Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Sang Ơi Adai ƀơi plei Thessalonikê
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 51 ƀôdah amăng thŭn 52 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih pơblang kơ tơlơi thâo hluh soh kơ tơlơi Khua Yang či wơ̆t glaĭ dơ̆ng laih anŭn pơtrŭt ƀing đaŏ Thessalonikê dŏ kơjăp laih anŭn mă bruă kiăng kơ hơdip.

 Tơlơi rŭng răng kơ tơlơi Krist či trŭn rai dơ̆ng pơrŭng pơrăng amăng sang Ơi Adai amăng plei Thessalonikê. Sŏp hră tal dua Paul mơit kơ ƀing Thessalonikê kiăng kơ laĭ glaĭ kơ tơlơi đaŏ kơ hrơi Khua Yang trŭn rai anŭn hơmâo truh rai laih. Paul pơtơpă glaĭ tơlơi pơmĭn rŭng anŭn, kơčrâo tơbiă kơ tơlơi hlâo kơ Krist trŭn rai, yang sat hăng tơlơi sat ƀai či hơmâo lu tui dơ̆ng gah yŭ kơ tơlơi git gai wai lăng arăng iâu, “Pô Sat Ƀai,” jing pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Krist yơh.
 Paul pơhiăp kơđŏm kơ tơlơi kơƀah kiăng kơ ƀing đŏk kơ tơlơi khŏm dŏ kơjăp amăng tơlơi đaŏ wơ̆t tơdah dŏ amăng tơlơi tơnap tap gleh glan, kiăng kơ mă bruă hơdip hơdơ̆ng kar hăng Paul laih anŭn ƀing ding kơna pơkŏn ngă, laih anŭn kiăng kơ dŏ gir run ngă hiam klă nanao.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1, 2)
Tơlơi bơni hơơč hăng tơlơi pơđĭ pran jua (1:3-12)
Hơdôm tơlơi pơtô kơ tơlơi Krist trŭn rai (2:1-17)
Tơlơi djru pơmĭn kơ ƀing đaŏ hơdip hơdơ̆ng (3:1-15)
Tơlơi klah čŭn (3:16-18)