6

Sa-lô-môn cầu nguyện và chúc phước

1Vua Sa-lô-môn liền cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, Chúa đã bảo: 'Ta sẽ ngự trong nơi u minh dày đặc.'
2Nhưng con đã xây một Đền thờ để Chúa ngự đời đời!" 3Vua quay lại, chúc phước cho nhân dân, trong khi toàn dân đều đứng:
4“Hãy chúc tụng Chúa là Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã phán bảo thân phụ ta là Đa-vít, và nay cũng đã thực hiện lời hứa với người. Chúa đã phán: 5“Từ ngày Ta đem dân Ta ra khỏi Ai-cập, Ta chọn một thành phố nào trong đất nước Y-sơ-ra-ên để xây Đền thờ cho Danh Ta. Ta cũng chưa hề chọn một người nào làm lãnh tụ dân Y-sơ-ra-ên Ta. 6Nhưng nay Ta đã chọn Giê-ru-sa-lem để Danh Ta ngự tại dó. Ta cũng chọn Đa-vít làm lãnh tụ dân Ta!"
7Thân phụ ta là Đa-vít có lòng mong ước xây cất một Đền thờ cho Danh Chân Thần của Y-sơ-ra-ên. 8Nhưng Chúa phán bảo thân phụ ta: "Lòng con mong ước xây cất một Đền thờ cho Danh Ta; ước muốn đó thật tốt, 9nhưng con không phải là người xây cất Đền thờ, vì con trai ruột của con sẽ xây cất Đền thờ cho Danh Ta". 10Chúa Hằng Hữu đã thực hiện điều Ngài hứa, vì ta đã lên ngôi kế vị thân phụ ta là Đa-vít, trị vì Y-sơ-ra-ên, đúng như Chúa đã phán, và ta cũng đã xây cất xong Đền thờ cho Danh Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên. 11Ta đã rước vào đây Rương của Chúa, tượng trưng giao ước Chúa đã lập với dân Y-sơ-ra-ên."
12,13Sa-lô-môn đến trước bàn thờ Chúa, trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên, bước lên bệ (Nhà vua đã cho làm một cái bệ bằng đồng, vuông vức mỗi bề 2 mét 29, cao 1 mét 37, đặt giữa sân trong Đền thờ). Vua quỳ gối xuống, đưa thẳng hai tay hướng lên trời cầu nguyện: 14“Lạy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên! Trên các tầng trời và dưới đất, không có thần nào giống như Chúa, luôn giữ giao ước và lòng nhân từ với các tôi tớ Chúa, là những người hết lòng đi trước mặt Chúa. 15Chúa đã giữ đúng lời hứa với Đa-vít là đầy tớ Chúa và thân phụ con. Thật thế miệng Chúa phán dạy thì tay Chúa đã làm ứng nghiệm như hiện có ngày nay. 16Lạy Chúa là Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, xin Chúa giữ lời hứa với Đa-vít là đầy tớ Chúa và thân phụ con rằng: nếu con cháu con thận trọng trong nếp sống, và đi theo đường lối Ta như con đã đi, thì trước mặt Ta, con sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên 17Bây giờ, lạy Chúa là Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, nguyện lời Chúa phán hứa với Đa-vít được kiểm chứng và xác nhận 18Phải chăng Chân Thần sẽ ngự giữa loài người trên mặt đất? Kìa, bầu trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không đủ chỗ cho Chúa ngự, huống chi cái Đền thờ con đã xây cất?
19“Lạy Chúa là Chân Thần của con, Chúa đã xây lại nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Chúa! Chúa đã lắng nghe tiếng kêu la của đầy tớ Ngài đang cầu xin trước mặt Ngài. 20,21Xin mắt Chúa đoái nhìn Đền thờ này ngày đêm, là nơi Chúa hứa sẽ đặt Danh Ngài tại đó, để nghe và đáp lời con cầu nguyện mỗi khi con hướng về Đền thờ này. Xin Chúa lắng nghe con và toàn thể dân Chúa khi chúng con hướng về Đền thờ này mà cầu nguyện. Vâng, từ trên trời cao xin Chúa lắng nghe và đáp lời, tha thứ tội chúng con.
22“Khi có người phạm tội, buộc phải thề trước bàn thờ này, 23xin Chúa phạt người dối trá, và minh oan người vô tội.
24Nếu dân Chúa bị thất trận trước quân thù, rồi quay về với Chúa, nhìn nhận Danh Chúa, cầu xin khẩn khoản với Chúa trong Đền thờ này, 25thì xin Chúa từ trời lắng nghe, tha thứ tội ác họ và ban lại cho họ đất nước này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ.
26“Khi bầu trời đóng chặt, không có mưa trên đất vì chúng con phạm tội, nhưng nếu chúng con hướng về Đền thờ này, nhìn nhận Chúa là Chân Thần, từ bỏ tội lỗi sau khi bị Chúa hình phạt, 27thì xin Chúa từ trời lắng nghe, tha tội cho dân Chúa, và dạy họ con đường chính đáng, cũng cho mưa sa xuống đất này mà Chúa đã ban cho dân Chúa làm sản nghiệp.
28“Nếu trong xứ gặp nạn đói, dịch hạch, mất mùa, hoặc bị cào cào và sâu bọ phá hoại hoa lợi, hoặc nếu địch quân xâm lăng đất nước này, bao vây các thành phố, hoặc gặp bất cứ tai họa nào, 29thì xin Chúa lăng nghe lời cầu nguyện về các vấn đề riêng tư của từng cá nhân, cũng như lời cầu nguyện tập thể của toàn dân 30Từ trời xin Chúa lắng nghe, tha thứ và báo trả cho mỗi người cách công minh vì Chúa biết rõ lòng dạ của loài người. 31Như thế, họ sẽ kính sợ Chúa đời đời và mãi mãi đi theo đường lối Chúa hướng dẫn.
32“Khi dân các nước ngoài nghe đến quyền năng Chúa và từ xa đến đây để thờ phượng Danh vĩ đại của Chúa và hướng về Đền thờ này mà cầu nguyện, 33xin Chúa từ trời lắng nghe và thực hiện những điều họ cầu xin. Như thế, tất cả các dân tộc trên thế giới đều được nghe danh tiếng Chúa và kính sợ Chúa như Y-sơ-ra-ên là dân Ngài, vì họ biết Đền thờ này con đã xây cất thật ra là của Chúa.
34“Nếu dân Chúa vâng lệnh Chúa ra đi chống đánh quân thù, khi họ hướng về thành Giê-ru-sa-lem mà Chúa đã chọn, và về Đền thờ này mà con đã xây cất cho Danh Chúa, 35thì xin Chúa từ trời lắng nghe và cho dân Ngài chiến thắng.
36“Nếu dân Chúa phạm tội với Chúa (vì ai mà chẳng bao giờ phạm tội?) và khi Chúa nổi phẫn nộ cùng họ, cho phép quân thù đánh bại họ rồi bắt họ làm phu tù, lưu đày ra một nước ngoài, hoặc gần hoặc xa, 37,38nếu tại đất lưu đày, họ quay về với Chúa, hướng về xứ sở mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành phố này và Đền thờ này mà con xây cất, để hết lòng nài xin Chúa tha thứ cho họ, 39thì xin Chúa từ trời lắng nghe, cứu giúp họ và tha thứ cho những người đã phạm tội với Chúa.
40“Lạy Thượng Đế của con, bây giờ xin Chúa đoái nhìn và lắng nghe các lời cầu nguyện tại nơi này. 41Lạy Chúa là Chân Thần, xin hãy chổi dậy và ngự vào nơi an nghỉ của Chúa, là nơi đã đặt chiếc Rương tượng trưng sức mạnh Chúa. Lạy Chúa là Chân Thần, xin cho các thầy tế lễ của Chúa mặc lấy sự cứu rỗi và cho các thánh đồ Ngài vui mừng vì các việc nhân từ Chúa thực hiện. 42Lạy Chúa là Chân Thần, xin đừng xây mặt khỏi con, là kẻ được Chúa xức dầu. Xin ghi nhớ lòng yêu thương và nhân từ Ngài đối với Đa-vít, là đầy tớ Ngài!"