5

1Txhua yaam num kws vaajntxwv Xalaumoo ua Yawmsaub lub tuam tsev txhad tav taag le nuav. Hab Xalaumoo coj tej nyaj tej kub hab tej pestwj swv huvsw kws nwg txwv Tavi tub muab xyeem pub rua Vaajtswv lawd lug muab khaws ca rua huv tej txhaab nyaj huv Vaajtswv lub tuam tsev.

Xalaumoo coj Vaajtswv lub swb xaab lug rua huv lub tuam tsev

(1Vntx. 8:1-9)

2Mas Xalaumoo hu Yixayee cov kev txwj quas laug, yog txhua tug kws ua hlub huv txhua xeem hab txhua cum tug thawj tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee es yuav moog coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug tawm huv Tavi lub nroog kws yog lub roob Xi‑oo lug. 3Mas taag nrho Yixayee cov txwvneej tuaj txoos ua ke ntawm vaajntxwv xubndag rua lub swjhawm kws ua kevcai paam noj haus rua lub xyaa hli. 4Cov Yixayee tej kev txwj quas laug suavdawg tuaj txhwj mas cov Levi txawm nqaa lub swb xaab. 5Puab coj lub swb xaab hab lub tsev ntaub sws ntswb hab tej pestwj dawb huv huvsw kws nyob huv lub tsev ntaub moog. Tej nuav cov pov thawj hab cov Levi yog cov kws coj lug. 6Vaajntxwv Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee suavdawg kws tuaj txoos ua ke rua ntawm nwg xubndag nyob ntawm lub swb xaab hab muab yaaj muab nyuj coob kawg lug tua xyeem suav tsw txheeb le. 7Cov pov thawj txhad coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug moog rua ntawm lub chaw kws npaaj ca huv lub tuam tsev chaav saab huv kws yog chaav dawb huv kawg nkaus, mas muab tso rua huv qaab ob tug Khelunpee phob kauj tis. 8Ob tug Khelunpee hov nthuav kauj tis rua sau lub chaw kws txawb lub swb xaab mas txhad roog lub swb xaab hab ob tug laag kwv. 9Ob tug laag hov ntev heev, mas yog nyob huv chaav dawb huv mas pum ob tug tw laag tshwm huv chaav saab huv tuaj, kuas yog nyob saab nrau mas tsw pum. Mas ob tug laag hov tseed nyob hov ntawd txug naj nub nwgnuav. 10Tsw muaj daabtsw nyob huv lub swb xaab le tsuas yog ob daim txag zeb kws Mauxe muab tso rua huv ntawm lub roob Haule kws yog lub chaw kws Yawmsaub nrug cov Yixayee sws cog lug tseg rua thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug.
11Dhau hov cov pov thawj tawm huv chaav dawb huv lug. Cov pov thawj kws nyob hov ntawd suavdawg tau tu puab tug kheej kuas dawb huv lawm, puab tsw xaam tas yog nub kws paab twg ua num. 12Cov Levi kws yog cov hu nkauj suavdawg, yog Axas, Hemaa hab Yentuthu hab puab cov tub hab puab cov kwvtij naav tsoog tsho ntaub maag zoo zoo tau npuaj nruag tooj lab ntaus nkauj nog ncaas miv hab ntaus nkauj nog ncaas luj sawv quas ntsug ntawm lub thaaj saab nub tuaj hab muaj cov pov thawj kws tshuab raaj xyu ib puas neeg nkaum leej. 13Cov tshuv raaj hab cov hu nkauj yuav tsum tsaa suab nrov ib txhwj qhuas hab ua Yawmsaub tsaug. Mas thaus puab tsaa suab nrov nrug suab raaj hab suab nruag npuaj tooj lab hab lwm yaam suab phim nkauj, tes puab qhuas Yawmsaub has tas,
  “Yawmsaub yog tug zoo,
   nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws tsw kawg,”
mas ib tauv fuab txawm lug puv nkaus Yawmsaub lub tuam tsev.
14Mas cov pov thawj txhad sawv ntsug ua num tsw tau vem tauv fuab hov, tsua qhov Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus Vaajtswv lub tuam tsev.