2 Te^saa^lo^ni^gaa

Baulo Fiev Bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh Nyei Jiu-Baang Da'nyeic Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

 Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei jiu-baang mienh corc maiv mengh baeqc Giduc aengx daaih nyei hnoi hnangv haaix nor. Jiu-baang ziouc maaih deix la'nyauv nyei sic. Maaih deix gorngv Giduc zungv daaih liuz aqv. Baulo ziouc fiev naaiv da'nyeic zeiv fienx bun Te^saa^lo^ni^gaa jiu-baang hiuv duqv hnangv naaiv nor gorngv se maiv zien. Giduc aengx daaih nyei hnoi maiv gaengh taux, zoux waaic zoux orqv nyei sic oix zuqc camv jienv faaux taux buangv soux mouc. Taux wuov zanc maaih dauh cuotv daaih gunv mienh. Ninh yaac duqv mbuox heuc “Baamz leiz-latc wuov dauh,” yaac oix caux Giduc doix-dekc.
 Baulo yaac mbuox doqc naaiv zeiv fienx nyei mienh, maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc sic, haaix nyungc kouv naanc, oix zuqc sienx wuonv. Oix zuqc zoux gong yungz maengc, yaac oix zuqc zanc-zanc zoux kuv sic.

Fienx Gorngv

1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-12 Baulo ceng Te^saa^lo^ni^gaa Mienh
2:1-17 Giduc aengx daaih nyei jauv-louc
3:1-15 Sienx Giduc nyei mienh oix zuqc ei jienv ninh mbuo sienx nyei jauv zoux
3:16-18 Setv mueiz waac