4

Dram Gơnam Amăng Sang Yang

(1 Ƀing Pơtao 7:23-51)

1Pơtao Solomôn brơi kơ ƀing ding kơna ñu pơkra sa boh kơnưl ko̱ng hơmâo rơyong ñu glông duapluh haih, tơda ñu glông duapluh haih laih anŭn dơ̆ng ñu glông pluh haih. 2Ñu ăt brơi kơ ƀing gơñu pơkra sa boh brŏng hăng gơnam pơsơi laih anŭn arăng pơanăn Brŏng Rơsĭ. Rup brŏng anŭn wĭl, pơkă hơmâo pluh haih čơdơ̆ng mơ̆ng jăh gah anai truh pơ jăh gah adih laih anŭn dơlăm ñu glông rơma haih. Kuăl wĭl jum dar ñu hơmâo klâopluh haih. 3Gah yŭ kơ jăh brŏng anŭn, ƀing gơñu pơhrôp hăng gơnam hrup hăng rup rơmô tơno jum dar. Rĭm haih hơmâo pluh boh rup rơmô tơno. Khul rup anŭn ƀing gơñu pơkra amăng dua tơroai pơkle̱p lir hrŏm sa hăng brŏng anŭn yơh.
4Ƀing gơñu pioh brŏng anŭn ƀơi rŏng pluh-dua drơi rup rơmô tơno ko̱ng kar hăng anai:
    klâo drơi anăp nao pơ gah dư̱r,
    klâo drơi anăp nao pơ gah yŭ̱,
    klâo drơi anăp nao pơ gah thu̱ng
    laih anŭn klâo drơi anăp nao pơ gah ngŏ̱.
 Brŏng anŭn dŏ ƀơi rŏng pluh-dua drơi rơmô anŭn laih anŭn gah klon khul rup rơmô anŭn anăp nao pơ anih tŏng krah yơh.
5Brŏng anŭn kơpa̱l sa păh tơngan laih anŭn jăh ñu hrup hăng jăh mŏng jing hrup hăng rup bơnga pông yang hlak bluh bơnga. Brŏng anai dưi djă̱ ia truh kơ klâo-rơbâo bat yơh.
6Ƀing gơñu ăt pơkra pluh boh kơƀŭng pioh ia kiăng kơ rao hơdôm gơnam ngă yang čuh. Rơma boh ƀing gơñu pioh pơ gah thu̱ng laih anŭn rơma boh dŏ glaĭ ƀing gơñu pioh pơ gah dư̱r brŏng anŭn. Hơdôm kơƀŭng anŭn arăng pioh kiăng kơ rao hơdôm gơnam ngă yang čuh, samơ̆ ia amăng brŏng adih kiăng pioh kơ ƀing khua ngă yang yơh yua kiăng kơ rao gơñu pô.
7Ƀing ding kơna pơtao Solomôn pơkra pluh ƀĕ tơkai kơđen mah tui hăng hrôp hơmâo kơčrâo brơi laih, laih anŭn pioh khul tơkai kơđen anŭn amăng Anih Rơgoh Hiam sang yang, rơma ƀĕ pơ gah thu̱ng laih anŭn rơma ƀĕ adih pơ gah dư̱r. 8Ƀing gơñu ăt pơkra pluh boh kơƀa̱ng laih anŭn pioh khul kơƀa̱ng anŭn amăng anih anŭn mơ̆n, rơma boh pơ gah thu̱ng laih anŭn rơma boh adih pơ gah dư̱r. Ƀing gơñu ăt pơkra sa-rơtuh boh mŏng añăh mơ̆n.
9Ƀing gơñu pơkra wăl tơdron kơ ƀing khua ngă yang laih anŭn wăl tơdron prŏng hrŏm hăng khul bah amăng mơ̆n. Ƀing gơñu go̱m bah amăng anŭn hăng ko̱ng. 10Bơ kơ brŏng prŏng arăng iâu Brŏng Rơsĭ anŭn, ƀing gơñu pioh gah thu̱ng jing ƀơi akiăng asuĕk gah thu̱ng ngŏ̱ kơ sang yang yơh.
11Huram ăt pơkra khul gŏ, khul ƀơñ kuaĭ laih anŭn khul mŏng añăh mơ̆n.
 Tui anŭn, Huram pơgiŏng hĭ abih bang bruă mơnuă brơi kơ pơtao Solomôn amăng sang yang Ơi Adai tui hăng gah yŭ anai:
  12Dua ƀĕ tơmĕh prŏng
    dua boh čơlŭ akŏ dưh ƀơi ngŏ akŏ khul tơmĕh anŭn
    dua blah hơñuăl mơñam pơhrôp kơ dua boh čơlŭ akŏ dưh ƀơi akŏ khul tơmĕh anŭn
  13rup pă̱-rơtuh boh pumƀre kơ dua blah hơñuăl mơñam, jing hơmâo dua tơroai boh pumƀre kơ sa blah hơñuăl mơñam, kiăng pơhrôp khul čơlŭ akŏ dưh ƀơi akŏ khul tơmĕh anŭn;
  14khul hip rơdêh wơ̆t hăng khul kơƀŭng mơ̆n
  15Brŏng Rơsĭ hrŏm hăng rup pluh-dua drơi rơmô tơno gah yŭ kơ brŏng anŭn;
  16khul gŏ hăng khul ƀơñ kuaĭ kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ hơbâo apui, khul ƀuông rưng klâŏ añăm laih anŭn abih bang khul gơnam yua amăng anŭn.
 Abih bang gơnam Huram-Abi hơmâo pơkra brơi laih kơ pơtao Solomôn kiăng yua amăng sang yang Yahweh. Ñu le̱ng kơ tuh pơkra hơdôm gơnam anŭn hăng ko̱ng kruăh bơngač soh sel.
17Pơtao Solomôn brơi ƀing ding kơna ñu tuh pơkra khul gơnam anŭn amăng grŏ̱ ngă hăng lŏn kraĭ ƀơi anih tơhnă̱ Yurdan, jing anih kơplăh wăh plei pơnăng Sukkôt hăng plei pơnăng Zarethan. 18Pơtao Solomôn brơi kơ ƀing ding kơna ñu pơkra lu biă mă gơnam anŭn. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu thâo pơkă tơlơi pơkơtraŏ ko̱ng anŭn ôh.
19Ƀing ding kơna pơtao Solomôn ăt pơkra abih bang dram gơnam hăng mah kiăng kơ yua amăng sang yang Yahweh mơ̆n kar hăng anai:
    kơnưl mah
    kơƀa̱ng mah kiăng kơ pioh Ƀañ Tơpŭng Rơgoh Hiam
  20khul tơkai kơđen hăng mah phŭn wơ̆t hăng khul apui kơđen mơ̆n kiăng kơ čuh gah anăp kơ Anih Rơgoh Hiam Hloh tui hăng Yahweh pơtă laih;
  21khul rup bơnga, khul apui kơđen laih anŭn khul gai ke̱p apui mah;
  22khul gai pơthăm apui, khul mŏng añăh, khul ja̱m laih anŭn khul gŏ hơdăng ngur le̱ng kơ pơkra hăng mah phŭn soh sel.
  Khul bah amăng sang yang ăt go̱m hĭ hăng mah mơ̆n, anŭn jing bah amăng gah lăm mŭt nao pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh laih anŭn bah amăng mŭt nao pơ anih phŭn jing Anih Rơgoh Hiam.