2

Baamz Leiz-Latc Wuov Dauh

1Zuangx gorx-youz aac, gorngv taux mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc aengx daaih yaac gorngv taux ninh oix siou zunv mbuo, bun mbuo caux ninh yiem, yie mbuo tov meih mbuo 2maiv dungx hnyouv huaang hnyouv lunc, weic zuqc maaih deix mienh gorngv Ziouv daaih nyei hnoi taux liuz aqv. Maiv gunv maaih mienh gorngv Singx Lingh bun yie mbuo douc waac, fai zunh daaih gorngv fai fiev fienx hnangv naaiv nor gorngv. 3Maiv dungx bun haaix dauh longc haaix nyungc za'eix nduov meih mbuo. Wuov norm hnoi maiv gaengh taux, zungv oix zuqc maaih naaiv deix sic cuotv. Mienh oix ngaengc jienv Tin-Hungh, yaac maaih baamz leiz-latc wuov dauh hinc cuotv daaih, dongh zungv oix zuqc mietc wuov dauh. 4Ninh oix ngaengc jienv yaac ceng ganh gauh hlo jiex dongh mienh heuc zienh caux mienh zaangc nyei yietc zungv. Ninh zungv oix zueiz jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz gorngv ninh ganh zoux Tin-Hungh.
5Meih mbuo jangx maiv duqv fai? Yie caux meih mbuo yiem wuov zanc yie zungv zorqv naaiv deix sic mbuox meih mbuo mi'aqv. 6Meih mbuo yaac hiuv duqv haaix nyungc dangv jienv maiv gaengh bun naaiv deix sic cuotv. Hnangv naaic, taux ziangh hoc, baamz leiz-latc wuov dauh ziouc hinc cuotv daaih aqv. 7Ih zanc baamz leiz-latc nyei qaqv beic ndiev zoux gong, mv baac dangv jienv naaiv deix qaqv wuov dauh oix dangv jienv mingh taux Tin-Hungh dorh ninh cuotv mingh. 8Taux wuov zanc baamz leiz-latc wuov dauh oix hinc cuotv daaih. Mv baac Ziouv Yesu aengx njiec daaih wuov zanc, Yesu ziouc longc yiem nzuih biomv cuotv nyei qiex daix wuov dauh, yaac longc njiec daaih wuov zanc maaih nyei njang-laangc mietc nzengc ninh.
9Baamz leiz-latc wuov dauh daaih wuov zanc se ziux Saadaan zoux nyei gong, yaac maaih Saadaan nyei qaqv zoux nyungc-nyungc jaav nyei jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic. 10Ninh yaac oix longc nyungc-nyungc guv guaix nyei orqv za'eix nduov oix zuqc mietc nyei mienh. Ninh mbuo zuqc mietc weic zuqc ninh mbuo maiv hnamv zien leiz ziouc maiv duqv njoux. 11Weic naaiv Tin-Hungh bun ninh mbuo zuqc nduov mienh zoux dorngc nyei qaqv gunv jienv, nduov ninh mbuo sienx jaav nyei. 12Hnangv naaic, maiv sienx zien leiz, daaux nzuonx a'hneiv zoux zuiz nyei zuangx mienh, zungv oix zuqc dingc zuiz aqv.

Tin-Hungh Ginv Meih Mbuo Daaih Duqv Njoux

13Ziouv hnamv nyei zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix zuqc zanc-zanc weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh, weic zuqc yiem gorn Tin-Hungh ginv meih mbuo weic bun meih mbuo duqv njoux. Meih mbuo duqv njoux se weic meih mbuo kaux Singx Lingh bun meih mbuo benx Tin-Hungh nyei cing-nzengc mienh, yaac weic meih mbuo sienx zien leiz. 14Tin-Hungh longc yie mbuo zunh nyei kuv fienx heuc meih mbuo daaih sienx. Yaac heuc meih mbuo daaih weic duqv buonc mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei njang-laangc. 15Gorx-youz aac, oix zuqc sienx wuonv, maiv dungx bungx ndortv yie mbuo njaaux nyei zien leiz, maiv gunv yie mbuo zunh nyei waac fai fiev fienx njaaux nyei waac.
16Tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc ganh caux mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh, dongh hnamv mbuo, yaac ceix en yietc liuz orn mbuo nyei hnyouv, yaac bun longx haic nyei maaih lamh hnamv, wuov dauh, 17orn meih mbuo nyei hnyouv yaac liepc wuonv meih mbuo weic zoux nyungc-nyungc kuv sic yaac gorngv nyungc-nyungc kuv waac.