7

1 Tơdah Y-Salômôn bi ruê̆ leh klei ñu wah lač, pui trŭn mơ̆ng adiê leh anăn čuh hĕ mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang; leh anăn klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ sang yang. 2Phung khua ngă yang amâo dưi mŭt ôh hlăm sang Yêhôwa kyua klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ leh sang Yêhôwa. 3 Tơdah jih jang phung anak Israel ƀuh pui trŭn leh anăn klei guh kơang Yêhôwa dôk ti dlông sang yang, diñu buôn kŭp ƀô̆ diñu ti lăn leh anăn kkuh mpŭ bi mni kơ Yêhôwa, lač,
   “Kyuadah ñu jing jăk,
   kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar.”
4Hlăk anăn mtao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang myơr mnơ̆ng ngă yang ti anăp Yêhôwa. 5Mtao Salômôn myơr mnơ̆ng ngă yang dua pluh dua êbâo drei êmô leh anăn sa êtuh dua pluh êbâo drei biăp. Msĕ snăn mtao leh anăn jih jang phung ƀuôn sang myơr sang Aê Diê. 6Phung khua ngă yang dôk ngă bruă diñu; phung Lêwi msĕ mơh, mbĭt hŏng mnơ̆ng kưt mmuñ diñu ngă klei mpŭ kơ Yêhôwa, dŏ anăn Mtao Đawit ngă leh čiăng bi mni kơ Yêhôwa — kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar — hlăk Y-Đawit myơr klei bi mni hŏng bruă diñu; phă hŏng diñu phung khua ngă yang ayŭ ki; leh anăn jih jang phung Israel dôk dơ̆ng.
7Y-Salômôn pioh brei anôk ti krah wăl dôk ti anăp sang Yêhôwa; kyuadah tinăn ñu myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn prăi kơ mnơ̆ng myơr klei êđăp ênang, kyuadah knưl kông Y-Salômôn ngă leh amâo mâo anôk djăp ôh kơ mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn prăi.
8Hlăk anăn Y-Salômôn dôk ngă hruê knăm êjai kjuh hruê, leh anăn jih jang phung Israel mbĭt hŏng ñu, sa phung bi kƀĭn lu snăk, mơ̆ng anôk mŭt ƀuôn Hamat truh kơ hnoh êa čar Êjip. 9Ti hruê tal sa păn diñu mâo klei bi kƀĭn bŏ hŏng klei mpŭ; kyuadah diñu ngă knăm bi leh kơ knưl êjai kjuh hruê leh anăn ngă knăm yang đar kjuh hruê mơh. 10Ti hruê tal dua pluh tlâo mlan tal kjuh ñu brei phung ƀuôn sang wĭt, bŏ hŏng ai tiê hơ̆k mơak kyua klei jăk Yêhôwa bi êdah leh kơ Y-Đawit leh anăn kơ Y-Salômôn leh anăn kơ jih jang phung Israel phung ƀuôn sang ñu.

Yêhôwa Bi Êdah Tal Dua kơ Y-Salômôn

(I Mtao 9:1-9)

11Snăn Y-Salômôn bi ruê̆ leh bruă sang Yêhôwa leh anăn bruă sang mtao; jih bruă Y-Salômôn čiăng ngă hlăm sang Yêhôwa leh anăn hlăm sang ñu pô ñu bi ruê̆ jih. 12Hlăk anăn Yêhôwa bi êdah kơ Y-Salômôn êjai mlam leh anăn lač kơ ñu: “Kâo hmư̆ leh klei ih wah lač, leh anăn ruah leh anôk anei kơ kâo pô jing sang kơ bruă ngă yang. 13Tơdah kâo kđăl adiê amâo brei hjan ôh, amâodah mtă kơ ktuôp brei ƀơ̆ng čar, amâodah mơĭt klei ruă bi mdjiê ti krah phung ƀuôn sang kâo, 14tơdah phung ƀuôn sang kâo arăng pia hŏng anăn kâo bi luă gŭ diñu pô, wah lač leh anăn duah ƀô̆ mta kâo, leh anăn lui êlan soh diñu, hlăk anăn kâo srăng hmư̆ mơ̆ng adiê, pap brei klei soh diñu, leh anăn bi hlao čar diñu. 15Ară anei ală kâo dôk dlăng leh anăn knga kâo dôk mđing kơ klei arăng wah lač hlăm anôk anei. 16Kyuadah ară anei kâo ruah leh anăn pioh brei leh sang anei čiăng kơ Anăn kâo dưi dôk tinăn hlŏng lar; ală kâo leh anăn ai tiê kâo srăng dôk tinăn hlăm jih jang ênuk. 17Bi kơ ih, tơdah ih êbat ti anăp kâo msĕ si Y-Đawit ama ih êbat leh, êjai ngă jih jang klei kâo mtă leh kơ ih leh anăn djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn klei kâo mtrŭn, 18 snăn kâo srăng bi kjăp jhưng mtao ih msĕ si kâo ngă leh klei bi mguôp hŏng Y-Đawit ama ih, êjai lač, ‘Ih amâo srăng kƀah ôh sa čô êkei kiă kriê phung Israel.’
19Ƀiădah tơdah diih weh êlan leh anăn lui klei bhiăn kâo leh anăn klei kâo mtă kâo mdơ̆ng leh ti anăp diih, leh anăn diih đuĕ nao mă bruă kơ phung yang mkăn leh anăn kkuh mpŭ kơ digơ̆, 20hlăk anăn kâo srăng buč hĕ diih mơ̆ng čar kâo brei leh kơ diih; leh anăn sang anei kâo pioh brei leh kơ Anăn kâo, kâo srăng hwiê hĕ mơ̆ng ƀô̆ mta kâo, leh anăn srăng brei gơ̆ jing sa klei bi hriêng leh anăn sa mnơ̆ng arăng djă djik djak ti krah jih jang phung ƀuôn sang. 21Leh anăn ti sang arăng mpŭ anei, grăp čô găn srăng bi kngăr leh anăn lač, ‘Si ngă Yêhôwa ngă hĕ snei kơ čar anei leh anăn kơ sang anei?’ 22Leh anăn arăng srăng lač, ‘Kyuadah diñu lui leh Yêhôwa Aê Diê phung aê diñu, pô atăt leh diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn bi mguôp hŏng phung yang mkăn, kkuh mpŭ kơ digơ̆, leh anăn mă bruă kơ phung yang anăn; kyuanăn Yêhôwa bi truh jih klei jhat anei kơ diñu.’ ”