9

Tug puj vaaj kws kaav huv Senpa tebchaws tuaj tshaam Xalaumoo

(1Vntx. 10:1-13)

1Thaus tug puj vaaj kws kaav Senpa tebchaws tau nov txug Xalaumoo lub meej thawb, nwg txawm tuaj rua Yeluxalee thom Xalaumoo txug ntau yaam kws ceblaaj teb tau. Nwg coj ib paab tub teg tub taw coob coob nrug nwg tuaj, hab muaj ntxhuav thauj tej txum lom hab kub ntau kawg hab tej qai zeb hlaws muaj nqes. Thaus nwg tuaj cuag Xalaumoo lawd, nwg txhad pav txhua yaam kws nyob huv nwg lub sab huvsw rua Xalaumoo. 2Mas Xalaumoo teb txhua yaam kws nwg nug tau huvsw tsw muaj ib yaam kws Xalaumoo yuav tsw paub hab pav tsw tau rua nwg le. 3Thaus tug puj vaaj huv Senpa pum Xalaumoo tug tswvyim hab pum lub tsev kws nwg tau ua, 4hab pum tej zaub mov sau nwg lub rooj hab cov num tswv kws nrug nwg nyob hab nwg cov tub teg tub taw kws ua koom rua nwg hab tej cev rwg tsho kws puab naav, hab cov kws thab cawv txwv maab hab puab cev rwg tsho, hab pum tej kws nwg muab ua kevcai hlawv xyeem ntawm Yawmsaub lub tuam tsev, mas tug puj vaaj hov tsw pum qaab xaav le lawm.
5Mas nwg txhad has rua vaajntxwv tas, “Tej xuv kws kuv nyob huv kuv lub tebchaws nov kws has txug koj tej num hab koj tug tswvyim yeej los muaj tseeb tag. 6Tassws kuv tsw ntseeg tej lug hov moog txug thaus kuv tau tuaj cuag hab kuv lub qhov muag tau pum lawm. Saib maj, tej kws puab pav koj tug tswvyim luj kawg rua kuv nov hov tub tsw muaj txug ib nraab. Koj tseed zoo tshaaj tej lug kws kuv tau nov lawd. 7Koj cov tuabneeg tau moov zoo lauj! Koj cov tub teg tub taw kws ua num ntawm koj xubndag ib txwm hab nov koj tej tswvyim plaab plaw mas tau moov zoo lauj! 8Qhuas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kws txaus sab rua koj hab tsaa koj nyob sau nwg lub zwm txwv ua vaajntxwv rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. Vem koj tug Vaajtswv hlub cov Yixayee hab xaav tas yuav tsaa puab nyob ruaj khov moog ib txhws le, mas nwg txhad tsaa koj ua vaajntxwv kaav puab sub koj txhad txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg.” 9Mas nwg txawm muab kub nyaav ib puas neeg nkaus talaa hab tej txum lom ntau kawg hab tej qai zeb hlaws muaj nqes rua vaajntxwv. Tsw muaj txum lom zoo cuag tej txum lom kws tug puj vaaj huv Senpa muab rua vaajntxwv Xalaumoo nuav.
10Dua le ntawd Hulaa cov tuabneeg hab Xalaumoo cov tuabneeg kws thauj kub ntawm lub moos Aufi tuaj, kuj thauj ntoo lab txwv khau tawv hab tej qai zeb hlaws muaj nqes tuaj hab. 11Mas vaajntxwv txhad muab cov ntoo lab txwv khau tawv ua cov ntaiv huv Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv lub tsev, hab ua cov nkauj nog ncaas miv hab cov nkauj nog ncaas luj rua cov hu nkauj. Yeej tsw tau pum dua tej yaam kws zoo le ntawd huv tebchaws Yuta.
12Vaajntxwv Xalaumoo pub txhua yaam rua tug puj vaaj huv Senpa lawv le kws nwg xaav yuav hab lawv le nwg thov, hab ntau dhau tej kws nwg coj tuaj pub rua vaajntxwv. Mas nwg hab nwg cov tub teg tub taw txawm rov qaab moog rua nwg lub tebchaws lawm.

Xalaumoo nplua nuj hab muaj koob meej

(1Vntx. 10:14-29; 2VKk. 1:14-17)

13Ib xyoos twg mas Xalaumoo tau kub nyaav rau pua rau caum rau talaa, 14tsw xaam tej kub kws cov tub laag tub luam coj tuaj, hab tej vaajntxwv kws kaav Alanpia tebchaws hab tej tim xyoob kws kaav huv lub tebchaws coj kub hab nyaj tuaj rua Xalaumoo. 15Vaajntxwv Xalaumoo muab kub ntaus ua ob puas daim phaj luj thaiv, ib daim phaj mas swv kub nyaav rau pua sekhee ua. 16Nwg muab kub ntaus ua dua peb puas daim phaj thaiv, ib daim phaj swv kub nyaav peb puas sekhee. Vaajntxwv muab cov phaj kub hov khaws ca huv lub tsev Haav Zoov Lenpanoo. 17Vaajntxwv muab kaug ntxhw ua ib lub zwm txwv luj kawg le hab muab cov tseem kub lug luam. 18Lub zwm txwv hov muaj rau qaib ntai hab lub chaw tag taw yog xuas kub ua lu nkaus rua lub zwm txwv, mas ob saab ntawm lub zwm txwv muaj ob lub chaw tso teg mas muaj ob tug tsuv ntxhuav sawv ze ntawm ob lub chaw tso teg hov, 19hab muaj kaum ob tug tsuv ntxhuav txawb rua rau qaib ntai hov ob saab huvsw ib qaib ntai ib tug. Lub zwm txwv zoo le nuav mas tsw tau txeev ua dua rua lwm lub tebchaws le. 20Tej khob kws vaajntxwv Xalaumoo swv haus dej mas puavleej xuas kub ua xwb, hab tej pestwj swv huv lub tsev Haav Zoov Lenpanoo huvsw puavleej yog xuas tseem kub ua xwb. Ncua swjhawm kws Xalaumoo nyob mas saib nyaj yaam le tsw muaj nqes daabtsw le. 21Tsua qhov vaajntxwv tej nkoj txwg nrug Hulaa cov tuabneeg moog rua lub moos Thasi. Peb xyoos mas Thasi cov nkoj yuav thauj kub thauj nyaj thauj kaug ntxhw thauj lab thauj noog yaaj yuam tuaj ib zag.
22Yog le nuav mas vaajntxwv Xalaumoo txhad le muaj nyaj txag hab muaj plaab plaw tswvyim ntau dua txhua tug vaajntxwv kws nyob huv nplajteb nuav. 23Txhua tug vaajntxwv thoob nplajteb xaav tuaj cuag Xalaumoo xaav nov nwg tej plaab plaw tswvyim kws Vaajtswv pub rua nwg. 24Txhua tug kuj coj tshaav ntuj tuaj pub yog tej kws xuas nyaj xuas kub ua, tej tsoog tsho, tej cuab yeej ua rog, tej txum lom, neeg hab luj txwv tuaj, naj xyoo muaj le nuav. 25Xalaumoo muaj plaub txheeb kem nkuaj rau neeg hab rau cov tsheb neeg ua rog hab muaj tub rog caij neeg ib vaam ob txheeb leej kws nwg kuas ib txha nyob rua huv tej moos kws nwg npaaj rua tej tsheb neeg ua rog hab ib txha nrug vaajntxwv nyob huv lub nroog Yeluxalee. 26Xalaumoo kaav tej vaajntxwv huvsw txwj ntawm tug nam dej Yufeti moog txug Filixatee tebchaws hab txug ntawm tebchaws Iyi nrwm teb. 27Vaajntxwv saib nyaj tsw muaj nqes rua huv lub nroog Yeluxalee yaam le tej pob zeb, hab ua rua ntoo cab muaj ntau yaam nkaus le tej ntoo txwv cua huv tej pov roob Sefela. 28Hab puab yuav neeg huv Iyi tebchaws hab huv txhua lub tebchaws lug rua Xalaumoo.

Xalaumoo tuag

(1Vntx. 11:41-43)

29Lwm yaam num kws Xalaumoo ua hab txhua yaam kws nwg ua txwj thaus chiv moog txug thaus kawg tub muab sau ca rua huv Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug phoo ntawv keeb kwm, hab huv phoo ntawv kws sau Vaajtswv tej lug kws Ahiya kws yog tuabneeg huv Silau has, hab huv phoo ntawv kws sau tej lug kws Intau tug kws has tom hauv ntej ua yug quas toog pum ntswg txug Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa. 30Xalaumoo nyob huv Yeluxalee ua vaajntxwv kaav cov Yixayee huvsw tau plaub caug xyoo. 31Xalaumoo kuj tuag moog nrug nwg tej laug nyob, hab puab muab nwg log rua huv nwg txwv Tavi lub nroog, tes nwg tug tub Lehaunpau‑aa ua vaajntxwv kaav nyob nwg chaw.