8

Máh Ranáq Sa-lamôn Khoiq Táq Moâm

1Nheq bar chít cumo puo Sa-lamôn táq Dống Sang Toâr cớp dống án ỡt. 2Moâm ki án ayứng loah máh vil ca puo Hi-ram khoiq chiau yỗn án ndỡm, cớp án ớn máh cũai I-sarel pỡq ỡt tâng máh vil ki. 3Án cheng ĩt cruang Hamat Sô-ba, 4cớp táq viang khâm lứq dŏq kĩaq vil Pal-mi-ra ỡt tâng ntốq aiq. Cớp án ayứng loah máh vil tâng cruang Hamat hỡ; noau dŏq crơng crớu tâng máh vil ki. 5Sa-lamôn atức loah máh vil neq: Bet Hô-rôn Yáng Pỡng, cớp Bet Hô-rôn Yáng Pưn; bar vil nâi khâm lứq, bữn viang, bữn ngoah toong, cớp raláng cláng toong; 6cớp án atức loah vil Balat cớp máh vil ca án dŏq crơng crớu, dếh máh vil án dŏq aséh cớp sễ aséh rachíl. Cớp án táq máh ranáq án chanchớm ễ táq tâng vil Yaru-salem, tâng cruang Lê-banôn, cớp chũop máh cutễq án sốt. 7-8Sa-lamôn ễp máh cũai tễ tỗp Cana-an táq ranáq yỗn án, la máh cũai ca tỗp I-sarel dŏq yỗn bữn tamoong bo alới cheng ĩt cutễq ki. Tỗp nâi la neq: Hêt, Amô-rit, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but. Máh cũai nâi noâng cỡt sũl níc toau dỡi sanua. 9Án tỡ bữn ễp máh cũai I-sarel táq ranáq; ma án yỗn tỗp alới cỡt tahan, cỡt cũai sốt, cỡt cũai dững sễ aséh rachíl, cớp cỡt tahan aséh. 10Máh cũai ayững atĩ puo la bar culám sỡng chít náq cỡt cũai taniap máh cũai táq ranáq.
11Sa-lamôn dững aloŏh lacuoi án, la con puo Ê-yip-tô, tễ Vil Davĩt, cớp án yỗn lacuoi ki ỡt tâng dống án khoiq táq yỗn, cớp án pai neq: “Tỡ bữn o niang ỡt tâng dống puo Davĩt, la puo tỗp I-sarel, yuaq dũ ntốq noau khoiq achúh Hĩp Parnai Parkhán cỡt ntốq miar khong Yiang Sursĩ.”
12Sa-lamôn chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ tâng prông sang án khoiq táq dŏq yáng moat Dống Sang Toâr. 13Tâng máh tangái khoiq rưoh dŏq, án bốh crơng chiau sang puai phễp rit Môi-se khoiq atỡng. Máh tangái ki la neq: Tangái Rlu, Tangái Táq Rit Casâi Mbỡiq Loŏh; tangái táq rit cha bũi pái trỗ tâng cumo, la Tangái Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih, Tangái Susot saro mi, cớp Tangái Chóh Nloâh. 14Án táq puai samoât phễp rit Davĩt, mpoaq án, khoiq táq dŏq, chơ án anoat ranáq yỗn máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ táq tâng cu rangái, cớp án ớn tỗp Lê-vi ayông ũat cớp rachuai ranáq tỗp tễng rit sang. Cớp án chóh máh tahan yỗn kĩaq Dống Sang Toâr tâng cu rangái bân máh ngoah toong, táq puai samoât Davĩt, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq patâp dŏq. 15Alới táq puai samoât samơi lứq máh santoiq Davĩt khoiq ớn tỗp tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi tễ máh ranáq dŏq crơng, cớp máh ranáq canŏ́h hỡ.
16Máh ranáq puo Sa-lamôn táq la cỡt moâm nheq, noap tễ tangái án táq tanang Dống Sang Toâr toau toâq tangái án táq moâm nheq dống sang ki.
17Chơ Sa-lamôn pỡq chu vil Ê-si-ôn Ki-bơ cớp vil E-lat; bar vil nâi ỡt cheq tor dỡq mưt ntrin tuoc Aca-ba tâng cruang Ê-dôm. 18Puo Hi-ram ớn cũai ayững atĩ án asuoi tuoc yỗn sa‑ữi, cớp máh cũai sốt tahan án, dếh cũai khễuq dững tuoc dững asuoi tuoc yỗn puo Sa-lamôn. Nheq tữh tỗp alới dững asuoi tuoc parnơi cớp máh sốt tahan Sa-lamôn, chơ clong chu cruang Ô-phia, dững dếh yễng muoi chít tapoât tân dŏq chiau yỗn Sa-lamôn.