Lời giới thiệu

 Vấn đề Chúa tái lâm tiếp tục gây bối rối trong Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô viết Thư Thứ Hai cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca để giải quyết vấn đề niềm tin sai lầm rằng ngày Chúa trở lại đã đến rồi. Phao-lô sửa sai và cho biết rằng trước khi Chúa trở lại, sự xấu xa và đồi bại sẽ đạt đến đỉnh điểm dưới sự lãnh đạo của một “con người gian ác” (2:3) nổi lên chống lại Chúa.
 Vị sứ đồ cũng nhấn mạnh với tín hữu về vấn đề kiên định trong đức tin dù gặp khó khăn và bách hại, hãy cứ làm việc để sinh sống như chính ông và các bạn đồng lao khác đã làm, và cũng kiên trì làm việc thiện.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-2)
Ca ngợi và sự tuyên dương (1:3-12)
Những giáo huấn về vấn đề Chúa tái lâm (2:1-17)
Cổ vũ cho nếp sống Cơ Đốc (3:1-15)
Kết luận (3:16-18)