2

Người Tội ác

1Thưa anh em, về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế và cuộc tập họp của chúng ta để đón tiếp Ngài, 2xin anh em đừng dao động, hốt hoảng mỗi khi nghe đồn ngày Chúa gần đến. Tin đồn có thể do người mạo nhận là ‘được thần linh cảm ứng’, do bài giảng luận hoặc một bức thư người ta bảo là của chúng tôi.
3Dù ai dùng cách nào, anh em đừng để họ lừa gạt; vì trước ngày Chúa đến, phải có thời kỳ bội đạo, và Người Tội ác (hiện thân của Địa ngục) xuất hiện. 4Nó sẽ chống nghịch mọi thần linh, khuynh loát mọi thần thánh được người ta thờ phượng. Nó sẽ ngồi trong Đền thờ Thượng Đế, mạo nhận là Thượng Đế. 5Anh em không nhớ những ngày còn ở với anh em, tôi đã nói trước rồi sao? 6Anh em cũng biết rõ ai ngăn cản nó, cầm giữ nó đến đúng kỳ mới được xuất hiện.
7Quyền lực bí mật của tội ác đã hoạt động rồi, nhưng đến khi nào Đấng Ngăn cản ra đi, 8Người Tội ác mới xuất hiện. Chúa Giê-xu sẽ trở lại, dùng hơi thở từ miệng Ngài thiêu hủy nó, và vinh quang Ngài sẽ tiêu diệt nó. 9Người Tội ác đến, dùng quyền năng Sa-tan lừa dối mọi người bằng đủ thứ phép lạ, dấu lạ và việc lạ. 10Nó dùng mọi thủ đoạn gian ác lừa gạt những người sắp bị diệt vong, vì họ không chịu tiếp nhận và yêu chuộng chân lý để được cứu rỗi. 11Do đó, Thượng Đế đẽ họ bị lừa gạt, tin theo những lời giả dối; 12và cuối cùng mọi người không tin chân lý, ưa thích tội lỗi đều bị hình phạt.

Người được Chúa tuyển chọn

13Thưa anh em tín hữu thân yêu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Thượng Đế về anh em, vì Chúa đã chọn anh em từ đầu để hưởng ân cứu rỗi, khi anh em tin nhận chân lý và được Thánh Linh thánh hóa. 14Chúa dùng Phúc âm kêu gọi anh em, cho anh em chung hưởng vinh quang với Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta.
15Vì thế, thưa anh em, hãy đứng vững, giữ gìn các chân lý chúng tôi đã dạy qua lời giảng hoặc thư từ.
16,17Cầu Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, và cầu Thượng Đế, Cha chúng ta an ủi lòng anh em, giúp anh em mạnh mẽ thực thi mọi việc thiện lời lành. Thượng Đế yêu thương chúng ta, ban ân phúc cho chúng ta được niềm an ủi vĩnh cứu và hy vọng tốt lành.