Giới Thiệu

 Vấn đề Chúa tái lâm tiếp tục gây bối rối cho tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô viết thư này để giải đáp và sữa sai sự dạy dỗ sai lầm rằng “Ngày của Chúa” đã đến rồi. Ông cho biết trước khi Chúa Cứu Thế trở lại xã hội sẽ trở nên độc ác, xấu xa hơn và sẽ có một “nhân vật độc ác” nổi lên chống Chúa Cứu Thế.
 Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh đến vấn đề kiên trì trong đức tin dù gặp khó khăn, bách hại và nên làm việc để sinh sống cũng như làm việc lành.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Ca ngợi và khen 1:3-12
3. Vấn đề Chúa tái lâm 2:1-17
4. Khuyên về cách sống 3:1-15
5. Kết luận 3:16-18