Klei Hưn Mdah

 Blŭ kơ klei Khua Yang srăng lŏ hriê, jing klei rŭng ti krah phung Sang Aê Diê ƀuôn Têsalônik. Y-Pôl čih Hră Tal Dua kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik čiăng lŏ wĭt lač kơ klei đăo digơ̆ mâo klei čhuai kơ hruê Khua Yang lŏ hriê truh leh. Y-Pôl lŏ mkra klei amâo djŏ anei leh anăn brei thâo êlâo kơ hruê Khua Yang srăng hriê, srăng mâo lu klei jhat ƀai leh anăn klei soh mă bruă ktang tĭt mơ̆ng sa čô “Mnuih soh” (2:3) srăng bi êdah bi kdơ̆ng hŏng Yang Krist.
 Khua bĭng kna kñăm mtă kơ phung đăo brei dôk kjăp hlăm klei đăo wăt tơdah tuôm hŏng klei dleh dlan leh anăn klei arăng ngă jhat dưn, brei gĭr ngă bruă msĕ si ñu leh anăn phung găp mbĭt hŏng ñu tuôm ngă leh, leh anăn brei kriăng gĭr ngă bruă jăk.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Klei bi mni leh anăn klei mưn pah (1:3-12)
Dŭm klei mtô djŏ kơ klei Krist srăng lŏ hriê (2:1-17)
Klei mtrŭt klei hdĭp đăo kơ Krist (3:1-15)
Klah čŭn (3:16-18)