4

Tej Cuabyeej Hauv Lub Tuamtsev

(1 Vajntxwv 7.23-51)

1Vajntxwv Xalumoos ua tau ib lub thaj tooj, qhov ntev muaj nees nkaum tshim, qhov dav muaj nees nkaum tshim thiab qhov siab muaj kaum tshim. 2Thiab nws muab tooj nchuav tau ib lub rhawv kheej kheej siab tsib tshim, sab npoo no rau sab npoo tid muaj kaum tshim, thiab lub cheeb muaj peb caug tshim. 3Nws muab tooj nchuav ua ob lub thi los thi puagncig lub rhawv sab nraud, ib lub nyob saum toj thiab ib lub nyob hauv qab thiab ib co duab heev nyuj uas yeej nchuav lo nrog rau ntawm lub rhawv. 4Luag muab lub rhawv ntawd txawb rau saum kaum ob tug nyuj tooj nraubqaum uas tig taubhau rau sab nraud, peb tug nyuj twg tig rau ib sab. 5Lub rhawv ntawd tus npoo tuab peb nti, tus npoo zoo li tej npoo khob, thiab muab zaj ntug nraud zaig txaij nraug zees nthuav zoo li lub paj lilis. Lub rhawv ntawd ntim tau kwvyees li peb txhiab thoob dej. 6Nws tseem ua tau kaum lub rhawv dej; nws muab tsib lub txawb rau ntawm lub Tuamtsev sab nrad thiab muab tsib lub txawb rau sab pem. Cov rhawv dej ntawd yog ua cia tau ntxuav tej nqaij uas yuav coj mus hlawv fij. Cov dej hauv lub rhawv loj yog cia rau cov povthawj ntxuav cev.
7-8Nws muab kub ua kaum tus ncej txawb teeb raws li tej qauv uas ibtxwm ua, thiab kaum lub nrooj, txawb rau ntawm chav loj hauv lub Tuamtsev, ib sab twg muab tsib lub rooj thiab tsib lub teeb txawb rau. Nws tseem muab kub nchuav ua ib puas lub tais thiab.
9Nws ua tau ib chav rau hauv nruab nrog rau cov povthawj thiab ua tau ib chav loj rau sab nraud. Nws muab tooj vuam cov qhovrooj ntawm cov roojvag uas mus rau hauv ob chav ntawd. 10Nws muab lub rhawv tooj txawb rau ntawm lub Tuamtsev ceskaum sab hnubtuaj qabteb.
11-16Hulas tseem ua ib co laujkaub ib co duav yawm tshauv thiab ib co tais. Nws ua txhua yam rau lub Tuamtsev tiav raws li Vajntxwv Xalumoos xav kom nws ua xwsli:
  Ob tug ncej tooj
  Ob lub hau uas khwb rau ob tug ncej
  Cov saw uas dai rau ob lub hau khwb ncej
  Ob tsham tswb tooj uas muaj plaub puas
   lub zoo li txiv ntsiav kws dai ncig
   ob lub hau ncej
  Kaum lub tsheb tooj
  Kaum lub phiab tooj
  Lub rhawv tooj
  Kaum ob tug nyuj uas txawb lub rhawv tooj
  Cov laujkaub, cov duav yawm tshauv, thiab diav rawg.
Tagnrho tej ntawd puavleej yog Hulas tus kws nchuav tooj nchuav hlau ua, nws ua raws li Vajntxwv Xalumoos kom nws ua siv rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev.
17Vajntxwv kom ua tej ntawd nyob hauv lub tiaj av nplaum uas nyob nruab nrab ntawm Xukaus thiab Xeledas hauv lub Hav Yauladees. 18Tej tooj uas Xalumoos muab los ua tej ntawd ntau heev, thiaj tsis muaj leejtwg muab luj tau hais tias hnyav npaum li cas.
19Vajntxwv Xalumoos tseem muab kub ua tej rooj tog rau hauv lub Tuamtsev li no: lub thajfij thiab cov rooj rau ncuav fij rau tug TSWV; 20Cov ncej txawb teeb thiab cov teeb uas muab kub ua thiab taws rau ntawm hauv ntej hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus raws li npaj tseg lawm; 21tej paj, tej teeb, thiab tej ciaj, 22tej txiab txiav teebxeeb, tej phiab, tej tais rau hmoov tshuaj tsw qab thiab cov yias rauv ncaigtaws. Txhua yam uas hais los no puavleej muab kub ua xwb. Lub Tuamtsev tej qhovrooj sab nraud thiab tej qhovrooj uas mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus puavleej yog muab kub vuam rau.