5

1Saa^lo^morn zoux ziangx zaangc Ziouv nyei biauv nyei yietc zungv gong, ninh dorh ninh nyei die, Ndaawitv, fungx bun Tin-Hungh nyei yietc zungv ga'naaiv, se jiem, nyaanh caux nyungc-nyungc jaa-sic, dorh daaih an jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx.

Dorh Laengz Ngaengc Waac Faang Bieqc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 8:1-9)

2Saa^lo^morn Hungh heuc I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ caux fingx-fingx nyei bieiv-zeiv, caux bungh buonc nyei bieiv-zeiv, daaih taux Ye^lu^saa^lem weic dorh Ziouv nyei ⟨mienh gox⟩ yiem Ndaawitv nyei Zingh, ⟨mienh gox⟩ daaih. 3Taux cietv hlaax, doix jiex zipv nyei ziangh hoc, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mingh gapv zunv hungh diex wuov.
4I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx mienh gox daaih taux wuov zanc, ⟨Lewi Mienh⟩ ziouc bouh Laengz Ngaengc Waac Faang. 5Ninh mbuo dorh Laengz Ngaengc Waac Faang caux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux yietc zungv cing-nzengc jaa-dorngx. Sai mienh caux Lewi Mienh gaeng faaux daaih. 6Saa^lo^morn Hungh caux gapv zunv yiem ninh nyei nza'hmien nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv yiem Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien fongc horc ba'gi yungh caux ngongh weic zoux ziec nyei ga'naaiv camv! haic, zungv funx maiv cing, saauv maiv hingh.
7Sai mienh ziouc dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv taux an faang nyei dorngx, se singx dinc gu'nyuoz, ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ yiem ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ nyei ndaatv ga'ndiev. 8Ke^lu^mbim yang jienv ndaatv Laengz Ngaengc Waac Faang yiem nyei dorngx gu'nguaaic yaac nzie jienv Laengz Ngaengc Waac Faang caux gaeng faang nyei ndiangx. 9Gaeng faang nyei ndiangx ndaauv nyei. Doix ziangx singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien maengx, se yiem Cing-Nzengc nyei Dorngx, mangc duqv buatc naaiv deix ndiangx. Mv baac yiem Cing-Nzengc nyei Dorngx ga'nyiec maengx mangc maiv buatc aqv. Naaiv deix ndiangx corc yiem naaic taux ih jaax hnoi. 10Laengz Ngaengc Waac Faang kungx maaih Mose yiem Holepv Mbong an wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv. Cuotv liuz naaic maiv maaih haaix nyungc. Naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-benv se I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung, nqa'haav Ziouv caux ninh mbuo liepc nyei ngaengc waac.
11Dongh wuov zanc yiem jienv wuov nyei sai mienh saax ganh cing-nzengc daaih yaac maiv bun nqoi ziux ninh mbuo nyei guanh. Sai mienh yiem Cing-Nzengc Dorngx cuotv daaih wuov zanc, 12maaih baaux nzung nyei Lewi Mienh, Aasaapc, Hemaan caux Ye^ndu^tun, caux ninh mbuo nyei dorn mbuo caux zuangx gorx-youz. Ninh mbuo zuqv jienv la'maah ndie-muonc nyei lui-houx, souv jienv ziec-dorngh nyei dong bung maengx. Ninh mbuo nanv jienv caauh zeiv caux domh daanh baah, fiuv-daanh baah. Aengx maaih yietc baeqv nyic ziepc dauh biomv nzatc nyei sai mienh caux ninh mbuo yiem wuov. 13Biomv nzatc nyei mienh caux baaux nzung nyei mienh oix zuqc bun mienh muangx duqv haiz ninh mbuo ceng Ziouv, laengz zingh Ziouv nyei nzung dongh dangh cuotv qiex. Ninh mbuo yaac biomv nzatc aengx nqaapv caauh zeiv, longc ziex nyungc zoux nzung nyei jaa-sic caux jienv baaux nzung nyei mienh ceng Ziouv gorngv,
  “Ninh se longx haic,
   weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
 Singx dinc, se benx zaangc Ziouv nyei biauv, maaih mbuonx yiem buangv nzengc.
14Laaix mbuonx, sai mienh maiv haih zoux gong fu-sux weic zuqc Ziouv nyei njang-laangc yiem buangv Tin-Hungh nyei biauv.