Ndiouh

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 7:15-22)

15Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx zoux i norm domh ndiouh hlang faah ziepc hmz ndorqc. I norm ndiouh dueiv-mueiz borqv biaa ndorqc hlang. 16Ninh ciqv limc nzenc jienv ndiouh dueiv-mueiz. Ninh aengx zoux yietc baeqv norm ziqc liouh biouv dingx jienv naaiv deix limc. 17Ninh zorqv naaiv deix i norm ndiouh liepc daaih don jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx. Maaih norm yiem naamh bung, maaih norm yiem baqv bung. Naamh bung wuov norm heuc Yaakin. baqv bung wuov norm heuc Mbo^aatc.