4

Máh Crơng Radỡng Tâng Dống Sang Toâr

1Puo Sa-lamôn táq muoi lám prông sang toâq sapoan, dũ coah chiaq bữn bar chít coat, cớp sarỡih muoi chít coat. 2Án táq ỗ toâr toâq sapoan noau dŏq Dỡq Mưt. Yarũ sỡng coat; ngoah ỗ ki la‑a muoi chít coat; chiaq avĩel tỗ ỗ toâr ki bữn pái chít coat. 3Pưn kíng ỗ alới táq máh rup ntroŏq tangcáh cỡt muoi sâiq cớp tỗ ỗ, muoi coat bữn muoi chít lám rup. Alới pasang cỡt bar rana, bữn rana pỡng cớp rana pưn. 4Noau achúh ỗ toâr ki tâng pỡng cloong rup ntroŏq tangcáh muoi chít la bar lám ca táq toâq sapoan. Muoi chít la bar lám ntroŏq ki, pái lám to moat chu coah angia pỡng, pái lám to moat chu coah angia pưn, pái lám to moat chu coah angia mandang loŏh, cớp pái lám ễn to moat chu coah angia mandang pât. 5Ỗ ki cubân máh cứm pỗn. Kíng ỗ machớng cớp kíng cachoc, samoât piar aluang paliang aloŏh. Têq chóq dỡq tâng ỗ ki mán 66,000 lit. 6Tỗp alới táq ỗ cớt muoi chít lám, sỡng lám dŏq coah angia pưn Dống Sang Toâr, ma sỡng lám ễn dŏq coah angia pỡng. Ỗ nâi dŏq ariau máh sâiq charán ễ dững bốh chiau sang. Dỡq tâng ỗ toâr dŏq yỗn tỗp tễng rit sang ariau.
7Tỗp alới ĩt yễng táq muoi chít lám rông tớu, táq samoât noau khoiq atỡng, chơ dững dŏq tâng clống la‑a tâng Dống Sang Toâr, coah angia pưn sỡng lám, cớp coah angia pỡng sỡng lám. 8Tỗp alới táq cachơng muoi chít lám, chơ dững dŏq tâng clống la‑a tâng Dống Sang Toâr, coah angia pưn sỡng lám, coah angia pỡng sỡng lám. Cớp alới táq tangan yễng muoi culám bễng hỡ.
9Tỗp alới táq nchŏh coah clống yỗn máh cũai tễng rit sang, cớp táq nchŏh la‑a coah tiah; ma máh ngoah toong dŏq catáng nchŏh ki, alới blom nheq toâq sapoan. 10Ma ỗ toâr alới achúh yáng tiah cheq soq coah angia pưn Dống Sang Toâr, ma ỡt yáng angia mandang loŏh.
11Huram táq máh adéh, sán, cớp tangan. Án táq yỗn moâm dũ ramứh samoât án khoiq par‑ữq cớp puo Sa-lamôn yỗn Dống Sang Toâr bữn neq:
   12Tanũl bar ntreh,
   plỡ tanũl bar lám cỡt samoât rup tangan tâng pỡng tanũl,
   13tâng pỡng pứp tanũl bữn rup sái-sô cớp rup ỗiq-tâi pỗn culám ŏ́c, patoi cỡt bar rana tâng bar plỡ tanũl,
   14máh ỗ cớt cớp sanưn ỗ,
   15ỗ toâr cớp muoi chít la bar lám ntroŏq tangcáh ca dỡ ỗ toâr ki,
   16máh adéh, sán, cantrieih, cớp máh crơng radỡng canŏ́h hỡ.
 Nheq máh crơng nâi Huram táq toâq sapoan noau sat, ien tâc tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, samoât puo Sa-lamôn khoiq ớn án táq.
17Puo Sa-lamôn chiau yỗn án táq dũ ramứh ki pỡ ntốq tooc tâng ntốq tapín cheq crỗng Yôr-dan, bân mpứng dĩ bar coah vil Sucôt cớp vil Sarê-than. 18Ngkíq nheq tữh crơng án khoiq táq tâng ntốq ki la sa‑ữi lứq; tỡ bữn noau dáng máh léq ntâng sapoan noau táq máh crơng ki.
19Puo Sa-lamôn ớn táq toâq yễng crơng tâng Dống Sang Toâr, bữn neq: Prông sang cớp cachơng dŏq chóq bễng mi chiau sang yỗn Yiang Sursĩ; 20rông tớu cớp chớp tớu la táq toâq yễng ca o lứq, dŏq tacât yáng moat Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, samoât án khoiq patâp dŏq chơ; 21piar aluang dŏq pasang, máh chớp tớu, cớp crơng tacáp la táq toâq yễng; 22sarkĩauq dŏq cứt ruaiq tớu, máh tangan, máh cuban tadỡng crơng phuom, cớp máh chô chóq rahững ũih. Dũ ramứh nâi la táq toâq yễng nheq. Máh ngoah toong Dống Sang Toâr coah tiah cớp ngoah toong mut chu Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt noau blom toâq yễng tê.