8

Kan Êng Êng Y-Salômôn Ƀư

1Lôch bar jê̆t năm, jêh Y-Salômôn ndâk ngih brah Yêhôva jêh ri ngih păng nơm gŭ. 2Y-Salômôn ndâk nkra tay lĕ ƀon hađăch Y-Huram hŏ jao ăn păng, gay ăn phung ƀon lan Israel gŭ ta nây.
3Y-Salômôn hăn tât lơh ƀon Hamat-Sôba jêh ri dơi păng pit in. 4Păng ndâk ƀon Tatmôr tâm bri rdah, jêh ri le rngôch ƀon jay drăp tâm n'gor Hamat. 5Păng ndâk tâm ban lĕ ƀon Bet-Hôron palơ jêh ri ƀon Bet-Hôron padâng, jêng ƀon geh pôih tahan, geh mpêr, mpông sâng, jêh ri geh mâng rnăng; 6ndâk đŏng ƀon Balat, jêh ri le rngôch ƀon ƀư jay drăp ma Y-Salômôn, jêh ri le rngôch ƀon prăp ndeh seh păng, jêh ri ƀon ăn phung tahan ncho seh gŭ, jêh nây tĭng nâm Y-Salômôn ŭch ndâk tâm ƀon Yêrusalem, tâm bri Liban jêh ri tâm bri păng chiă uănh. 7Le rngôch bunuyh hôm e klen rêh tâm phung ndŭl mpôl Hitit, Amôrit, Pêrisit, Hivit, jêh ri Jêbusit, mâu jêng phung Israel ôh, -8 nâm bu ntĭt phung kon sau khân păng ăt hôm e tâm bri nơm, phung nây phung Israel mâu ƀư rai lẽ ôh--phung aơ Y-Salômôn ăn jêng dĭk n'ho tât nar aơ. 9Ƀiălah ma phung ƀon lan Israel, Y-Salômôn mâu njêng dĭk prăp ma kan păng ôh, khân păng jêng tahan, phung kôranh tahan, phung kôranh ma ndeh seh, jêh ri phung tahan ncho seh.
10Bi ma phung kôranh toyh ma Hađăch Salômôn dơm kan gay chiă uănh ƀon lan ƀư kan, geh bar rhiăng prăm jê̆t nuyh.
11Y-Salômôn prơh bu vơt kon druh Pharaôn bơh ƀon Đavid hao tât ta ngih păng hŏ ndâk jêh ma ôbăl; yorlah păng lah: "Ur gâp mâu mra gŭ tâm ngih Y-David, hađăch Israel ôh, yorlah ntŭk hip Yêhôva tât jêh jêng kloh ueh."
12Nôk nây Y-Salômôn nhhơr mpa nhhơr gŭch ma Yêhôva ta kalơ nơng Yêhôva păng ndâk jêh panăp ndring; 13tĭng nâm kan nar, nhhơr tĭng nâm nau vay Y-Môis ntăm di tâm nar Saƀat, luh nar khay mhe, jêh ri, ăp năm pe tơ̆ nhêt ƀŭn, nâm bu ntĭt Nhêt sa Piăng Let Mâu Geh Ndrui. Nhêt Sa Năng Ver (Nar pơh), jêh ri Nau Nhêt Sa ma Ndưp. 14Tĭng nâm nau mbơ̆ păng Y-David ntĭnh, păng dơm mpôl phung kôranh ƀư brah prăp ma kan khân păng, jêh ri phung Lêvi prăp ma kan pah khân păng, gay tâm rnê mŏt ton jêh ri pah kan ta panăp phung kôranh ƀư brah tĭng nâm kan ăp nar, jêh ri phung mât chiã mpông pêr tĭng nâm mpôl khân păng tâm ăp mpông pêr; yorlah Y-David, bunuyh Brah Ndu, ntăm jêh kơt nây. 15Moh ntil nau hađăch ntĭm nti ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi, mâu lah ma jrô prăp drăp mâu lah ma nau kan êng, khân păng mâu dơi chuêl hêng du ntil nau ôh. 16Pôri, le rngôch kan Y-Salômôn dŏng tâm nau ndâk ngih brah ma Yêhôva, hŏ ndrăp lor jêh ntơm bơh nar dăp mon mbon ngih kŏ tât lôch lĕ kan. Ngih brah ma Yêhôva hŏ jêh jêh.
17Dôl nây Y-Salômôn hăn tât ma ƀon Êsiôn-Gêber jêh ri ƀon Êlat ta kơh dak mƀŭt tâm bri Êdom. 18Y-Huram đă oh mon păng, ndơ̆ tât ma păng ma Kumpăn jêh ri phung oh mon mơng bên đah dak mƀŭt; jêh ri khân păng hăn ma bri Ôphir ndrel ma phung oh mon Y-Salômôn, sŏk ta nây puăn rhiăng prăm jê̆t talâng mah, jêh ri rdeng sĭt ăn ma hađăch Salômôn.