8

Xalaumoo tej daag num

(1Vntx. 9:10-28)

1Xalaumoo swv swjhawm neeg nkaum xyoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev hab ua tau nwg lub tsev, 2mas Xalaumoo le maav khu tej moos kws Hulaa tau pub rua nwg hab kuas cov Yixayee moog nyob rua huv. 3Xalaumoo moog rua lub moos Hamaxaunpa hab txeeb tau lub moos hov. 4Nwg khu lub moos Thamau huv tebchaws moj saab qhua hab khu tej moos khaws cuab txhaj cuab taam ca rua huv Hama. 5Nwg khu lub moos Npe Hauloo peg roob hab lub moos Npe Hauloo nruab tag, ua ob lub moos ruaj khov muaj ntsaa loog muaj qhov rooj hab muaj laag rooj. 6Hab ua lub moos Npa‑alab hab ua txhua lub moos kws nwg khaws cuab txhaj cuab taam ca rua huv, hab ua tej moos kws nwg khaws tej tsheb neeg ua rog rua huv, hab ua tej moos kws nwg cov tub rog caij neeg nyob, hab ua txhua yaam kws Xalaumoo xaav kuas ua rua huv lub nroog Yeluxalee hab huv tebchaws Lenpanoo hab thoob plawg tej tebchaws kws Xalaumoo kaav. 7Cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu kws tseed tshuav nyob, kws tsw yog tuabneeg Yixayee, 8mas cov tuabneeg nuav le noob kws tshuav nyob huv lub tebchaws kws cov Yixayee tsw tau muab ua puam tsuaj taag tes Xalaumoo yuam ua qhev lug txug naj nub nwgnuav. 9Tassws cov tuabneeg Yixayee mas Xalaumoo tsw yuam ua qhev. Puab ua vaajntxwv cov tub rog hab ua nwg cov num tswv hab ua thawj kaav cov tsheb neeg ua rog hab ua nwg cov tub rog kws caij neeg. 10Cov nuav yog vaajntxwv Xalaumoo cov num tswv kws ua hlub huvsw muaj ob puas tswb caug leej, yog cov kws saib cov pejxeem.
11Xalaumoo coj Falau tug ntxhais ntawm Tavi lub nroog moog rua lub tsev kws nwg tau ua rua Falau tug ntxhais nyob, vem nwg has tas, “Kuv tug quaspuj tsw tswm nyog nyob huv Yixayee tug vaajntxwv Tavi lub tsev, tsua qhov txhua qhov chaw kws Yawmsaub lub swb xaab tau nyob huv yog tej chaw kws dawb huv lawm.”
12Xalaumoo ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub sau Yawmsaub lub thaaj kws nwg tau ua rua ntawm zaaj qaab khaav ntawm lub tuam tsev. 13Nwg pheej xyeem lawv le Mauxe tau has tseg kuas xyeem rua nub Xanpatau hab nub hli xab hab tej kevcai kws ib xyoo ua peb zag, yog kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb, kevcai xyaa lub chib su hab kevcai nyob tsev pheeb suav. 14Lawv le nwg txwv Tavi tau qha tseg lawm mas nwg txhad tsaa cov pov thawj ua tej quas paab ua Vaajtswv teg num, hab tsaa cov Levi kuas ua puab teg num hu nkauj qhuas hab paab cov pov thawj ua num lawv le kws naj nub tub teem ca lawm, hab tsaa cov kws zuv tej rooj loog ua tej quas paab moog zuv txhua lub rooj loog. Tsua qhov Tavi kws yog Vaajtswv tug qhev tau has tseg le ntawd. 15Puab txhad ua txhua yaam lawv le kws vaajntxwv tau has kuas cov pov thawj hab cov Levi ua kws ntswg txug txhua yaam hab ntswg txug tej txhaab nyaj huvsw.
16Xalaumoo txhad ua tau txhua yaam tav taag txwj nub kws chiv ua Yawmsaub lub tuam tsev txug nub kws ua tau tav. Yog le nuav Yawmsaub lub tuam tsev txhad le tav taag huvsw.
17Xalaumoo txawm moog rua lub moos Exi‑oo Kenpaw hab lub moos Elau ntawm ntug dej Havtxwv Lab huv tebchaws Entoo. 18Hulaa khaiv nwg cov tub teg tub taw xaa nkoj txwg hab cov kws txawj tsaav nkoj txwg moog rua Xalaumoo, mas puab txhad nrug Xalaumoo cov tub nkoj moog txug lub moos Aufi moog thauj tau kub nyaav plaub puas tswb caug talaa hov ntawd lug rua vaajntxwv Xalaumoo.