6

Nau Nhhơr Ngih Brah, Jêh Ri Nau Mbơh Sơm Y-Salômôn

1Aƀaơ, Y-Salômôn lah: "Yêhôva lah jêh ma Păng mra gŭ tâm ntŭk ngo klĕng. 2Ƀiălah gâp ndâk jêh ma May du mlâm ngih bu yơk, du ntŭk prăp ma May gŭ ƀaƀơ n'ho ro."
3Pôri hađăch rle măt păng jêh ri mŏt ton ma le rngôch phung Israel; dôl le rngôch phung Israel tâm rƀŭn gŭ ndâk da dê. 4Păng lah: "Mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu phung Israel, jêng Nơm hŏ ton jêh lah ma Y-David, mbơ̆ gâp, jêh ri aƀaơ aơ ma ti Păng dơi ƀư nau ton nây hŏ dơi jêng ngăn jêh; Păng lah: 5Ntơm bơh nar gâp njŭn leo phung ƀon lan ngluh bơh n'gor bri Êjipt, gâp ê hŏ săch ôh du rplay ƀon tâm ndŭl mpôl phung Israel gay ndâk du mlâm ngih brah, gay dơm Amoh gâp gŭ ta nây, jêh ri gâp ăt mâu hŏ săch lĕ du huê bunuyh jêng kôranh chiă uănh phung ƀon lan Israel gâp; 6ƀiălah gâp hŏ săch jêh Yêrusalem, gay dơm Amoh gâp ta nây, jêh ri gâp hŏ săch jêh Y-David jêng kôranh chiă uănh phung ƀon lan Israel gâp. 7Pôri, Y-David, mbơ̆ gâp rơm ndrăp ơm jêh tâm nuih n'hâm ŭch ndâk du rplay ngih brah gay prăp ma Amoh Yêhôva Brah Ndu 8Ƀiălah Yêhôva lah ma Y-David, mbơ̆ gâp, kơt aơ: 'Yorlah may geh nau mĭn rơm ndrăp ơm jêh tâm nuih n'hâm may ŭch ndâk du rplay ngih brah ma Amoh gâp, nau nây jêng ueh ngăn yơh, 9nđâp lah pô nây may mâu mra ndâk ôh ngih nây; ƀiălah kon bu klâu may deh mra ndâk ngih brah nây ăn ma Amoh gâp.' 10Aƀaơ ri Yêhôva hŏ ƀư tâm di jêh nau Păng ngơi, ntrôl gâp ntrok ăn Y-David, mbơ̆ gâp, jêh ri gŭ kalơ sưng hađăch chiă uănh phung Israel, di tĭng nâm Yêhôva hŏ ton jêh; yor ri dĭng gâp ndâk du rplay ngih brah ma Amoh Yêhôva Brah Ndu phung Israel, 11jêh ri ta ngih brah nây gâp hŏ dơm jêh hip, tâm hip nây geh nau tâm rnglăp Yêhôva ƀư jêh đah phung ƀon lan Israel."
12Jêh ri Y-Salômôn dâk pa năp nơng ƀư brah Yêhôva, tra năp măt le rngôch phung Israel gŭ rƀŭn, jêh ri păng yơr ti. 13(yorlah păng hŏ jan jêh du mlâm râng ƀư ma kông, jong prăm hăt, jêh ri dĭ rkăng prăm hăt, prêh pe hăt, n'gân ta nklang trong nhuang vâl; păng dâk ta nây, chon kômâk tra năp măt phung ƀon lan Israel gŭ rƀŭn, păng yơr ti kalơ trôk), 14păng lah: "Ơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel! Ta kalơ trôk jêh ri tâm neh ntu, mâu hôm geh brah êng ôh tâm ban nâm bu May. May ăt ndjôt prăp lĕ nau tâm rnglăp jêh ri mpơl nau May rŏng n'hêl nanê̆ ngăn ma phung oh mon May, jêng phung chuat pa năp May ma lĕ nuih n'hâm khân păng; 15ma đah oh mon May Y-David, mbơ̆ gâp; nanê̆ ngăn May ngơi jêh ma bâr mbung May hŏ ton ma păng: Moh ntil bâr May lah, ma ti May hŏ ƀư nanê̆ jêh tât dơi jêng nâm bu nar aơ. 16Yor ri, Ơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel, May hŏ ton jêh ma oh mon May Y-David, mbơ̆ gâp, kơt aơ: 'May mâu mra pah pưt ôh ta năp gâp du huê bu klâu gŭ ta kalơ sưng hađăch Israel, tơlah phung kon buklâu may njrăng ma trong khân păng chuat, ndjôt prăp nau vay gâp ntăm tâm ban nâm bu may hŏ ƀư jêh ta năp gâp? Aƀaơ dăn hom ma Păng gay mât njrăng nau ton nây. 17Yor nây, Ơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel! Ăn nau May hŏ ngơi jêh ma Y-David, oh mon May dơi tâm di ngăn.
18Ngăn lĕ! Brah Ndu mra gŭ ndrel ma bunuyh tâm neh ntu aơ? Ri trôk, jêh ri ta kalơ dŭt prêh mâm dĭng mâu dơi prăp May ôh, ang ma ngih aơ gâp hŏ ndâk jêh mâu dơi ôh prăp ma May! 19Nđâp tơlah pônây, Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp! Dăn May rkêng tôr yô̆ klâng lĕ nau vơh vơl tâm nau mbơh sơm oh mon May dăn ta năp măt May. 20Dăn ma May lin măt uănh ma ngih aơ măng nâm nar, yorlah ngih aơ ntŭk May hŏ ton jêh: Mra dơm Amoh May ta nây. Tơlah oh mon May gŭ mbơh-sơm ta ntŭk aơ, dăn May rkêng tôr iăt ma nau khân păng dăn. 21Moh ntil nau oh mon May jêh ri phung ƀon lan May Israel vơh vơl dôl khân păng mbơh sơm rle ma ntŭk aơ; dăn May iãt hom bơh ntŭk May gŭ tâm trôk, jêh ri tơlah May hŏ tăng jêh, ăn May sŏk dơn, yô̆ an hom.
22Tơlah mbu nâm ƀư tih đah phung chiau meng păng, jêh ri bu ăn păng ton săk, tơlah păng tât ton săkpa năp nơng May tâm ngih aơ, 23rnôk nây dăn ma May bơh trôk iăt, ƀư, jêh ri phat dôih phung oh mon May, nsĭt ma phung kue tĭng nâm nau păng ƀư, ăn nau tih păng nkhŭt ta kalơ bôk păng nơm, jêh ri kơp sŏng ma bunuyh geh nau sŏng, jêh ri nkhôm ma păng tĭng nâm nau sŏng păng.
24"Tơlah phung ƀon lan Israel May, ƀư tih đah May, rai roh yor tâm lơh đah phung rlăng, jêh nây tơlah khân păng plơ̆ sĭt ma May, dơn Amoh May, jêh ri mbơh sơm vơh vơl pa năp May tâm ngih aơ, 25rnôk nây iăt hom bơh kalơ trôk jêh ri yô̆ an nau tih phung ƀon lan Israel May, jêh ri njŭn leo tay khân păng sĭt ma bri May ăn jêh ma khân păng jêh ri ma phung che khân păng.
26"Tơlah trôk prăng, jêh ri mâu geh mih ôh, yorlah khân păng ƀư tih jêh đah May; tơlah jêh May tâm rmal khân păng, khân păng ran ta ntŭk aơ gay mbơh sơm, gĭt năl ma Amoh May, chalơi nau tih khân păng, 27ta rnôk ri dăn ma May tă bơh kalơ trôk rkêng tôr iăt hom, jêh ri yô̆ an ma nau tih phung oh mon May jêh ri ma phung ƀon lan Israel, tơlah May nti jêh ma khân păng trong ueh jêng di ma khân păng chuat hăn, jêh ri ăn dak mih djrah ta kalơ neh May ăn jêh ma phung ƀon lan May jêng drăp ndơm chăm.
28"Tơlah geh nau ât ji ngot, nau ji tưp, năm phang toyh, nau ek găm sa, ndrŭng, mâu lah krah; mâu lah phung rlãng nchueng văr jŭm ƀon khân păng gŭ; moh ntil nau ji khit ndal, moh ntil nau ji tât; 29nâm bu ntĭt geh du huê, mâu lah le rngôch phung ƀon lan Israel May, ăp nơm hŏ gĭt năl jêh nau rêh ni păng, nau rngot rvê tâm păng nơm, jêh ri yơr ti rle ma ngih aơ mbơh sơm jêh ri dăn moh ntil nau ŭch, 30nôk nây dăn ma May tă bơh trôk jêng ntũk May gŭ, rkêng tôr iăt hom, jêh ri yô̆ an, plơ̆ sĭt lah ma ăp nơm tĭng nâm trong kan khân păng, yorlah May hŏ gĭt năl jêh nuih n'hâm khân păng (nanê̆ ngăn kanŏng êng May yơh dơi gĭt năl nuih n'hâm phung kon bunuyh); 31gay ma khân păng dơi klach yơk ma May jêh ri chuat tâm trong May du bông nau rêh khân păng gŭ ta kalơ neh bri May hŏ ăn jêh ma phung che hên.
32"Tâm ban lĕ, tơ lah du huê bu năch, mâu jêng phung ƀon lan Israel May ôh, ƀiălah yor Amoh May jêng toyh, jêh ri yor ti brah nau dơi May yơr jêh, khân păng mra văch tât tă bơh n'gor bri ngai rle năp mpeh ngih aơ mbơh sơm, 33iăt hom bơh ntũk May gŭ ta kalơ trôk, jêh ri ƀư hom tĭng nâm le rngôch nau bu năch nây kuăl mbơh sơm ma May, gay ma le rngôch phung bunuyh ƀon lan ta neh ntu dơi gĭt năl Amoh May jêh ri klach yơk ma May, nâm bu phung ƀon lan Israel May, jêh ri gay ma khân păng dơi gĭt năl ngih aơ ndâk jêh, bu ntơ ma Amoh May.
34"Tơlah phung ƀon lan May du dâk hăn tâm lơh đah phung rlăng khân păng tĭng nâm trong May mra prơh khân păng hăn, tơlah khân păng mbơh sơm ma May, rle năp mpeh ma ƀon May hŏ săch jêh aơ, jêh ri ma ngih brah aơ gâp ndâk jêh ma Amoh May, 35nôk nây iăt hom tă bơh kalơ trôk nau khân păng mbơh sơm dăn jêh ri sâm koh dŏng khân păng.
36"Tơlah phung ƀon lan Israel ƀư tih đah May (yorlah mâu geh du huê bunuyh ôh mâu geh nau tih), jêh ri May ji nuih ma khân păng, jao khân păng ăn ma phung rlăng, jêh ri phung rlăng nhŭp leo khân păng kŏ tât jêng bu nă ma bri ngai mâu lah dăch; 37tơlah tâm n'gor bu njŭn khân păng jêng bu nă, khân păng nklân rvê tay, rmal nau tih, jêh ri dăn ma May, lah: 'Hên hŏ ƀư tih jêh, ƀư âk ntil nau kue jêh ri gŭ ngao krao sach geh nau djơh mhĭk, -38 tơlah tâm n'gor nây phung rlăng hŏ njŭn khân păng tât ăn jêng bu nă, khân păng rmal nau tih ma le rngôch nuih n'hâm lĕ nau mĭn plơ̆ sĭt ma Kôranh Brah, mbơh sơm ma Păng mpeh ma n'gor Kôranh Brah hŏ ăn jêh ma u che (chô yau) khân păng, ma ƀon Kôranh Brah hŏ săch jêh, jêh ri ma ngih brah gâp ndâk jêh ma Amoh May, -39 dăn ma Kôranh Brah tă bơh trôk jêng ntŭk May gŭ, ăn May iăt hom nau khân păng dăn mbơh sơm, koh dŏng khân păng, jêh ri yô̆ an nau tih phung ƀon lan May hŏ ƀư tih jêh đah May.
40Pôri, Ơ Brah Ndu gâp ơi! Aƀaơ ri dăn ma May rkêng tôr iăt, măt uănh ma nau mbơh sơm tâm ntŭk aơ.
41"Aƀaơ, Ơ Yêhôva Brah Ndu! dâk hom, gay ma May jêh ri hip nau dơi May dơi lăp tâm ntŭk May rlu! Ơ Yêhôva Brah Ndu, ăn phung kôranh ƀư brah May nsoh nau tâm rklaih, jêh ri phung kloh ueh May răm maak ma nau ueh May.
42Ơ Yêhôva Brah Ndu, lơi ta mprơh ôh nơm May tŏ dak ƀâu kah!
 Kah gĭt hom ma nau May rŏng nanê̆ ngăn ma Y-David oh mon May.