2

Tug kws phem kawg

1Cov kwvtij, has txug qhov kws peb tug Tswv Yexu Kheto yuav tshwm lug hab qhov kws nwg qaws peb moog nrug nwg nyob hov, peb thov kuas mej 2tsw xob ua sab ywj faab ywj fwj sai lossws poob sab tsw has ntawm ntsuj plig lossws tej lug has lossws tej tsaab ntawv kws daag has tas yog peb sau tuaj, has tas tug Tswv nub tub lug txug lawm. 3Tsw xob ca leejtwg daag tau mej rua txujkev twg, vem tas nub ntawd yuav tsw lug txug ua ntej kws tsw tau muaj kev faav xeeb hab tug tuabneeg phem kws tsw yuav cai tsw tau tshwm lug, nwg yog tug kws raug tshwj tseg rua kev puam tsuaj. 4Nwg tawm tsaam hab tsaab ua luj dua txhua yaam kws hu ua timtswv hab txhua yaam kws tuabneeg pe hawm, nwg txhad nyob tsawg rua huv Vaajtswv lub tuam tsev hab tshaaj tawm tas nwg yog Vaajtswv. 5Mej ncu tsw tau lawm lov? Thaus kuv nrug mej nyob kuv tub qha zaaj nuav rua mej lawm. 6Hab nwgnuav mej kuj paub tas muaj daabtsw tswj nwg ca sub nwg txhad tshwm lug tau rua lub swjhawm kws teem rua nwg. 7Txujkev phem kws muab npog ca hov saamswm ua num, tassws tug kws nwgnuav tswj nreeg txujkev phem ntawd tsuas tswj moog txug thaus nwg raug muab ntab tawm moog xwb. 8Thaus ntawd tug phem kws tsw yuav cai yuav tshwm lug, mas tug Tswv Yexu yuav tshuab paa ntawm nwg qhov ncauj tua tug hov hab qhov kws Yexu ci ntsaa ab nqeg lug yuav ua kuas tug hov puam tsuaj taag. 9Tug phem kws tsw yuav cai hov yuav tuaj lawv le Xataa tshoov nwg lub sab hab yuav muaj txhua yaam fwjchim hab ua tau cuav txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj daag ntxag, 10hab muaj txhua yaam tswvyim phem daag cov kws yuav puam tsuaj vem puab tsw nyam txujkev tseeb kws cawm tau puab dim. 11Vem le nuav Vaajtswv txhad tso txujkev daag ntxag lug raug puab ua rua puab ntseeg txuj kws cuav, 12mas txhua tug kws tsw ntseeg txujkev tseeb tassws nyam txujkev phem txhad raug teem txem.

Raug xaiv kuas dim

13Cov kwvtij kws tug Tswv hlub, tswm nyog peb ua Vaajtswv tsaug txug mej tsw tu, tsua qhov Vaajtswv tub xaiv mej thaus chiv keeb lug sub txhad dim vem yog Vaaj Ntsuj Plig cais mej kuas dawb huv hab vem mej ntseeg txujkev tseeb. 14Vaajtswv swv txuj xuv zoo kws peb qha hu mej lug kuas tau tej nuav, sub mej txhad tau koom peb tug Tswv Yexu Kheto tug fwjchim ci ntsaa ab. 15Vem le nuav, cov kwvtij, mej ca le nyob ruaj hab tuav rawv tej lug qha kws peb cob rua mej, tsw has tej lug kws xuas ncauj has hab tej tsaab ntawv.
16Nwgnuav thov kuas peb tug Tswv Yexu Kheto hab Vaajtswv kws yog peb leej Txwv kws hlub peb hab txhawb peb lub sab moog ib txhws hab pub peb muaj lub chaw vaam kws zoo ntawm nwg txujkev hlub, 17txhawb mej lub sab hab paab kuas mej nyob ruaj rua txhua yaam num zoo kws mej ua hab tej lug kws mej has.